Κώδικας Δεοντολογίας

 

Το κλειδί για την επιτυχία μας βρίσκεται στην υιοθέτηση μίας εταιρικής κουλτούρας με κοινές αξίες και κανόνες συμπεριφοράς εντός και εκτός αυτού, η οποία χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος και προσωπική ευθύνη.
 
Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο του 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ υιοθέτησε τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ.
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο - οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά και σε συνδυασμό με τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου ΟΤΕ.
 
Οι Αρχές αυτές περιγράφουν τι θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις συναλλαγές και την επικοινωνία μας τόσο με τρίτους, όσο και με άλλα πρόσωπα στον Όμιλο ΟΤΕ και είναι οι εξής:
- Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός του πελάτη
- Συμπεριφέρομαι με σεβασμό και ακεραιότητα
- Είμαι μέλος της ομάδας - Στηρίζω τις αποφάσεις της
- Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ
- Είμαι «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» - Μπορείς να βασιστείς σ εμένα
 
Το να είναι κάποιος μέρος του Ομίλου ΟΤΕ και να μοιράζεται την εταιρική ταυτότητα προϋποθέτει ότι αποδέχεται τις προσωπικές του ευθύνες. Ένα και μόνο περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο την επιτυχία του Ομίλου, αλλά και την καλή φήμη που έχει αποκτήσει ως αποτέλεσμα της υπευθυνότητας που επιδεικνύει καθημερινά όλο το προσωπικό.
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους όσους εργάζονται στον Όμιλο ΟΤΕ, και συγκεκριμένα τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, τους Διευθύνοντες Συμβούλους, τα στελέχη με θέση ευθύνης και τους εργαζόμενους. Ισχύει, επίσης, για τους συμβούλους, συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα των οποίων η εργασία είναι λειτουργικά αντίστοιχη με την εργασία που εκτελούν οι εργαζόμενοι στον Όμιλο OTE.