Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

« ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2017»

 

1.  H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και τον δ.τ. «COSMOTE»  (εφεξής «COSMOTE» ή Διοργανώτρια) και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΟΤΕ» ή Διοργανώτρια), που εδρεύουν στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 καθώς και η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) (εφεξής καλούμενες από κοινού Διοργανώτριες) σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία, «ZZ DOT. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμβροσίου Φραντζή 16, TK 11745,με Α.Φ.Μ 999983565,ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ,(εφεξής καλούμενη   «ZZDOT » ή «Διαφημιστική»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με διενέργεια κλήρωσης  με τίτλο «ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2017» (εφ’ εξής «Πρόγραμμα),  κατά  το χρονικό διάστημα από 22.5.2017 μέχρι 24.6.2017, και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Γεωργία Κορομάντζου Δημοπούλου Νικηταρά 2-4, Αθήνα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος Προγράμματος. Οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος  έχουν καταχωρηθεί στις ιστοσελίδες www.cosmote.gr & www.germanos.gr. Η συμμετοχή  στο Πρόγραμμα  συνεπάγεται τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους  οποτεδήποτε να προβαίνουν σε κάθε τροποποίηση των  παρόντων  όρων ,  να παρατείνουν ή να μειώσουν τη διάρκεια του Προγράμματος ή /και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα και  να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες  Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων  Όρων, θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στις ιστοσελίδες www.cosmote.gr & www.germanos.gr  και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν  οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

3. Το Πρόγραμμα, ως προς τη  διαδικασία ενημέρωσης για την διεξαγωγή και συμμετοχή  στην κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στις περιοχές της Αθήνας, Άνω Γλυφάδας, Άνω Τούμπας, Γαλάτσι, Γλυφάδας, Ελληνικού, Ευκαρπίας, Ηλιούπολης, Θεσσαλονίκης, Ίλιον, Καλαμαριά, Περιστέρι, Πετρούπολης , Ρόδου, Σταυρούπολης, Τερψιθέα Γλυφάδας  και Χαριλάου στο πλαίσιο διαδικασίας εντυποδιανομής door to door αλλά και από προωθητικές ομάδες στα καταστήματα με το σήμα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ των περιοχών αυτών. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία και επιπλέον να υπάρχει  τεχνική δυνατότητα σύνδεσης  της υπηρεσίας VDSL στην περιοχή που διαμένει ο συμμετέχων .

5. Δεν έχουν  δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι  στις εταιρείες COSMOTE,ΟΤΕ και  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου εταιριών ΟΤΕ και της εταιρείας ZZDOT, και των συνδεδεμένων με τις εταιρείες αυτές επιχειρήσεων με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. franchising),  καθώς και οι συγγενείς α ΄ και β ΄ βαθμού και οι σύζυγοι, όλων των προαναφερόμενων.

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί,  οποτεδήποτε για τους εξής λόγους:

(α)  λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων 4 και 5

(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή της μεγάλης κλήρωσης, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντα στους παρόντες όρους.  

Εάν  για οποιονδήποτε λόγο από όσους προαναφέρθηκαν  αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή στο Πρόγραμμα , χάνεται  αυτομάτως και οριστικά κάθε  δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο. Στην περίπτωση αυτή,  οι εταιρείες, COSMOΤΕ,ΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ZZDOT απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και οι Διοργανώτριες δικαιούνται να προβούν  είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους  ευχέρεια.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή στην κλήρωση  ο συμμετέχων αφού εξακριβωθεί ότι υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα παροχής VDSL γραμμής στην περιοχή που διαμένει, θα πρέπει να καταχωρεί τα στοιχεία του σε μια ειδική εφαρμογή με την βοήθεια των μελών της προωθητικής ομάδας και μέσω της χρήσης  tablet,  κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται κατωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση είναι ο συμμετέχων να έχει δυνατότητα VDSL σύνδεσης. Η εξακρίβωση της παροχής VDSL γραμμής στην περιοχή που διαμένει ο συμμετέχων θα γίνεται από τους πωλητές των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.  Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας και μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Τα απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης των στοιχείων είναι τα ακόλουθα:

  1. Όνομα
  2. Επίθετο
  3. Τηλέφωνο  Σταθερό
  4. Τηλέφωνο Κινητό

 

