Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

OΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ - Twitter| Διαγωνισμός "Προσκλήσεις για The Voice"

 

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας) ως εταιρεία εμπορίας ειδών κινητών τηλεπικοινωνιών και παροχής σχετικών με αυτά υπηρεσιών σε συνεργασία με την OGILVYONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» (εφεξής καλούμενη «OGILVYONE» ή «Διαφημιστική»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10) διοργανώνει την προωθητική ενέργεια με τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ Τwitter| Διαγωνισμός "Προσκλήσεις για The Voice"

(εφεξής το «Πρόγραμμα») με δώρο πέντε (5) διπλές προσκλήσεις για το τελικό Live της τηλεοπτικής εκπομπής “Τhe Voice”, που θα λάβει χώρα στις 2/03/2017 στο χώρο ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Βεϊκου 139, Γαλάτσι (έναντι Άλσους Γαλατσίου) (εφεξής «Δώρο») και ώρα 21:00.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου εταιρειών ΟΤΕ και OGILVYONE, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Cosmote Corner, Cosmote καθώς και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

4] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την Tετάρτη 08.02.2017 στις 16:00μμ μέχρι την Τρίτη 21.02.2017 στις 16:00μμ (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα λάβει χώρα ένας διαγωνισμός στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Τwitter (https://twitter.com/GermanosTech)

5] Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα θα πρέπει κατά την διάρκειά του να κάνει Follow τον λογαριασμό της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Τwitter (https://twitter.com/GermanosTech).

Επιπλέον, δεν θα γίνονται δεκτά στο Πρόγραμμα αναρτήσεις (comments) υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές. Ως συμμετοχή θα θεωρείται το like του συμμετέχοντα.

6] Στις 21.02.2017 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση κατά την οποία θα διεξαχθούν πέντε (5) νικητές. Οι νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το live, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 1).

Δικαίωμα συμμετοχής στη κλήρωση έχουν όσοι συμμετέχοντες έχουν κάνει follow στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Τwitter και έχουν ανοιχτό το profile τους(https://twitter.com/GermanosTech) εντός του χρονικού ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Συγκεκριμένα η κληρώση θα διεξαχθεί στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρείας (Ημαθίας 10 στο Γέρακα Αττικής), παρουσία εκπροσώπων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/ και της Διαφημιστικής ή/ και της συμβολαιογράφου.

Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες ή/και νικητής, σε οποιοσδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

7] Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής, Ημαθίας 10 στο Γέρακα Αττικής, παρουσία εκπροσώπων της διοργανώτριας εταιρείας, της διαφημιστικής ή/και της συμβολαιογράφου. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κάθε ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή της στην σελίδα της στο Instagram . Η κάθε κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

8] Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Τwitter. Η Διαφημιστική εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ανάδειξη των νικητών της κλήρωσης θα στείλει ενημερωτικό μήνυμα (message) προς το λογαριασμό Twitter του νικητή. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας από την αποστολή του μηνύματος αυτού, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

Μετά την ολοκλήρωση με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής και την παράδοση των Δώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Αν ο νικητής δεν ευρεθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τη Διαφημιστική μέσα σε διάστημα μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κλήρωση, ή αν ευρεθεί δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το δώρο του τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

9] Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος ή/και να το ακυρώσει, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook (https://www.facebook.com/Germanos/) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και την απονομή του Δώρου κάθε υποχρέωση των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVYONE παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό του με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή τρίτων εμπλεκομένων στη διοργάνωση του Προγράμματος, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δύναται και δικαιούται να ακυρώσει οριστικά τα Δώρα, χωρίς να προσφέρει εναλλακτικά, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

10] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και νικητής , σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης δώρου.

11] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVYONE.

12] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVYONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του προγράμματος. Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Twitter και την σελίδα ΓΕΡΜΑΝΟΣ με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

13] Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενου internet και social media). Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

14] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου,), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας και της διαφημιστικής. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο. Ειδικότερα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ματαίωσης ή/και αναβολής της διεξαγωγής των γυρισμάτων της εκπομπής και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την ομαλή διεξαγωγή αυτής.

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

15] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά την επικοινωνία μέσω Twitter, θα ζητούνται από τον νικητή τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ΑΤΔ) με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση του δώρου. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων ή/και νικητή δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία του κάθε νικητή θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Για τον σκοπό αυτό, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του Προγράμματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες-νικητές έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, που μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 υπόψη Διεύθυνση RetailMarketing την επισήμανση: Πρόγραμμα ΓΕΡΜΑΝΟΥ – Τwitter | Διαγωνισμός "Προσκλήσεις για The Voice"

16] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook

17] Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της Διοργανώτριας που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί ως ανωτέρω, αρμόδια είναι τα καθ΄ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

18] Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από τοTwitter, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Twitter . Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Twitter. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

19] Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά M. Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

20] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών όρων και των παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους.