Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

 

Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση 174, Quai de Jemmapes, 75010 Paris (κατωτέρω η

«Parrot Drones») και εσάς (κατωτέρω ο «Πελάτης») για την Προωθητική προσφορά της

Parrot Drones– «Εποχή για πτήσεις» (κατωτέρω η «Προωθητική προσφορά»).

 

1. Η Προωθητική προσφορά ισχύει (i) για τα Επιλέξιμα προϊόντα (όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα) που αγοράστηκαν από τις 6 Μαΐου 2016 μέχρι τις 19

Ιουνίου 2016 τα μεσάνυχτα από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση μεταπώλησης ή λιανικής πώλησης (βλ. κατάλογο εδώ) που συμμετέχει στην Προωθητική προσφορά και (ii) για τους Πελάτες (δηλαδή Πελάτες που αγοράζουν το προϊόν για δική τους χρήση). Οι αιτήσεις που αφορούν προϊόντα, τα οποία θα μεταπωληθούν ή θα υπενοικιαστούν σε τρίτους, δεν είναι επιλέξιμες για αυτή την Προωθητική προσφορά.

2. Με βάση τους υπόλοιπους Συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις, οι Πελάτες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων (όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα) για ένα από τα Επιλέξιμα προϊόντα.

3. Οι Πελάτες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για το πολύ δύο (2) Επιλέξιμα προϊόντα ανά νοικοκυριό (ίδια ταχυδρομική διεύθυνση).

4. Για να εκμεταλλευτούν την Προωθητική προσφορά, οι Πελάτες πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.itsflyingseason.com) και να μεταφορτώσουν ένα αποδεικτικό αγοράς σε μορφή τιμολογίου πωλητή. Το δελτίο παραγγελίας ή αποστολής δεν θα γίνεται αποδεκτό ως αποδεικτικό αγοράς. Στο τιμολόγιο πωλητή πρέπει να αναγράφεται καθαρά το όνομα του Επιλέξιμου προϊόντος, η τιμή αγοράς και η ημερομηνία αγοράς. Όταν παραλάβει το e-mail επιβεβαίωσης,  ο  Πελάτης  πρέπει  να  εκτυπώσει  το  συνημμένο  και  να  επικολλήσει  το απόκομμα με τον πρωτότυπο γραμμωτό κώδικα (EAN) από τη συσκευασία του προϊόντος στο αντίστοιχο πεδίο. Το εκτυπωμένο συνημμένο του e-mail και ο πρωτότυπος γραμμωτός κώδικας πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 (καθοριστική η ταχυδρομική σφραγίδα).

5. Αφού συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, ο Πελάτης θα λάβει μια επιβεβαίωση λήψης μέσω e-mail από την ηλεκτρονική διεύθυνση  parrot@itsflyingseason.com. Το e-mail θα περιέχει τον αριθμό αίτησης, στοιχεία από το έντυπο αίτησης και ένα συνημμένο που πρέπει να εκτυπωθεί και να σταλεί ταχυδρομικά. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για να επικοινωνήσει με την ομάδα προώθησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση parrot@itsflyingseason.com, αν ο Πελάτης δεν λάβει e-mail επιβεβαίωσης εντός μίας ώρας από τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης.

6. Οι Πελάτες που υποβάλλουν ημιτελές έντυπο αίτησης θα ενημερώνονται μέσω e-mail και θα   έχουν   τη   δυνατότητα   να   υποβάλουν   τις   απαιτούμενες   πληροφορίες   εντός   επτά ημερολογιακών ημερών. Εάν ο Πελάτης εξακολουθεί να μην τηρεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, η αίτηση επιστροφής χρημάτων θα απορρίπτεται. Η Parrot Drones δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην απάντηση μετά την προθεσμία των επτά ημερών.

7. Η πληρωμή θα γίνεται με ηλεκτρονικό έμβασμα προς το άτομο που δηλώνεται ως αγοραστής   στο   ηλεκτρονικό   έντυπο   αίτησης   και   στα   στοιχεία   της   τράπεζας   που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον Πελάτη. Η πληρωμή επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί σε άτομα μόνο σε περιπτώσεις όπου το Επιλέξιμο προϊόν αγοράστηκε για προσωπική χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν θα εκδίδονται τραπεζικές επιταγές.

