ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Οικονομικά αποτελέσματα
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

Εδώ θα βρείτε το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΡΜΑΝΟΣ - Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικού και Τηλεπικοινωνιακού Υλικού και Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας.

Εδώ θα βρείτε το συνοδευτικό κείμενο

 

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Γερμανός

Εδώ θα βρείτε το πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Γερμανός 12/05/2021

 

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Γερμανός

Εδώ θα βρείτε το πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Γερμανός 12/05/2021

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Εδώ θα βρείτε τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/2019 – 31/12/2019​

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

Εδώ θα βρείτε τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/2018 – 31/12/2018​

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

Εδώ θα βρείτε τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/2017 – 31/12/2017​

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

Εδώ θα βρείτε τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/2016 – 31/12/2016