Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ και τις εσωτερικές πολιτικές είναι πολύ σημαντική για μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου.

Για τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων (εργαζομένων και διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για τον Όμιλο και τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό, όλοι ωφελούνται: ο ίδιος ο Όμιλος, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη διοίκησης και εργαζομένων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στα διεθνή πρότυπα ISO 37001:2016 “Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας” και ISO 37301:2021 “Συστήματα Διαχείρισης Συμμόρφωσης”.

Κύριοι άξονες του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

  • H πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο ο Όμιλος ΟΤΕ όσο και οι εργαζόμενοι από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα του Ομίλου. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:

√    την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών, κ.λπ.

√    τα κανάλια επικοινωνίας με τους εργαζόμενους που έχουν αναπτυχθεί, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον  τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους.

  • O εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς τυχόν περιστατικών παραβίασης των πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η εταιρεία καθιέρωσε τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας.

Λειτουργία του Συστήματος

Η επιχειρησιακή μονάδα του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υπάγεται απ' ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, έχουν οριστεί  Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις θυγατρικές εταιρείες.

Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, με κύρια αποστολή της την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στο ως άνω πλαίσιο, η Επιτροπή υποστηρίζει τον Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικών κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και ανθρώπινων δικαιωμάτων, ελέγχει τις περιοδικές αναφορές Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων αξιολογώντας την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια αυτών, και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Διαχείριση Θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επίσης, ο OTE έχει ορίσει, σε εταιρικό επίπεδο, τον Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ ως υπεύθυνο Officer για τη διαχείριση των θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον οποίο, μαζί με τα άλλα αρμόδια στελέχη στις εταιρείες του Ομίλου, απευθύνονται τα σχετικά εσωτερικά ή εξωτερικά ερωτήματα και οι σχετικές καταγγελίες.

Ο Όμιλος OTE διακηρύσσει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και επιδιώκει να συμμορφώνεται, επίσης, με τα  διεθνή πρότυπα, προκειμένου να μην παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και, για το λόγο αυτό, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών», ως δεσμευτικό για όλες τις εταιρείες του Ομίλου.