Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΔΩΡΟ COSMOTE TV GO SPORTS PACK

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. » (εφεξής «ΟΤΕ»), που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99, («Διοργανώτρια», σε συνεργασία με την εταιρεία με επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή 16, Αθήνα 117 45, με ΑΦΜ 999983565 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), διοργανώνει  προωθητική ενέργεια  με τίτλο «Αγορά Επιλεγμένων Συσκευών με δώρο COSMOTE TV GO SPORTS PACK» (εφ’ εξής «Προωθητική Ενέργεια»), στο  πλαίσιο  προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις και θα είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα www.cosmotetvgo-offer.gr, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11/08/2017 έως και τις 31/08/2017.

Με την συμμετοχή του στην ενέργεια ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους χρήσης της Υπηρεσίας COSMOTE TV GO SPORTS PACK (στο εξής «Υπηρεσία»). Η Υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν μέχρι τις 15/10/2017. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται από τις 00:00 11/08/2017 έως και τις 24:00 31/08/2017 (εφεξής «Διάρκεια»).

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει όποιος έχει  συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,  είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία,  και αγοράσει κατά τη Διάρκεια μία από τις επιλεγμένες συσκευές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων είτε από ένα κατάστημα COSMOTE ή/ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων e-shop) (εφεξής «Συμμετέχων»). Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της Υπηρεσίας είναι αυτή να γίνει μέσω της συσκευής του Παραρτήματος Α και ο Συμμετέχων να είναι συνδρομητής κινητής COSMOTE (Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου ή Καρτοκινητής) και να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παροχής της Υπηρεσίας. Ο Συμμετέχων αποδέχεται τους όρους παροχής της Υπηρεσίας.  

2. Από την Προωθητική Ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και της εταιρείας ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,  τυχόν ιδιοκτήτες των καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και οι εργαζόμενοι αυτών και των καταστημάτων COSMOTE Corners  αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού όλων των προαναφερόμενων.

3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί  στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε  από τους Συμμετέχοντες , σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης / αποδοχής Υπηρεσίας για τους εξής λόγους: 

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος βάσει του ως άνω όρου 2,

(β) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε Συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,  

(γ) λόγω μη συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας αποδοχής της Υπηρεσίας ή άρνησης αποδοχής της Υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων,

(δ) λόγω συμμετοχής  με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια αυτός χάνει, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί η προσφορά και οι Διοργανώτριες εταιρίες και η Διαφημιστική απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και οι Διοργανώτριες δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Κάθε Συμμετέχων μετά την αγορά μίας εκ των συσκευών του Παραρτήματος κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του και λήψης της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 των παρόντων όρων, μπορεί υποβάλει αίτημα λήψης της Υπηρεσίας  μέσω της ιστοσελίδας www.cosmotetvgo-offer.gr κατά τη Διάρκεια αυτής.  Ο Συμμετέχων οφείλει να καταχωρήσει στη σχετική φόρμα εγγραφής όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία προς συμπλήρωση (Όνομα, Επώνυμο, Κατάστημα Αγοράς (εάν είναι online τι πρέπει να αναφέρει;;), αριθμό  Απόδειξης/Τιμολογίου, Αριθμός κινητού Τηλεφώνου COSMOTE, ΙΜΕΙ συσκευής και Email). Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ο Συμμετέχων θα λαμβάνει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου COSMOTE που έχει  καταχωρήσει για την επιτυχή συμμετοχή του στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία/κωδικοί  πρόσβασης (όνομα σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης)  για την παροχή της δωρεάν Υπηρεσίας COSMOTE TV GO Sports Pack, άλλως θα ενημερώνεται  τηλεφωνικά στον ανωτέρω αριθμό για την ανεπιτυχή συμμετοχή τους.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο συμμετοχής.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κάθε Συμμετέχων  λαμβάνοντας τους κωδικούς για σύνδεση στην Υπηρεσία  θα έχει  πρόσβαση στα κανάλια COSMOTE TV Sport και στις πρόσθετες Υπηρεσίες COSMOTE Replay TV (για τα συγκεκριμένα κανάλια).  

Για τη χρήση της Υπηρεσίας απαιτείται η εγκατάσταση στη συσκευή του Παραρτήματος Α της εφαρμογής COSMOTE TV GO από το App Store ή το Google Play Store και η σύνδεση με τους κωδικούς που θα έχει λάβει. H πρόσβαση στην Υπηρεσία θα είναι δυνατή μέχρι και την 15/10/2017. 

