Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

« ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ»

 

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) εφεξής από κοινού καλούμενες οι «Διοργανώτριες» και σε συνεργασία με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία, «AMUSE EVENT MANAGEMENT M E.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «AMUSE EVENT», που εδρεύει στην Αθήνα στην Δορυλαίου 18 με Α.Φ.Μ.: 998298693 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, (εφεξής καλούμενη «AMUSE» ή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τον τίτλο “ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ” που περιλαμβάνει α) διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) και β) διαδικασία Προϊοντικών προσφορών (SALES), (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»), στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο Αναστασία Λάφη που εδρεύει στην Λεωφ. Μεσογείων 466 στην Αγία Παρασκευή (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της COSMOTE (www.cosmote.gr) ΓΕΡΜΑΝΟΣ ( www.germanos.gr) κατά το χρονικό διάστημα από 28/4/2017 έως και τις 6/6/2017. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα A των παρόντων όρων Καταστήματα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την AMUSE στο τηλέφωνο 210-6444751, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 28/04/2017 έως και τις 06/06/2017.

Οι Διοργανώτριες, επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να τροποποιούν οποτεδήποτε, μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνουν τη διάρκεια του Προγράμματος ή ακόμα και να το ακυρώσουν, με σχετική κατάθεση στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης έγκαιρης ανακοίνωσης στις άνω αναφερόμενες ιστοσελίδες και κάθε τέτοια τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν μέρος ή όλο το Πρόγραμμα για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχερών γεγονότων, άνευ προηγούμενης ανακοίνωσης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή έναντι των συμμετεχόντων ή / και οποιουδήποτε τρίτου

2. Το Πρόγραμμα, με διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) θα διαρκέσει από 2/05/2017 έως και τις 20/05/2017 και με διαδικασία συμμετοχής στις Προϊοντικές προσφορές (SALES) από 28/04/2017 έως και τις 31/05/2017.

3. Το Πρόγραμμα με διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) θα πραγματοποιηθεί στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ & COSMOTE των νομών Καβάλας και Ιωαννίνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Προωθητικές ομάδες θα διανέμουν, σχετικό με την διαδικασία αυτή, έντυπο, πλησίον των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ & COSMOTE στους παραπάνω νομούς όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι Προϊοντικές προσφορές (SALES) του Προγράμματος θα ισχύουν για τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ & COSMOTE των νομών Καβάλας και Ιωαννίνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Το Πρόγραμμα θα διεξάγεται κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

4 . Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

5. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου Εταιριών ΟΤΕ, και της AMUSE καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE Corner, ιδιόκτητα και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INSTANT WIN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία instant win , θα πρέπει κατά τη διάρκειά της να επισκεφθεί ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α καταστήματα και να σκανάρει το έντυπο με το μοναδικό barcode το οποίο θα μοιράζεται από προωθητικές ομάδες πλησίον των καταστημάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας instant win του Προγράμματος.

Σε ειδική εφαρμογή που θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα που συμμετέχει στην διαδικασία instant win (Παράρτημα Α) σκανάρεται το έντυπο με το μοναδικό barcode και ο τυχερός βλέπει στη στιγμή ποιο δώρο κέρδισε.

Κάθε Συμμετέχων στην διαδικασία instant win του Προγράμματος, έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής.

7. ΔΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ INSTANT WIN :

Τα δώρα της διαδικασίας instant win είναι τα εξής:

 

ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

SMART TV PANASONIC TX-49DS352 FHD 49

3

XBOX ONE 500GB + ASSASSIN' S CREED UNITY

3

DRONE PARROT BEBOP 2 BLACK

3

ACT.CAM.GO PRO HERO SESSION

3

ΣΥΝΟΛΟ

12

 

 

ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

EARPHONE SPLITER

550

STYLUS PEN

1100

POWER BANK

460

USB CHARGER

490

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 10€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 50€ ΚΑΙ ΑΝΩ

7349

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 20€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 100€ ΚΑΙ ΑΝΩ

6039

ΣΥΝΟΛΟ

16000

 

 

Οι όροι παροχής των Δωροεπιταγών της διαδικασίας Instant Win αναφέρονται στο Παράρτημα Δ .

Η συμμετοχή στην διαδικασία instant win του Προγράμματος δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤ O ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SALES :

Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία SALES (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα Καταστήματα (Παράρτημα Α) κατά το χρονικό διάστημα από 28/04/2017 έως 31/05/2017, και να πραγματοποιήσει σύνδεση σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα κινητής:

1. Συμβολαίου,

2. ΚαρτοΣυμβολαίου,

3. Mobile Internet και Καρτοκινητής

Εξαιρούνται τα προγράμματα:

  • COSMOTE Mobile Internet Extra SIM και
  • COSMOTE Mobile Internet Extra SIM Family

Η’

 

-Να κάνει αγορές συνολικής αξίας άνω των 20€ με εξαίρεση εξοφλήσεις λογαριασμών, αγορά χρόνου ομιλίας & παροχή υπηρεσιών

Εφόσον ο Συμμετέχων προβεί σε μια από τις παραπάνω ενέργειες, λαμβάνει από τον πωλητή του Καταστήματος και ένα ειδικό για τη διεξαγωγή του Προγράμματος έντυπο open & win, το οποίο φέρει μοναδικό κωδικό. Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα, να καταχωρήσει μέχρι και την 06/06/2017 στο site: http://www.minpsaxneisallo.gr/ τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται πάνω στο έντυπο και να ενημερωθεί αυτόματα μέσω της ειδικής εφαρμογής της ανωτέρω ιστοσελίδας, η οποία διαθέτει σύστημα τυχαίας απόδοσης δώρων, εάν έχει κερδίσει κάποιο δώρο από αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 10 των παρόντων όρων.

Κάθε Συμμετέχων στην διαδικασία SALES του Προγράμματος, εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής του, έχει δικαίωμα περισσότερων συμμετοχών που αναλογούν στις ανωτέρω ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, δηλαδή αν έχει προβεί σε μια από τις παραπάνω ενέργειες έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής, αν έχει προβεί σε δυο ενέργειες έχει δικαίωμα δυο συμμετοχών και ούτω καθεξής. Οι Διοργανώτριες θεωρούν ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετείχε στο Πρόγραμμα.

9. Ο κάθε Συμμετέχων (είτε της διαδικασίας instant win, είτε της διαδικασίας sales) φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του σε κάθε σχετικό έντυπο (ειδικό έντυπο, φόρμα κατοχύρωσης δώρου, δήλωση αποδοχής κλπ) σε σχέση με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα . Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στις Διοργανώτριες να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα .

10. ΔΩΡΑ ΝΙΚΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SALES :

Τα Δώρα που θα διανεμηθούν στους νικητές που συμμετείχανστο Πρόγραμμα με τη διαδικασία SALES και αναδείχθηκαν μέσω της ειδικής εφαρμογής της ιστοσελίδας http://www.minpsaxneisallo.gr/ , η οποία διαθέτει σύστημα τυχαίας απόδοσης δώρων ( κλήρωση ), είναι τα εξής:

 

ΔΩΡΑ

ΤΥΧΕΡΟΙ

PRE PAID CARD ΑΞΙΑΣ 1.000€

3

EMTEC USB STICK 8GB

40

EMTEC USB STICK 16GB

40

EMTEC USB STICK 32GB

40

SANDISK ΜΝΗΜΗ USB STICK BLADE 64GB

10

HDD 2.5'' TOSHIBA 500GB STORE ART

10

HDD 2.5'' TOSHIBA 750GB STORE ART

10

POWERBANK INTENSO 5200 mAh

20

HANDSFREE ILUV BUBBLE GUM TALK

30

TOTAL

203

 
 

11. Όσα από τα δώρα του Προγράμματος αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα , αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους , εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών και για οποιοδήποτε ελάττωμα αυτών υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά.

