Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών

Ο Όμιλος ΟΤΕ, αναγνωρίζει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ως κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών, την ευθύνη του σε σχέση με την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η επιτυχία μας στηρίζεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας, ακεραιότητας και υπεροχής  και στον απόλυτο σεβασμό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να τηρούν, να σέβονται και να εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες αρχές στον τρόπο που λειτουργούν καθώς και στις επιχειρηματικές τους σχέσεις και να είναι σε θέση να διαχειριστούν τυχόν παραβιάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών» και διαθέτει το κανάλι επικοινωνίας humanrights@ote.gr για σχετικά ζητήματα.