Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“GARMIN FENIX5 Product Presentation Event”

 


 1. H εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας)  (εφ’ εξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια Εταιρεία») από κοινού με την διαφημιστική εταιρεία  ΜΑΝΑΦΑΣ X.& ΣΙΑ Ε.Ε, με τον διακριτικό τίτλο «HEADLINE», που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής (Ιφιγενείας 9)  (εφεξής καλούμενη «HEADLINE») διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τίτλο «GARMIN FENIX5 Product Presentation Event»,(εφεξής «το πρόγραμμα») στο πλαίσιο της οποίας έχει προγραμματίσει να διατεθούν 2 (δύο) ρολόγια GARMIN FENIX5 μέσω ηλεκτρονικών κληρώσεων. (χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους των συμμετεχόντων για καταβολή τιμήματος). 

 2. ​Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην Δικηγόρο Κατερίνα Γκάνα που εδρεύει στη διεύθυνση Βοσπόρου 113, Ν.Ιωνία, Τ.Κ. 14235 τηλ. 210 2759503 και 6940795253). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. Οι όροι συμμετοχής  στην προωθητική ενέργεια έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα www.germanos.gr. Η συμμετοχή  στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. 
  Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα  να τροποποιήσει τους όρους  του  Προγράμματος οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και  η όποια τροποποίηση   θα κατατίθεται  στην ως άνω Δικηγόρο και θα αναρτάται  στην ιστοσελίδα www.germanos.gr που είναι αναρτημένοι και οι παρόντες όροι.

 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα  έχει όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

 4. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στις εταιρείες του Ομίλου  ΟΤΕ, οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE και COSMOTE Corner,  οι δικαιοδόχοι και το προσωπικό των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, franchise, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των ανωτέρω. Εξαιρούνται επίσης οι υπάλληλοι των εταιριών  ΜΑΝΑΦΑΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όποιων άλλων εταιρειών εμπλακούν  στο Πρόγραμμα , οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το Πρόγραμμα διεξάγεται την 30/03/2017 και από ώρα 18.00μ.μ. έως και 20.00 μ.μ.

 6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ:  Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα είναι  οι επισκέπτες στο κατάστημα Γερμανός στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, που κατά την διάρκεια του θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου)  σε ειδικά σχεδιασμένη για την ηλεκτρονική κλήρωση εφαρμογή που θα είναι εγκατεστημένη σε tablet που θα φέρει η προωθητική ομάδα που θα βρίσκεται εκεί. Μετά την λήξη  της διάρκειας του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δυο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις στο κατάστημα Γερμανός στο εμπορικό κέντρο Golden Hall από τις οποίες θα αναδειχθούν ένας νικητής για κάθε κλήρωση, , ενώ ο νικητής της πρώτης κλήρωσης δεν θα συμμετέχει στην δεύτερη κλήρωση. Κάθε νικητής που θα αναδειχθεί από την κάθε κλήρωση, κερδίζει ένα ρολόι GARMIN FENIX5, το  οποίο παραλαμβάνει άμεσα από την προωθητική ομάδα επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα που αναγράφει το νικητήριο ονοματεπώνυμο. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί την ώρα της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 και δεν παρευρίσκεται στον χώρο από δική του πρωτοβουλία, θα παραλάβει το δώρο από την εταιρία Headline έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία της τελευταίας στο αριθμό τηλεφώνου που έχει συμπληρώσει στην ειδική εφαρμογή. Η Διαφημιστική μετά την λήξη του Προγράμματος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους  τυχερούς νικητές (που δεν έχουν παραλάβει το δώρο από το κατάστημα Γερμανός στο εμπορικό κέντρο Golden Hall )  σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει στην ειδική εφαρμογή.  Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους από τους τυχερούς στα στοιχεία  επικοινωνίας που έχουν δηλώσει οι ανωτέρω μέχρι 7/04/2017,και αφού έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 6 τηλεφωνικές κλήσεις, τότε το δώρο θα ακυρώνεται.  Οι νικητές θα συμπληρώνουν απαραιτήτως μια φόρμα αποδοχής δώρου με τα στοιχεία τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους.
  Η Διαφημιστική τόσο κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς όσο και κατά την απόδοση του Δώρου μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του  τυχερού – τελικού αποδέκτη του Δώρου
  Oι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα μίας και μόνο συμμετοχής σε όλο το Πρόγραμμα που περιλαμβάνει συμμετοχή και στις δυο ηλεκτρονικές κληρώσεις, πλην του νικητή της πρώτης κλήρωσης που εξαιρείται της συμμετοχής του στην  δεύτερη κλήρωση.

 7. Ο κάθε νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του στη φόρμα αποδοχής δώρου. Ελλιπής, μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του νικητή παρέχει δικαίωμα στην Διοργανώτρια εταιρεία να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

 8. ΔΩΡΑ:
  (α) Δώρα Προγράμματος:
  1 ρολόι GARMIN FENIX5 (θα δοθεί σαν πρώτο δώρο της κλήρωσης)
  1 ρολόι GARMIN FENIX5S (θα δοθεί σαν δεύτερο δώρο της κλήρωσης)
  Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό  αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

 9. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
  (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  (β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
  (γ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.
  (ε) Εάν δεν υπογράψει και δεν αποδεχθεί την δήλωση αποδοχής δώρου.
  Η διοργανώτρια εταιρία σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της ανάδειξης του ως νικητή.

 10. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος  κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρίας  και της  HEADLINE παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

 11. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 12. Η Διοργανώτρια εταιρία και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή με το Πρόγραμμα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας εταιρίας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 13. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρίας και της HEADLINE.

 14. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα  παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει  για τον εαυτό της  το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει  για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το  παρόν Πρόγραμμα  για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 

 15. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα.  Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος και την ολοκλήρωση των σκοπών του Προγράμματος και στη συνέχεια  τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης των προσωπικών τους δεδομένων,  σύμφωνα με  τα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, τα οποία  μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς  την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 υπόψη Διεύθυνσης Retail Marketing με την επισήμανση:. «Διαγωνισμός “ GARMIN FENIX5 Product Presentation Event”»

 16. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή Επιτροπή κρίσης της διοργανώτριας εταιρίας, που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing και σε περίπτωση μη επίλυσης ως ανωτέρω αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 17. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας και της Διαφημιστικής. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΩΝ

 

Προωθητική ενέργεια GARMIN FENIX5 Product Presentation Event»

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟΥ ΝΙΚΗΤΗ

 

Ημερομηνία

 

Δώρο

 

Ένα ρολόι GARMIN FENIX5 / FENIX5S

 

……………………………………………………………….

 

 Παραλαβών

 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………….

 

ΑΔΤ: ……………………………………

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του άνω  συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

 

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

 

 

 

 

Υπογραφή: …………………………………