8. Η Parrot Drones ή οι ανάδοχοί της θα διεκπεραιώνουν τις έγκυρες αιτήσεις επιστροφής χρημάτων εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του e-mail επιβεβαίωσης στον Πελάτη ή το συντομότερο δυνατόν μετά την εν λόγω ημερομηνία αποστολής.  Η Parrot  Drones  δεν αναλαμβάνει  καμία ευθύνη για τυχόν αιτήσεις  που  θα διεκπεραιωθούν εκτός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

9. Τα ποσά επιστροφής χρημάτων, όπως παρατίθενται στην ενότητα 28 των Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων, δεν περιλαμβάνουν φόρους, χρεώσεις συναλλάγματος ή τραπεζικές χρεώσεις που μπορεί να μειώσουν το ποσό της επιστροφής χρημάτων που θα καταβληθεί στον Πελάτη.  Σε περίπτωση που η εν λόγω επιστροφή χρημάτων συνιστά φορολογητέο κέρδος, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να καταβάλει όλες τις φορολογικές οφειλές.

10.  Το  ποσό  της  επιστροφής  χρημάτων  θα καταβάλλεται  μόνο εφόσον η Parrot  Drones συμφωνεί ότι ο Πελάτης τηρεί πλήρως τους Όρους και τις Προϋποθέσεις καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

11. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της αίτησης, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Αν το Επιλέξιμο προϊόν επιστραφεί στον πωλητή/μεταπωλητή μετά την υποβολή της αίτησης επιστροφής χρημάτων, ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της επιστροφής χρημάτων. Εάν ένα Επιλέξιμο προϊόν επιστραφεί (οπότε ακυρώνεται η σύμβαση πώλησης), δεν είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση επιστροφής χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό που έχει καταβληθεί στο πλαίσιο της επιστροφής χρημάτων πρέπει να επιστραφεί στο σύνολό του.

12. Η προσφορά ισχύει μόνο στη Ελλάδα για ιδιώτες Πελάτες. Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη Προωθητική προσφορά ή ειδική τιμή που ισχύει για τα Επιλέξιμα προϊόντα.

13. Από αυτή την προσφορά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Parrot Drones, οι αντιπρόσωποι, χονδρέμποροι, μεταπωλητές, εταιρείες και προσωπικό λιανικής πώλησης, συμμετέχοντες κάτοχοι αποθεμάτων ή οποιοσδήποτε άλλος που σχετίζεται με την Προωθητική προσφορά.

14. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά από τον Πελάτη. Δεν επιτρέπεται στους μεταπωλητές να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των πελατών τους.

15. Για ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της αίτησης ενός Πελάτη, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση:  parrot@itsflyingseason.com.

16. Η επιστροφή χρημάτων δεν χορηγείται σε Πελάτη ο οποίος:

α) δεν έχει αγοράσει Επιλέξιμο προϊόν εντός της περιόδου προώθησης, β) δεν έχει συμπληρώσει σωστά το έντυπο της αίτησης,

γ) δεν έχει υποβάλει αποδεικτικό αγοράς,

δ) δεν έχει υποβάλει το έντυπο της αίτησής του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, ή/και

ε) δεν συμμορφώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, όπως ορίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Parrot Drones.

17. Η Parrot Drones διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ημιτελείς, παραποιημένες ή δυσανάγνωστες αιτήσεις. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την απώλεια αιτήσεων που υποβλήθηκαν ή για αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, καταστράφηκαν, προωθήθηκαν σε λάθος διεύθυνση, ή για καθυστερήσεις στο ταχυδρομείο ή για λάθη στα ταχυδρομικά τέλη. Το αποδεικτικό της ημερομηνίας ταχυδρόμησης δεν θεωρείται αποδεικτικό παράδοσης.

18. Η Parrot Drones δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε  προβλήματα τεχνικής φύσης, υλισμικού, λογισμικού, διακομιστή, δικτυακού τόπου ή άλλα,  ή για οποιαδήποτε βλάβη οποιουδήποτε τύπου, στο βαθμό που εμποδίζουν τον Πελάτη να συμμετάσχει στην Προωθητική προσφορά. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Parrot Drones δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά κάθε είδους που προκαλείται στους Πελάτες στη διάρκεια της Προωθητικής προσφοράς «Εποχή για πτήσεις».