Για τη χρήση της Υπηρεσίας απαιτείται περαιτέρω σύνδεση Internet. Το  κόστος των δεδομένων για χρήση της Υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται. Για τη χρήση μέσω κινητού δικτύου COSMOTE είναι απαραίτητο να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων (internet) και η υπηρεσία COSMOTE My Internet για συνδρομητές Συμβολαίου. Διευκρινίζεται ότι το ειδικό πακέτο 5GB για COSMOTE TV GO δεν είναι συμβατό με το συγκεκριμένη Προωθητική Ενέργεια.

Η χρήση της Υπηρεσίας και των Πρόσθετων υπηρεσιών μπορεί να γίνει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

O Συνολικός αριθμός συσκευών που θα συμμετέχουν στην ενέργεια είναι 4.030 τεμάχια και αφορούν τα μοντέλα συσκευών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

6.  Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση της Υπηρεσίας γα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση,  χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως  για τους λόγους αυτούς.

8. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της  Διοργανώτριας και της  Διαφημιστικής. Η Διοργανώτρια  διατηρεί   το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει  τους παρόντες όρους ανακοινώνοντας το γεγονός στην ιστοσελίδα  www.cosmotetvgo-offer.gr.

9.  Η ευθύνη του ΟΤΕ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση της Υπηρεσίας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

10. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του ΟΤΕ  και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται και ο ΟΤΕ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

11. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες ΟΤΕ και Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου, ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, οι ΟΤΕ και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. 

12. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα  προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών. Σε περίπτωση που Συμμετέχων, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους.Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση,  χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως  για τους λόγους αυτούς.

13. Η συμμετοχή στη Προωθητική Ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του, τη χρήση των προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προωθητικής Ενέργειας και τη παροχή της Υπηρεσίας,  καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97, όπως ισχύει, ζητώντας οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση, ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, καλώντας δωρεάν στο τηλ.  800-11-40000.

14. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης του ΟΤΕ που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης  Consumer CRM & Channel Management.. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με τη Προωθητική Ενέργεια δεν  μπορεί να επιλυθεί από την προαναφερόμενη Επιτροπή, τότε θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

Όροι Υπηρεσίας COSMOTE TV GO στα πλαίσια της Δωρεάν Χρήσης μέσω της Προωθητικής Ενέργειας

  1. Οπτικοακουστικό περιεχόμενο - Ορθή χρήση

Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, γραφικά, λογότυπα, σήματα, λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες και εφαρμογές που παρέχονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ανήκουν στον ΟΤΕ ή/και προστατεύονται ως προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δε πνευματικά δικαιώματα επ' αυτών ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους. Απαγορεύεται ρητά η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση, αλλοίωση, αφαίρεση ή κάλυψη του οπτικοακουστικού περιεχομένου, των γραφικών, σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση των προγραμμάτων της Υπηρεσίας. 

 

Ο Πελάτης υποχρεούται να προβαίνει σε ορθή χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται ρητά η καθ' οιονδήποτε τρόπο δημόσια παρουσίαση του περιεχομένου της Υπηρεσίας, και εν γένει η παρουσίαση σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, η αναπαραγωγή/διανομή μέσω διαδικτύου των προγραμμάτων της Υπηρεσίας, ή/και «κλειδιών» αποκωδικοποίησης, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση της Υπηρεσίας, ή/και του οπτικοακουστικού περιεχομένου της σε τρίτους και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση αυτής. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράβασης, ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, αζημίως για τον ίδιο, την παροχή της Υπηρεσίας και να ζητήσει αποκατάσταση για κάθε ζημία. 

 

Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, τις εφαρμογές και λοιπές επιμέρους υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στον ΟΤΕ ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο τον ΟΤΕ. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον ΟΤΕ ή /και σε τρίτους - όπως ενδεικτικά παρόχους περιεχομένου, δικαιοπάροχο λογισμικού κλπ - από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους, χρήση της Υπηρεσίας και του περιεχομένου της. 

 

Το περιεχόμενο, τα ονόματα, εικόνες, κείμενα, λογότυπα, σήματα, ήχοι και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που ενσωματώνονται στην Υπηρεσία, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον ΟΤΕ ή/και τρίτους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην Υπηρεσία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στον Πελάτη ή σε τρίτους. Απαγορεύεται ρητά η καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση, αφαίρεση ή κάλυψη γραφικών, λογοτύπων, εικόνων ή κειμένων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση των προγραμμάτων COΜΟΤΕ TV. 

 

Ο ΟΤΕ ευθύνεται μόνο για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγει ο ίδιος. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την ορθότητα, αξιοπιστία και χρησιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό του οπτικοακουστικού περιεχομένου που μεταδίδεται ή/και αναμεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο τρίτων το οποίο ενδεχομένως θίγει την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται. 

 

Η Υπηρεσία, το οπτικοακουστικό περιεχόμενο αυτής, η Εφαρμογή και λοιπές επιμέρους υπηρεσίες και λειτουργίες παρέχονται «ως έχουν». Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε τυχόν διακοπή, απώλεια ή ζημία του Πελάτη ή/και τρίτου ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση. 