Ως προς τις Prepaid cards της Τράπεζας Πειραιώς, ισχύουν οι όροι χρήσης που παρατίθενται στο Παράρτημα Ε. Οι Διοργανώτριες ουδεμία περαιτέρω ευθύνη υπέχουν πλην της διάθεσης όλων των ανωτέρω Δώρων του Προγράμματος.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ:

Η «AMUSE» μετά την λήξη του Προγράμματος (κατά το διάστημα από 31/05/2017 έως 30/06/2017) θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους τυχερούς νικητές κάθε διαδικασίας ( είτε της διαδικασίας instant win σχετικά με την απόδοση των δώρων που δεν διατίθενται άμεσα από το κατάστημα είτε της διαδικασίας SALES) σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει οι ίδιοι στα σχετικά ειδικά έντυπα για την περαιτέρω συνεννόηση ως προς την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που η «AMUSE» δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους από τους τυχερούς στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει οι ανωτέρω μέχρι 30/06/2017, τότε το δώρο θα ακυρώνεται. Σε κάθε περίπτωση η «AMUSE» θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους τυχερούς νικητές με σκοπό την απόδοση των δώρων τους (τόσο της διαδικασίας instant win όσο και της διαδικασίας SALES) το αργότερο μέχρι την 30/06/2017.

Στις περιπτώσεις, μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 30/06/2017 το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός /νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι Διοργανώτριες εταιρίες , απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Η «AMUSE» τόσο κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς όσο και κατά την απόδοση του Δώρου μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του τυχερού – τελικού αποδέκτη του Δώρου.

13. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΩΡΩΝ:

13.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ - INSTANT WIN

Α ) ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ INSTANT WIN:

Όσοι κερδίσουν ένα από τα μεγάλα δώρα που αναφέρονται ανωτέρω στον όρο 7, η διαδικασία που ακολουθείται μέσα στο κατάστημα είναι η εξής :

Ο τυχερός συμπληρώνει την δήλωση κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Β1) στο κατάστημα. Η συμπληρωμένη δήλωση αποστέλλεται μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας του τυχερού και τη φωτοτυπία του σκαναρισμένου κουπονιού μέσω fax ή mail, στην «AMUSE» . Το κατάστημα αποδίδει στον τυχερό το δεύτερο αντίτυπο της δήλωσης κατοχύρωσης μεγάλων δώρων .

Στη συνέχεια ο τυχερός θα ενημερωθεί άμεσα για όλες τις λεπτομέρειες παραλαβής του μεγάλου δώρου που κέρδισε από την «AMUSE».

Για την παραλαβή των μεγάλων δώρων INSTANT WIN, από την «AMUSE» , απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και να παραδοθεί συμπληρωμένο το πιο πάνω αναφερόμενο έγγραφο «δήλωση κατοχύρωσης δώρου τυχερού» καθώς και η συμπληρωμένη δήλωση παραλαβής δώρου (Παράρτημα Β2) .

Για τους τυχερούς που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, η «AMUSE» , θα αναλάβει την αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων) με μεταφορική της επιλογής της και χρέωση δική της. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστερήσεις από την παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού. Πριν την παράδοση, θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου.

Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των μεγάλων δώρων της διαδικασίας instant win είναι η συμπλήρωση της σχετικής Δήλωσης κατοχύρωσης αυτών (Παράρτημα Β1) και της Δήλωσης παραλαβής (Παράρτημα Β2). Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής δώρου.

Β ) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΩΡΑ INSTANT WIN:

Για τους τυχερούς η παράδοση των υπολοίπων - εκτός της παρ. Α) - δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το κατάστημα στο οποίο ο συμμετέχων σκάναρε με τη βοήθεια του υπαλλήλου του καταστήματος το ειδικό έντυπο instant win του Προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι : α) η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού, και

β) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου, εφόσον ζητηθεί.

13.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SALES :

Για τους τυχερούς του Προγράμματος της διαδικασίας Sales, η AMUSE, θα αναλάβει την αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων, ήτοι τη Δήλωση αποδοχής και παραλαβής Δώρου (Παράρτημα Γ), με μεταφορική επιλογής της και χρέωση δική της. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστερήσεις από την παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας (courier) και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και υπογεγραμμένη την Δήλωση αποδοχής και παραλαβής του δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Η φόρμα θα παραδίδεται από τον υπάλληλο της μεταφορικής προς συμπλήρωση. Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους τυχερούς εντός δέκα (10) ημερών από την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα επιστρέφονται. Η ευθύνη των Διοργανωτριών και της AMUSE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι: α) η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού

β) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου.