19. Η Parrot Drones διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει όλες τις αιτήσεις επιστροφής χρημάτων προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι Όροι και Προϋποθέσεις της Προωθητικής προσφοράς και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε και όλες τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών.

20. Το σύνολο των εγγράφων που υποβάλλονται στο πλαίσιο   της παρούσας Προωθητικής προσφοράς αποτελούν ιδιοκτησία της Parrot Drones και δεν επιστρέφονται. Η υποβολή ψευδούς, εσφαλμένης ή παραπλανητικής τεκμηρίωσης μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την παρούσα και άλλες μελλοντικές Προωθητικές προσφορές της Parrot Drones.

21. Η Parrot Drones δύναται να τροποποιήσει, να ακυρώσει ή να αποσύρει την παρούσα Προωθητική προσφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

22.  Οι  αποφάσεις  της  Parrot  Drones  όσον  αφορά οποιοδήποτε  και  όλα τα στοιχεία  της

Προωθητικής προσφοράς θα είναι οριστικές και δεσμευτικές.

23. Σε περίπτωση υπερπληρωμής από την Parrot Drones ή τους αναδόχους της Parrot Drones, ο Πελάτης υποχρεώνεται να επιστρέψει το πλεονάζον ποσό εντός 30 ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από την Parrot Drones και ο Πελάτης δεσμεύεται να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Parrot Drones από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση, αποζημίωση ή φορολογική υποχρέωση που απορρέει από τις εν λόγω περιστάσεις.

24. Εκτός από το τιμολόγιο για το Επιλέξιμο προϊόν, η Parrot Drones διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη επιπλέον αποδεικτικά αγοράς ή/και ιδιοκτησίας (π.χ. φωτογραφία της ετικέτας με τον αριθμό σειράς).

25.  Στο  πλαίσιο  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  σχετικά με  την  προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Parrot Drones ή/και οι ανάδοχοί της θα συλλέξουν τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πληρωμής, πραγματοποίησης ερευνών, καθώς και, εφόσον αυτό εγκριθεί από τον Πελάτη,  για  περαιτέρω  επικοινωνίες  από  την  Parrot  Drones  ή/και  τους  συνεργάτες  της σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι Πελάτες που συμμετέχουν σε αυτή την Προωθητική προσφορά θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αφαίρεσης των δεδομένων τους. Ο Πελάτης θα χρειαστεί να αποστείλει το αίτημά του ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Parrot Drones SAS, E-commerce department, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris (France). Στο αίτημά του θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και το επώνυμό του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και η ταχυδρομική διεύθυνσή του. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, το αίτημα του Πελάτη πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και να συνοδεύεται από αντίγραφο του εντύπου επιβεβαίωσης της ταυτότητας του που να φέρει υπογραφή και την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απάντηση της Parrot Drones SAS.

26.  Αυτή  η  Προωθητική  προσφορά  υπόκειται  στη  νομοθεσία  της  χώρας  κατοικίας  του Πελάτη.

27. Ο Πελάτης πρέπει να στείλει με δικά του έξοδα (ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ταχυδρομικά τέλη διεθνούς αλληλογραφίας) το εκτυπωμένο συνημμένο του e-mail μαζί με το απόκομμα του πρωτότυπου γραμμωτού κώδικα (EAN) από τη συσκευασία του προϊόντος, προκειμένου να λάβει την επιστροφή χρημάτων, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 (όπως αποδεικνύεται από την ταχυδρομική σφραγίδα):

Parrot "It's Flying Season" c/o TechProtect GmbH Postfach 1242

71088 Holzgerlingen

Germany

28. Επιλέξιμα προϊόντα

Models

Cash-Back

Jumping drone Night

30 €

Jumping drone Race

30 €

Airborne drone Cargo

30 €

Airborne drone Night

30 €

Hydrofoil Drone

30 €

AR.Drone 2.0

50 €

Bebop Drone

50 €

Bebop drone & Skycontroller

50 €

Skycontroller

50 €

Bebop 2

50 €

Bebop 2 & Skycontroller

100€