Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «LG G5 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»


Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής η Διοργανώτρια ή η LG) και έδρα το Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1) δημιουργεί το μηχανισμό προωθητικής ενέργειας με την ονομασία «LG G5 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» η οποία διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.lg.com/gr/mobile-phones/g5preorder

(εφεξής« προωθητική ενέργεια» ή «μηχανισμός»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση δώρου στους συμμετέχοντες.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά συσκευή.

2. Τρόπος Συμμετοχής
Ο τρόπος συμμετοχής στη Προωθητική ενέργεια LG G5 περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

2.1 Ο συμμετέχων ενημερώνεται για τον τρόπο που μπορεί να προπαραγγείλει το LG G5 και να επιλέξει ένα εκ των τεσσάρων προϊόντων cam plus, 360 cam, 360 VR,  Hi-Fi Plus με B&O και να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια στην ιστοσελίδα http://www.lg.com/gr/mobile-phones/g5preorder

2.2Για την έγκυρη συμμετοχή στο μηχανισμό ο συμμετέχων θα πρέπει να προπαραγγείλει το LG G5 μέσα από τις παρακάτω αναφερόμενες συνεργαζόμενες αλυσίδες  καταστημάτων κατά την περίοδο συμμετοχής η οποία ορίζεται από τις 10/05/2016 έως και 17/05/2016.

2.3 Η  προπαραγγελία του LG G5 γίνεται μέσα από τις παρακάτω συνεργαζόμενες αλυσίδες καταστημάτων: VODAFONE, COSMOTE, WIND, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, KOTSOVOLOS, MEDIA MARKT, PUBLIC και  ΠΛΑΙΣΙΟ.

 Οι προπαραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στα ηλεκτρονικά καταστήματα των συμμετεχόντων αλυσίδων καταστημάτων και η παραλαβή του προιόντος από τα φυσικά καταστήματα ή με αποστολή στο χώρο σας σύμφωνα με τους Όρους & Προϋποθέσεις αγοράς, παραλαβής και τιμολόγησης της κάθε αλυσίδας καταστημάτων.

2.4 Η ημερομηνία αγοράς του LG G5 που θα αναφέρεται στο παραστατικό θα πρέπει να είναι από τις 19/05/2016 έως 23/05/2016.

2.5Έπειτα από την ολοκλήρωση της αγοράς και της παραλαβής της συσκευής, ο συμμετέχων καλείται να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα τηςπροωθητικής ενέργειας http://www.lg.com/gr/mobile-phones/g5preorder και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

2.5.1. Πληκτρολόγηση του κωδικού ΙΜΕΙ της συσκευής που βρίσκεται πάνω στην συσκευασία του Προϊόντος.

2.5.2.Επιλογή ενός εκ των τεσσάρων προϊόντων που επιθυμεί να λάβει ως δώρο.

2.5.3Upload φωτοαντίγραφου ή φωτογραφίας του παραστατικού αγοράς.

2.5.4Προσωπικά στοιχεία : Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση παραλαβής δώρου, εντός Ελλάδας.

2.5.5Λοιπά στοιχεία αγοράς: ημερομηνία αγοράς προϊόντος και όνομα αλυσίδας καταστημάτων.

2.6. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει ηλεκτρονικά τη συγκατάθεση του στους όρους συμμετοχής επιλέγοντας το σχετικό tickbox.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη Προωθητική Ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη συναίνεση τους όπως τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσουν στη Φόρμα Συμμετοχής χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

2.7.Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και / ή η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Προωθητικής Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

2.8 Έγκυρες θεωρούνται οι εκατό (100) πρώτες συμμετοχές οι οποίες πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εκατό συμμετοχές θα εμφανιστεί μήνυμα που θα ενημερώνει πως οι 100 συμμετοχές έχουν συμπληρωθεί, μη επιτρέποντας στον συμμετέχοντα να καταχωρήσει τα στοιχεία.

Δώρο/ Τρόπος Παραλαβής

Το δώρο της Προωθητικής ενέργειας  LG G5 ορίζεται ώς (εφεξής «το Δώρο») ένα εκ των παρακάτω:

      - LG 360ο Camera  

      - LG VR Camera

      - LG Hi-Fi Plus με B&O

      - LG Cam plus.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια για το χρόνο και τρόπο παραλαβής του δώρου τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παραλαβής δώρου, κλπ.), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Η παράδοση του Δώρου θα πραγματοποιείται δωρεάν εντός Ελλάδος. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση του Δώρου βαραίνουν το συμμετέχοντα. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, η αποστολή του θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν ανταποκριθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο το οποίο δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο αυτό.

Τα δώρα που δεν θα διεκδικηθούν όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, θα μεταβιβαστούν στους είκοσι (20) επόμενους συμμετέχοντες. Οι επιπλέον είκοσι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εξαρχής από το σύστημα πως οι εκατό (100) συμμετοχές στην προωθητική ενέργεια έχουν ολοκληρωθεί και εφόσον συμφωνούν μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους ώστε να είναι μέσα στους είκοσι επιλαχόντες.

Οι αποστολές των Δώρων προς τους συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν από τις 10/06/2016 έπειτα από συνεννόηση με των εκπροσώπων της Διοργανώτριας με τους συμμετέχοντες.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα το Δώρο, ούτε εναλλακτικό Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

4. Διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας LG G5
Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ξεκινά τη Τρίτη 10/05/2016 έως τη Τετάρτη 31/05/2016 (εφεξής «Διάρκεια»).

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει τη Διαδικασία Συμμετοχής ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία (IMEI, παραστατικό αγοράς, προσωπικά) όπως περιγράφονται ανωτέρω, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται έως ότου και εφόσον ο συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την 31η Μαΐου, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την λήξη της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

5. Ρητή Δήλωση και συγκατάθεση Αποδοχή Συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν οι συμμετέχοντες στη φόρμα στοιχείων ανήκει στους ιδίους,

(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια,

(δ) με τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ),

(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της προωθητικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, της συμμετοχής τους, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

(θ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή/και της προωθητικής ενέργειας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από την προωθητική ενέργεια για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.

6. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

Επιπλέον, δε θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το συμμετέχοντα εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

7. Ακύρωση Προωθητικής Ενέργειας  και Τροποποίηση Όρων  
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους αυτής ή /και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την προωθητική ενέργεια ή την ακύρωσή του.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη ιστοσελίδα την Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα http://www.lg.com/gr/mobile-phones/g5preorder κατά το χρόνο διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ή για φόρμες που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

8.Λοιποί όροι του Διαγωνισμού

  8.1.  Η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ διατηρεί  την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

  8.2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

8.3. Η LG έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει σε ηλεκτρονικά και άλλα μέσα φωτογραφικό υλικό των συμμετοχόντων στο διαγωνισμό, βάση αποδοχής όρων συμμετοχής στο «LG G5 Προωθητική Ενέργεια»

  8. 4.  Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση καταπάτησης πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων τρίτων, οι συμμετέχοντες φέρουν την απόλυτη ευθύνη και είναι υπαίτιοι των πράξεών τους και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η Διοργανώτρια.

 8. 5. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια, με τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου, ως και πάσης φύσεως και μορφής εκμετάλλευσης της συμμετοχών που θα διακριθούν, για απεριόριστο χρόνο.

  8. 6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

   8.7.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων.

  8. 8.Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.