Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ"

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 99) σε συνεργασία με την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, (εφεξής «PROXIMITY» ή «διαφημιστική εταιρεία»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» (εφεξής το «Πρόγραμμα») , στο πλαίσιο ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΟΤΕ www.ote.gr, της COSMOTE www.cosmote.gr και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ www.germanos.gr (εφ εξής τα «Sites») κατά το χρονικό διάστημα από τις 01/12/2014 έως και τις 13/12/2014. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα Καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα , καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την συμμετοχή του σε αυτό κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Proximity στο τηλέφωνο 210-82 15 878, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/2014 έως και τις 13/12/2014.

Η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος.. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η οιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στα sites και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα από την ανακοίνωση στα sites. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 01/12/2014 έως και τις 13/12/2014.

3. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α’ (στο εξής «Καταστήματα» ) από Δευτέρα 01-12-2014 έως τo Σάββατο 13-12-
2014 και κάθε μία από τις προαναφερόμενες ημέρες κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

4. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε κλήρωση με συμπλήρωση του κουπονιού συμμετοχής το οποίο ο συμμετέχων θα το έχει παραλάβει είτε στην οικία του μέσω εντυποδιανομής είτε από την ειδική εντυποθήκη που θα είναι τοποθετημένη μέσα στα «Καταστήματα». Στη συνέχεια ο συμμετέχων καλείται να ρίψει το κουπόνι στην ειδική κάλπη που βρίσκεται εντός των καταστημάτων. Τα στοιχεία που θα πρέπει ο συμμετέχων να συμπληρώνει στο κουπόνι που είναι υποχρεωτικά και καθιστούν το κουπόνι συμμετοχής έγκυρο είναι τα εξής: το επώνυμο, το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, ο Α.Δ.Τ ή ο Αρ. Διαβατηρίου και η υπογραφή του. Προαιρετικά ο συμμετέχων μπορεί να συμπληρώνει και το e-mail του. Για την συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτείται καμία αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. O κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, έχουν κατ’ αρχήν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαβεβαιώσουν πως τα στοιχεία τους είναι αληθή, αποδέχονται τους παρόντες όρους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

6. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει στις εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ και PROXIMITY, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα ΟΤΕ ή/και ΟΤΕSHOP, σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ιδιόκτητα και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α ΄ και β ΄ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

7. Η εταιρεία PROXIMITY από τις 14/12/14 έως και τις 20/12/14 καλείται όπως συλλέξει τις κάλπες από το καταστήματα και αποδελτιώσει τα κουπόνια συμμετοχής, καθώς και να πραγματοποιήσει τη διαλογή έγκυρων και άκυρων κουπονιών συμμετοχής.

8. Η Κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΤΕ (Λεωφ. Κηφισίας 99) στις 18/12/2014 και ώρα 10.00 π.μ, με ηλεκτρονική διαδικασία και θα αναδείξει εβδομήντα πέντε (75) νικητές και εβδομήντα πέντε (75) επιλαχόντες με παρουσία της Συμβολαιογράφου Ελένης Καρκανοπούλου στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες Όροι ή νομίμου αναπληρωτή της και εκπροσώπου της διοργανώτριας εταιρίας. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή της στα Sites.

9. Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει μέσω τηλεφώνου. Η διαφημιστική εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών της Κλήρωσης θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων τους. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, Α.Δ.Τ ή Αρ. Διαβατηρίου) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Μετά την ολοκλήρωση με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της διαφημιστικής εταιρείας, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία τα δηλωθέντα στοιχεία δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που διατηρεί η διαφημιστική θα καλείται ο αντίστοιχος κατά σειρά προτεραιότητας επιλαχών νικητής. Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης, η διαφημιστική εταιρεία δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους νικητές, τότε θα ενημερώνονται οι αντίστοιχοι επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση η διαφημιστική θα ανακοινώνει τηλεφωνικά τα αποτελέσματα σε τυχόν νικητές ή επιλαχόντες της Κλήρωσης το αργότερο μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015. Η διαφημιστική εταιρεία κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου.

10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων 5 και 6 παραπάνω,
(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου τυχερού της κλήρωσης, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου τους,
(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(ε) λόγω μη προσήκουσας συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β’) ή μη επίδειξης Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου σε ισχύ για την απόδειξη ταυτοπροσωπίας, κατά την παραλαβή του δώρου. Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου τυχερού στο παρόν Πρόγραμμα χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και η διοργανώτρια εταιρία και η PROXIMITY απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

11. Τα δώρα της κλήρωσης επιλέχθηκαν από τη διοργανώτρια εταιρεία βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή, εάν και εφόσον υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση η διοργανώτρια εταιρεία και η διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η διοργανώτρια και η διαφημιστική περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται πιο κάτω αποκλειστικά μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας παραλαβής των δώρων από τους νικητές και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση/επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

12. ΔΩΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα προσφερόμενα δώρα είναι τα εξής:

Δώρο #1: 5 TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 4G+USB ADAPTER
Δώρο #2: 10 ΝΟΤΕΒΟΟΚ DELL 3521
Δώρο #3: 20 DECT GIGASET SL910
Δώρο #4: 40 DECT PHILIPS D6001B/23

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ 
Ο νικητής συμπληρώνει την φόρμα παραλαβής δώρων (Παράρτημα Β’) στην Proximity και τα παραλαμβάνει από τη Proximity (Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45), από την 22/12/2014 έως την 30/1/2015 και από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. Για την παραλαβή των δώρων απαιτούνται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε ισχύ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η προσήκουσα συμπλήρωση της φόρμας παραλαβής δώρου. Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στο ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.
Στις περιπτώσεις της μη εμφάνισης του τυχερού νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 30/1/2015 το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και η διοργανώτρια εταιρία και η διαφημιστική απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

14. Η παραλαβή των δώρων και η παροχή των στοιχείων τους από τους τυχερούς νικητές δια της δήλωσης παραλαβής δώρου που θα συμπληρώνουν και υπογράφουν συνεπάγεται ότι παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην διοργανώτρια εταιρεία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ή/και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσεται για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην κλήρωση αυτή παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς.

15.Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

16. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρίας και της διαφημιστικής.

17. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος , να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Πρόγραμμα , ανακοινώνοντας το γεγονός στα sites. Στις περιπτώσεις αυτές η διοργανώτρια εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που ενδεχομένως ματαιωθεί το εν λόγω Πρόγραμμα , οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της διοργανώτριας εταιρίας και της διαφημιστικής , ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την συνέχιση της συμμετοχής στην κλήρωση / διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

18. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται σαφή εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια των ν. 2472/1997 και 3471/2006, ότι τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται κατά την διενέργεια του Προγράμματος και έως την παράδοση των Δώρων, θα χρησιμοποιηθούν από την διοργανώτρια εταιρία αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτού, είτε μέσω της διοργανώτριας εταιρίας και της διαφημιστικής , είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της διοργανώτριας. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11- 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την Proximity στο τηλ. 210-82 15 878.

19. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση.

20. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 
Για να διαβάσετε τα παραρτήματα κάντε click εδώ.