Πιστεύουμε στις Υπεύθυνες Προμήθειες
 

Γι’ αυτό και επηρεάζουμε την αλυσίδα Προμηθευτών μας.

Αναγνωρίζοντας ότι, η υπεύθυνη λειτουργία μας μπορεί να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες των προμηθευτών μας, αλλά και ότι λόγω του μεγέθους μας, έχουμε ηθική υποχρέωση να επηρεάζουμε θετικά την αλυσίδα αγορών μας στη διάδοση αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, προχωρήσαμε στην δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.


Στο πλαίσιο του Κώδικα αυτού:
•    Αναμένουμε από τους συνεργάτες μας να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής και όχι μόνο να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους διεθνώς καθιερωμένους κανόνες, αλλά και να διαθέτουν οι ίδιοι κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.
•    Αναμένουμε ότι οι αρχές του Κώδικα θα γίνονται σεβαστές από τους συνεργάτες μας.
•    Η συμμόρφωση με τον Κώδικα αποτελεί κριτήριο στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
•    Αναγνωρίζουμε ότι είναι ευθύνη μας να αναπτύσσουμε το διάλογο και, όπου χρειάζεται, να εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας για τις πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθούμε.

 

Δες τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.

Δες τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών στα Αγγλικά.