14. Τα Δώρα του Προγράμματος είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

15.  Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

16. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος – τυχερού βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων ,

(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου τυχερού καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του εντός των προβλεπομένων στους παρόντες όρους προθεσμιών ή την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε λόγο,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε τυχερό των παρόντων Αναλυτικών Όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη προσήκουσας συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης/αποδοχής /συμμετοχής όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων

(ε) λόγω μη παρουσίασης της ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, κατά την παραλαβή του Δώρου.

(στ) λόγω μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων του υποβάλλοντος αίτηση-σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο COSMOTE

17. Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στο Πρόγραμμα χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

18. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία Sales και σε σχέση με την ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας: http://www.minpsaxneisallo.gr/ , η οποία διαθέτει σύστημα τυχαίας απόδοσης δώρων για την άμεση ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη κλήρωση των δώρων, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες και η AMUSE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος . Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες και η AMUSEδεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής της σελίδας : http://www.minpsaxneisallo.gr/ και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των ως άνω εταιρειών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες και η AMUSE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα : http://www.minpsaxneisallo.gr/ με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

19. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, οι Διοργανώτριες επιφυλάσσουν για τις ίδιες το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς.

20. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιριών COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και AMUSE.

21. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, οι Διοργανώτριες και η AMUSE δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά των Διοργανωτριών και της AMUSE λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

22. Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία SALES τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου για την επικοινωνία με τον συμμετέχοντα και η πλήρης διεύθυνση διαμονής του. Αντίστοιχα, κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία «instant win» τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στη δήλωση κατοχύρωσης δώρου από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση διαμονής του, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με κάθε διαδικασία ( είτε «instant win» , είτε «sales») αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα είτε μέσω των εταιριών COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ & AMUSE, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11 - 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αποστέλλοντας γραπτή αίτηση προς την Διεύθυνση Retail Marketing Αγορών και Διακίνησης Εμπορευμάτων Σταθερής και Κινητής με την επισήμανση για την προωθητική ενέργεια ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ στη διεύθυνση Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι ΤΚ 151 24

23. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

24. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Καταστήματα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Instant win & Sales promo

 

A/A

ΝΟΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Χαρ.Τρικούπη 6

2

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Πλ. Παπανδρέου 12 - Πλ. Δημοκρατίας

3

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Κωνσταντίνου Δόβα - Κόνιτσα

4

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

COSMOTE

28ης Οκτωβρίου 4

5

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

COSMOTE

Ναπολέοντος Ζερβά 10

6

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

COSMOTE

Μπιζανίου 38

7

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Βενιζέλου 19 και Ι. Δραγούμη

8

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Θεαγένους -Θάσος

9

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Σκρα 4 - Χρυσούπολη

10

ΚΑΒΑΛΑΣ

COSMOTE

Αβέρωφ & Κύπρου

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ»

(κατόπιν συμμετοχής στη διαδικασία instant win )

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα «ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ» με την διαδικασία instant win δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Δώρο 1

SMART TV PANASONIC TX-49DS352 FHD 49

Δώρο 2

XBOX ONE 500GB + ASSASSIN' S CREED UNITY

Δώρο 3

DRONE PARROT BEBOP 2 BLACK

Δώρο 4

ACT.CAM.GO PRO HERO SESSION

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

Υπογραφή

 

Κωδικός Καταστήματος

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στο κατάστημα ενώ το άλλο αποδίδεται στον καταναλωτή.

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα που τηρείται στο κατάστημα χρειάζεται να αποστέλλεται άμεσα στη AMUSSE e - mail στο: info@amuse .gr μαζί με τ o νικητήριο κουπόνι και φωτοτυπία της ταυτότητας του.

 

ΣΗΜ :

Δηλώνω ενήμερος πως η διαφημιστική εταιρία AMUSE (τηλ. 210 6444751) οφείλει να με ενημερώσει τηλεφωνικά στα παραπάνω στοιχεία που ο ίδιος έχω δηλώσει για την παραλαβή του δώρου μου έως και τις 30/06/2017 και πως σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός μου στο παραπάνω τηλέφωνο επικοινωνίας ή λόγω επίδειξης εκ μέρους μου αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου μου αυτομάτως μετά τις 30/06/2017 χάνω το δικαίωμα διεκδίκησης του .

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

______________________________________

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ»

(κατόπιν συμμετοχής στη διαδικασία instant win )

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα «ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ» με την διαδικασία instant win δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Δώρο 1

SMART TV PANASONIC TX-49DS352 FHD 49

Δώρο 2

XBOX ONE 500GB + ASSASSIN' S CREED UNITY

Δώρο 3

DRONE PARROT BEBOP 2 BLACK

Δώρο 4

ACT.CAM.GO PRO HERO SESSION

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

Υπογραφή

 

Κωδικός Καταστήματος

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στη διαφημιστική ενώ το άλλο αποδίδεται στον καταναλωτή.

ΣΗΜ :

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ

(κατόπιν συμμετοχής στη διαδικασία instant win )

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2017 στην προωθητική ενέργεια/Πρόγραμμα «ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ»(κατόπιν συμμετοχής με τη διαδικασία instant win ) που διοργανώνουν οι εταιρίες COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την AMUSE (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

______________________________________

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

______________________________________

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα που τηρείται στο κατάστημα χρειάζεται να αποστέλλεται άμεσα στη AMUSSE e - mail στο: info@amuse .gr μαζί με τo νικητήριο κουπόνι και φωτοτυπία της ταυτότητας του.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

« MHN ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ» (με τη διαδικασία Sales )

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα « MHN ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ» (με την διαδικασία Sales ) δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Δώρο 1

PRE PAID CARD 1.000€

Δώρο 2

EMTEC USB STICK C-410 8GB

Δώρο 3

EMTEC USB STICK C-410 16GB

Δώρο 4

EMTEC USB STICK C-410 32GB USB 2,0

Δώρο 5

SANDISK ΜΝΗΜΗ USB STICK BLADE 64GB

Δώρο 6

HDD 2.5'' TOSHIBA 500GB STORE ART

Δώρο 7

HDD 2.5'' TOSHIBA 750GB STORE ART 3

Δώρο 8

POWERBANK INTENSO 5200 M AH

Δώρο 9

HANDSFREE ILUV BUBBLE GUM TALK

Ημερομηνία

 

Υπογραφή

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στη διαφημιστική ενώ το άλλο αποδίδεται στον καταναλωτή.

ΣΗΜ :

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

______________________________________

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ

(κατόπιν συμμετοχής στη διαδικασία sales )

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2017 στην προωθητική ενέργεια/Πρόγραμμα «ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟ που διοργανώνουν οι εταιρίες COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣσε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία AMUSE και κέρδισα ως δώρο

______________________________________

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

______________________________________

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η δήλωση κρατείται στη διαφημιστική εταιρία AMUSE

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΟΡΟΙ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ INSTANT WIN

Δ) α. Οι δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές 50€και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται με αγορά οποιουδήποτε προϊόντος προϊόντων είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και των οποίων η συνολική αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50€.

Δ) β. Οι Δωροεπιταγές 20€ για αγορές 100€ και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται σε όλα τα εμπορεύσιμα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και έχουν αξία 100€ και άνω.

Οι Δωροεπιταγές 10€ και 20€, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

Ø συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή των 10€ για αγορές 50€ και άνω

Ø συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή των 20€ για αγορές 100€ και άνω

Ø συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή /και COSMOTE

Ø για εξόφληση λογαριασμών ή για ανανέωση χρόνου ομιλίας ή data (άυλος χρόνος) ή για παροχή υπηρεσιών

Η Εξαργύρωση όλων των παραπάνω δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από28/04/2017 έως και31/05/2017 σε οποιοδήποτε κατάστημα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PRE PAID

Γενικοί Όροι Προπληρωμένων Καρτών

Α.1 Η Τράπεζα δικαιούται, στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών ή κανονισμών των εποπτικών αυτής Αρχών, αναφορικά με την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, του ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, να ζητά από τις Εταιρίες, και τη λήψη από αυτές, εγγράφως, του ονοματεπωνύμου, του πατρωνύμου και του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας/Αριθμό Διαβατηρίου έκαστου επιλεγέντος δικαιούχου Κάρτας.

Α.2 Με την επιφύλαξη του ανωτέρω όρου, και στο πλαίσιο τυχόν εφαρμογής του, συμφωνείται ότι τα στοιχεία των κατόχων, θα είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα τελούν υπό τη διαχείριση της Τράπεζας. Η Τράπεζα θα δύναται να γνωστοποιεί τα παραπάνω στοιχεία ή/και σχετικές πληροφορίες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Εάν υποχρεωθεί βάσει δικαστικής απόφασης ή διαταγής ή παραγγελίας εισαγγελέα ή νόμιμης εντολής Αρχής. β) Σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. γ) Στα πλαίσια ανάθεσης σε τρίτους της εξώδικης ή/και δικαστικής είσπραξης των απαιτήσεών της κατά των Κατόχων.

Α.3 Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, γνωστοποίηση ή ειδοποίηση προς τους δικαιούχους και οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια εμπίπτει στις υποχρεώσεις των Εταιριών. Η σχέση που διέπει τις Εταιρίες με τους δικαιούχους των Καρτών αφορά αποκλειστικά και μόνο ιδίους αμφοτέρους και κάθε τυχόν διαφορά που αφορά ή αναφύεται από αυτή επιλύεται μεταξύ τους, χωρίς η Τράπεζα να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη ή ευθύνη. Συνεπώς οι Εταιρίες θα διασφαλίζουν ότι ουδεμία ζημία, βλάβη ή ευθύνη θα προκύψει για την Τράπεζα εξ’ αιτίας της συμβατικής ή άλλης σχέσης τους με τους δικαιούχους των Καρτών.

Α.4 Η ανώνυμη μη επαναφορτιζόμενη Κάρτα ανήκει κατά κυριότητα στην Τράπεζα διατίθεται δε σε ειδική συσκευασία και συνοδεύεται από όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας και χρήσης, σύμφωνα με την ειδικότερη πολιτική για τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων της Τράπεζας.

Α.5 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα υποχρεούται να διαχειρίζεται τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του άμεσα ή έμμεσα λόγω της παρούσας συνεργασίας, ως εμπιστευτικές και απόρρητες, ανεξαρτήτως του τυχόν ρητού χαρακτηρισμού τους ως τοιούτων ή μη, και να μην τις κοινοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν τούτο καθίσταται υποχρεωτικό από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ή αναγκαίο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής ή/και εξώδικης επίλυσης κάθε διαφοράς απορρέουσας από την παρούσα.

Α.6 Η άσκηση των εκ της παρούσας σύμβασης δικαιωμάτων και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από αυτήν αναστέλλεται για λόγους ανωτέρας βίας και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται τα γεγονότα που τη συνιστούν. Η εν λόγω αναστολή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δεν επεκτείνεται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δεν εμποδίζονται λόγω της ανωτέρας βίας.

Α.7 Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Ν. 2472/97 «Περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Α.8 Σε περίπτωση τυχόν ακυρότητας κάποιου όρου της παρούσας δεν παραβλάπτεται το κύρος των υπολοίπων.

Α.9 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή κατάργηση των όρων της παρούσας θα πρέπει να αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου, η δε παρά των συμβαλλομένων παράλειψη, έστω και επί μακρόν, ενάσκησης δικαιωμάτων τους, ουδέποτε μπορεί να θεωρηθεί ως συναίνεση αυτών για τροποποίηση ή κατάργηση των όρων της παρούσας.

Α.10 Κάθε Κάρτα Prepaid Gift Visa Card, είτε εκδίδεται για πρώτη φορά στα πλαίσια της Σύμβασης είτε εκδίδεται μετά από αίτημα αντικατάστασης της Εταιρίας, έχει διάρκεια ενός έτους, όπως αυτή αναγράφεται πάνω στην Κάρτα.