 

Η Υπηρεσία εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την πρόσβαση σε αυτούς ή τη χρήση του περιεχομένου τους. 

2. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών

Ο ΟΤΕ δύναται να χρησιμοποιεί στοιχεία («cookies») από τη χρήση της Υπηρεσίας για την διευκόλυνση πρόσβασης του Πελάτη σε ορισμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους ή εν γένει για λόγους εμπορικής ανάπτυξης της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης με το παρόν συναινεί στη λήψη των στοιχείων προκειμένου να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία. 

Ο Πελάτης υποχρεούται α χρησιμοποιεί την Υπηρεσία αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Ο ΟΤΕ δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλμα λειτουργία της Υπηρεσίας.

Η λειτουργία «Διαγνωστικά» του COSMOTE TV GO επιτρέπει στην Υπηρεσία να στέλνει στοιχεία για προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της για λόγους βελτιστοποίησης της και επίλυσης σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση προσωπικές πληροφορίες του Πελάτη. Ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνουν, ημερομηνία και ώρα σφάλματος, πληροφορίες για το λειτουργικό της συσκευής κ.α. Ο Πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα. 

3. Ανωτέρα Βία

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας η υποχρέωση παροχής της Υπηρεσίας αναστέλλεται, εφόσον αυτή είναι αδύνατη ή υπερβολικά επαχθής για τον ΟΤΕ, έως τη λήξη των γεγονότων που προκάλεσαν την αδυναμία. Στα γεγονότα ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται εχθροπραξίες, εξέγερση, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες (σαμποτάζ), καταστροφές δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων, από ενέργειες τρίτων, πυρκαγιά, πλημμύρα, φυσικές καταστροφές ή φυσικά φαινόμενα, εν γένει γεγονότα μη οφειλόμενα σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ, περιορισμοί και δυσκολίες παροχής του δικτύου, απεργία, ανταπεργία, πράξεις/αποφάσεις εθνικών ή/και Κοινοτικών ή άλλων αρχών και γενικά κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να αποτραπεί από τα μέρη. 

4. Ανάκτηση κωδικών και Τεχνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ξέχασε τους κωδικούς του θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο  2108253672 Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00πμ έως 18:00μμ. Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων λειτουργίας της Υπηρεσίας στην συσκευή που ο Πελάτης προμηθεύτηκε στα πλαίσια της ενέργειας (από τη λίστα των συσκευών που συμμετέχουν στην ενέργεια), ο Πελάτης μπορεί για τεχνική υποστήριξη να απευθυνθεί στην Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής και Κινητής Ομίλου ΟΤΕ 13888.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Μοντέλο Συσκευής

MOBILE SAMSUNG GALAXY J7 DUAL 2017  

MOBILE SAMSUNG GALAXY S8                     

MOBILE SAMSUNG GALAXY S8+                   

MOBILE HUAWEI P10 PLUS                             

MOBILE HUAWEI P10                                     

MOBILE HUAWEI NOVA                                 

MOBILE SONY XPERIA XZ PREMIUM             

MOBILE SONY XPERIA XΑ1

MOBILE SONY XPERIA X

TABLET SAMSUNG GALAXY S2 9.7 4G+ BL_SM-T819

TABLET SAMSUNG GALAXY S2 9.7 4G+ WH_SM-T819

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A(2016)10.1 4G BL

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A(2016)10.1 4G WH

TABLET SAMSUNG GALAXY S3 9.7 4G+ BLACK

TABLET SAMSUNG GALAXY S3 9.7 4G+ SILVER

TABLET LENOVO TAB 2 A10 4G WHITE

TABLET LENOVO TAB 2 A10 4G BLUE

TABLET APPLE IPAD PRO 12.9 WIFI+CELL.128GB GOLD

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7WIFI+CELL256GB RO.GOLD

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7WIFI+CELL128GB RO.GOLD

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 256GB  GOLD

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL32GB RO.GOLD

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 32GB GRAY

TABLET APPLE IPAD PRO 12.9 WIFI+CELL.256GB GOLD

TABLET APPLE IPAD PRO 12.9 WIFI+CELL.256GB GRAY

TABLET APPLE IPAD PRO 12.9 WIFI+CELL.256GB SILV

TABLET APPLE IPAD PRO 12.9 WIFI+CELL.128GB SILV

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 256GB SILV

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 32GB  GOLD

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 128GB  GOLD

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 32GB SILV

TABLET APPLE IPAD PRO 12.9 WIFI+CELL.128GB GRAY

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 128GB GRAY

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 256GB GRAY

TABLET APPLE IPAD PRO 9.7 WIFI+CELL 128GB SILV