7.1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακολουθεί η λίστα με τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ OUTLET ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΗΜΕΙΟY
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΑΡ OUTLET CITΥ ΤΚ ΣΗΜΕΙΟY ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
GE001.00323   ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2109757712 ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 3 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 45 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.00324 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2109958599 ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 & ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 42 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.00311 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2108943630 Α.ΜΕΤΑΞΑ 19 ΓΛΥΦΑΔΑ 166 75 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.01009 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2109646250 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 203 & ΙΛΙΟΥ 38 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 166 74 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.00308 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2109635520 ΓΟΥΝΑΡΗ 25 ΓΛΥΦΑΔΑ 165 62 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.00773 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2102931900 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΑ 66 & ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 17 ΓΑΛΑΤΣΙ 111 42 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.00607 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2102132552 ΛΕΩΦ. ΒΕΪΚΟΥ 18 & ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ 111 47 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.00675 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2105739379 ΣΙΚΑΓΟΥ 4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 35 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.01012 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2105773003 ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ (ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) 110 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 36 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.01057 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2105777333 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 34 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.01100 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2105763605 ΠΑΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 95 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 34 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.00857 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2105017020 ΛΕΩΦ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 135 & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132 31 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.01015 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2102620759 ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 53 ΙΛΙΟΝ 131 21 ΑΤΤΙΚΗΣ
GE001.00876 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2310325005 ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 126 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
GE001.01019 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2310988227 Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 135 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 544 53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
GE001.00824 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2310989312 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 123 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ 543 51 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
GE001.00321 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2310945335 ΠΕΣΤΩΝ & ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 47 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
GE001.00705 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2310454584 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 64 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 551 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
GE001.00351 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2310685019 ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΘΕΣ-Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑ 564 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
GE001.00808 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2241066922 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 39 ΡΟΔΟΣ 851 00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
GE001.01108 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2241026898 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 34-36 ΡΟΔΟΣ 851 00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ακολουθεί η λίστα με τα καταστήματα με το σήμα COSMOTE που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ OUTLET ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΗΜΕΙΟY
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΑΡ OUTLET CITΥ ΤΚ ΣΗΜΕΙΟY ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
DE063.00001   COSMOTE 2105740400 ΘΗΒΩΝ 179 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 34 ΑΤΤΙΚΗΣ
DE172.00001 COSMOTE 2105028028 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 105 ΙΛΙΟΝ 131 23 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.013.200.001 OTE 2109960999 ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 109 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 43 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.013.400.003 OTE 2108983399 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14Α ΓΛΥΦΑΔΑ 166 75 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.200.000.004 OTE 2106374914 Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ 8 ΓΛΥΦΑΔΑ 166 75 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.016.200.006 OTE 2109600999 ΛΕΩΦ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 57 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 77 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.011.200.004 OTE 2102221699 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 47 ΓΑΛΑΤΣΙ 111 46 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.011.200.003 OTE 2102027999 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 345Β ΑΘΗΝΑ 111 41 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.017.300.001 OTE 2105770999 Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  4-6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 32 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.200.000.013 OTE 2106374915 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 34 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.017.200.001 OTE 2102693000 ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 29 ΙΛΙΟΝ 131 22 ΑΤΤΙΚΗΣ
1.022.200.001 OTE 2310369963 ΠΑΠΑΦΗ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 544 53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.022.400.001 OTE 2310455955 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 47 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 551 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.200.000.003 OTE 2106374923 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 14 & ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 48 48 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 551 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.023.300.001 OTE 2310641099 ΛΑΓΚΑΔΑ 201 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 564 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.092.100.001 OTE 2241059601 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 91 ΡΟΔΟΣ 851 00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

7.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το  Πρόγραμμα θα διαρκέσει   από  22.5.2017 μέχρι και 24.6.2017

7.3 ΚΛΗΡΩΣΗ

Όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων που έχουν καταχωρηθεί στην ειδική εφαρμογή της παραγράφου 7 θα μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση μέσω ενός συγκεντρωτικού excel. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2017, στις 11:00 πμ στα γραφεία της «ZZDOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», , παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Γεωργίας Κορομάντζου ή νόμιμου αναπληρωτή της, θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική Κλήρωση για την ανάδειξη των «Νικητών» του Προγράμματος από την οποία θα αναδειχθούν  20 νικητές και 20 επιλαχόντες.
Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr & www.germanos.gr  .Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών. Διευκρινίζεται ότι το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί Νικητής περισσότερες από μία (1) φορές.
Οι συμμετέχοντες  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.
Όποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί στην κλήρωση. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, οι Διοργανώτριες  διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και την ώρα, με προηγούμενη έγκαιρη ανακοίνωση σύμφωνα με τον όρο 2 των παρόντων όρων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

7.4 ΔΩΡΑ

Τα δώρα του Προγράμματος είναι είκοσι (20) συνδέσεις COSMOTE Home Double Play 50 XL χωρίς χρέωση μηνιαίου παγίου για 12 μήνες. Εφόσον ο νικητής  δεν μπορεί να λάβει την ταχύτητα αυτή, θα λάβει το αντίστοιχο προϊόν με ταχύτητα έως 30 Mbps.
Κάθε νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την διαφημιστική εταιρία ZZDOT  άμεσα μετά την διεξαγωγή  της κλήρωσης (26-6-2017) για όλες τις λεπτομέρειες παραλαβής του  δώρου που κέρδισε, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.
Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία  με τον νικητή εντός  20  ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, θα ειδοποιηθούν οι αντίστοιχοι επιλαχόντες . Η διάρκεια προσπάθειας επικοινωνίας με τους επιλαχόντες θα είναι συνολικά 10 ημέρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  για την παραλαβή των δώρων από τους νικητές  είναι:

α) η προσκόμιση: της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ για τον έλεγχο  ταυτοπροσωπίας
β) η διαμονή σε  περιοχή που υπάρχει δυνατότητα VDSL γραμμής
γ) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου και των  όρων παροχής της υπηρεσίας  που αποτελεί το Δώρο.

 Η ZZDOT θα αναλάβει την αποστολή με courier του ως άνω  δώρου της κλήρωσης στους νικητές που διαμένουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας, και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) καθώς και τα σχετικά έντυπα που αφορούν τους όρους παροχής της υπηρεσίας που αποτελεί το Δώρο.  Ο υπάλληλος της μεταφορικής εταιρείας  θα παραλαμβάνει και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό από το νικητή.  Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστερήσεις, πράξεις ή παραλείψεις της μεταφορικής εταιρείας.

Εφόσον υπάρξει επικοινωνία με τον νικητή πραγματοποιείται η παράδοση εντός 20 (ημερολογιακών) ημερών από την επικοινωνία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία ή δεν καταστεί για άλλους λόγους  (πχ άρνηση του νικητή να παραλάβει το δώρο ή να συμπληρώσει τη φόρμα παραλαβής  και τα άλλα προβλεπόμενα έντυπα ή να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)  δυνατή η παράδοση του δώρου στο νικητή τότε χάνει  αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του στην απόδοση του δώρου. Σε αυτήν την περίπτωση οι εταιρίες COSMΟΤΕ,ΟΤΕ ,ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ZZDOT απαλλάσσονται οριστικά από κάθε υποχρέωσή τους προς τον νικητή  και οι Διοργανώτριες δικαιούνται να διαθέσουν το δώρο στους επιλαχόντες,  ή εφόσον ούτε αυτό καταστεί δυνατό  να το ακυρώσουν ή να το διαθέσουν κατά την απόλυτη  διακριτική τους ευχέρεια.

8. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και  η αποδοχή του δώρου από τους νικητές συνεπάγονται την αποδοχή των παρόντων όρων και την συναίνεση και παροχή εξουσιοδότησης στις Διοργανώτριες  για την προβολή του Προγράμματος μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι Διοργανώτριες  επιφυλάσσουν  για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν χάριν διαφάνειας των διαδικασιών ή για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση, ατελώς, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων.

9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

10. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών  COSMOTE, ΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ZZDOT.

11. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών και της ZZDOT παύει να υφίσταται..

12. Οι Διοργανώτριες και η ZZDOT ουδεμία ευθύνη φέρουν στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους νικητές λόγω δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή.

13. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια των ν. 2472/1997 και  3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων και την ολοκλήρωση των σκοπών του Προγράμματος και στη συνέχεια  θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια του Προγράμματος, σύμφωνα με  τους όρους των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, τα οποία  μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς  τις εταιρείες COSMΟΤΕ,ΟΤΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ  με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124  με την επισήμανση:. «ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2017».


Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το παρόν Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ  ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2017 »

(με τη διαδικασία κλήρωσης)

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2017» δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο

 

1         12μηνη συνδρομή VDSL έως 50Mbps

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

          Υπογραφή

 

Κατάστημα συμμετοχής

 

 

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στη ZZDOT ενώ το άλλο αποδίδεται στον νικητή.

ΣΗΜ:

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής και των Διοργανωτριών.

Όροι συμμετοχής στο www.cosmote.grwww.germanos.gr

 

 

 

 

Υπογραφή