Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ COSMΟΤΕ & ΟΤΕ ΤV

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«COSMOTE DEALS FOR YOU»

 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ο «OTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99), έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE DEALS FOR YOU» (εφεξής «Πρόγραμμα»), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιμέρους προωθητικά προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι πελάτες του  σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κάθε επιμέρους προγράμματος.

 

Το Πρόγραμμα και τα επιμέρους προγράμματα δύνανται να τροποποιούνται και οι πελάτες οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr για τις εκάστοτε αλλαγές σε αυτά. 

 

Κάθε επιμέρους πρόγραμμα διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι πελάτες του ΟΤΕ θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις τους..

 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Πρόγραμμα.  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του.    

 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, και σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ή/και των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα.  Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος ή των επιμέρους προγραμμάτων, μετά δε τη λήξη του Προγράμματος ή του κάθε επιμέρους προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος τροποποιούνται από 01.11.2016 ως ακολούθως:

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα έχει αόριστη διάρκεια.  Η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο www.cosmote.gr.

 

 1. Ο OTE επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες  όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων  του παρόντος  θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο δικτυακό τόπο της COSMOTE (www.cosmote.gr).

 

 

 1. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο site www.cosmote.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι πελάτες  του OTE, είτε είναι συνδρομητές προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας, είτε πελάτες του ΟΤΕ TV (εφεξής «Πελάτες»).

 

 1. Κάθε Πελάτης  OTE, είτε προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας, είτε ΟΤΕ TV, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») για να  λάβει τον κωδικό του θα πρέπει :

 

 1. είτε να καλέσει από το σταθερό ΟΤΕ που ανήκει στα προσωπικά του στοιχεία στον πενταψήφιο αριθμό 13019 (εφεξής "κλήση στο 13019").
 2. είτε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.cosmote.gr να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία Πρόσβασης της υπηρεσίας MyCOSMOTE και  να επιλέξει την «Πάρε τον κωδικό σου Online». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε Ταυτοποιημένους χρήστες της υπηρεσίας MyCOSMOTE, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και τις Προϋποθέσεις της υπηρεσίας MyCOSMOTE. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων, εφόσον είναι Ταυτοποιημένος χρήστης της υπηρεσίας MyCOSMOTE, δηλώνει σε ποια σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας ή σε ποια συνδρομή OTE TV επιθυμεί να καταχωρηθεί και να χρεωθεί ο Κωδικός.

 

Η χρέωση για την απόκτηση Κωδικού είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ανέρχεται στο ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την αποστολή αιτήματος για την Απόκτηση Κωδικού ο αριθμός σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας (εφεξής «CLI») κάθε Συμμετέχοντα καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα της UPSTREAM. Με την επιλογή «Απόκτηση Κωδικού» κατά την κλήση στο 13019 ή μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα ηχογραφημένο ή στην ιστοσελίδα αντίστοιχα στο οποίο θα περιέχεται ένας μοναδικός  ψηφιακός κωδικός (εφεξής ο «Κωδικός»), με τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τις παροχές του άρθρου 6 των παρόντων όρων.

 

 1. Κάθε Συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει παραπάνω από τέσσερεις (4) Κωδικούς χωρίς να έχει κάνει χρήση έστω και μία φορά ενός από αυτούς σε μια από τις Κατηγορίες του άρθρου 9 των Προγραμμάτων 1Α &1Β.

 

 

7.   ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

 

 1. Κάθε Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά σε κάθε Κατηγορία σύμφωνα με τους όρους κάθε Κατηγορίας (εξαιρουμένων των περιπτώσεων 7.3, 7.4 & 7.5 παρακάτω).
 2. Κωδικός που χρησιμοποιήθηκε σε μία Κατηγορία ακυρώνεται μόνο γι αυτήν την χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες Κατηγορίες σύμφωνα με τους όρους κάθε μίας από αυτές (εξαιρουμένων των περιπτώσεων 7.3, 7.4 & 7.5 παρακάτω).
 3. Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί για κάποια παράσταση σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Θέατρα  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα εκ των υπολοίπων θεάτρων αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.
 4. Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποιο Χώρο της κατηγορίας NIGHT OUT παρακάτω δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν εκ των υπολοίπων Χώρων αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.
 5. Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά της κατηγορίας CORAL όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.
 6. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να έχει στην κατοχή του μέχρι τέσσερεις (4) ενεργούς κωδικούς και να  χρησιμοποιήσει ημερησίως μέχρι δύο (2) ενεργούς Κωδικούς για κάθε Κατηγορία. Οι δύο Κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μαζί είτε χωριστά ανά Κατηγορία σύμφωνα με τους όρους αυτής. Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων των δύο (2) Κωδικών ανά ημέρα και ανά Κατηγορία. Ειδικά για την προσφορά των Village Cinemas μπορούν να χρησιμοποιηθούν ημερησίως έως τέσσερεις (4) Κωδικοί.
 7. Η διάρκεια ισχύος του Κωδικού είναι δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του και η ημερομηνία λήξης του αναφέρεται στα απαντητικά μηνύματα που λαμβάνει ο Συμμετέχων είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr
 8. Με τη χρήση ενός Κωδικού σε οποιαδήποτε Κατηγορία ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να προβεί σε αίτημα είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr, για να λάβει ένα καινούριο  Κωδικό ο οποίος έχει ισχύ δύο (2) εβδομάδες.
 9. Πριν τη χρήση του κάθε Κωδικός ελέγχεται εάν είναι έγκυρος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του, θεωρείται άκυρος και δεν μπορεί να γίνει χρήση του..
 10. Σημειώνεται ότι για τα Village Cinemas, σε περίπτωση  που ο Κωδικός δημιουργηθεί ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 04:00 π.μ. της Πέμπτης που ακολουθεί, ο Κωδικός  θα ισχύει και για την ίδια ημέρα, δηλ. την Τετάρτη (συμπεριλαμβανομένων των προβολών που ξεκινούν το αργότερο μέχρι τις 04:00 π.μ. της Πέμπτης που ακολουθεί), καθώς και για την επόμενη Τετάρτη. Το αντίστοιχο ισχύει και για την κατηγορία NIGHT OUT, PIZZA HUT, KFC, Δωδώνη και CHILLBOX που αναφέρεται στο άρθρο 9.Οι παροχές του Προγράμματος σε κάθε Κατηγορία δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις στην ίδια Κατηγορία που προσφέρονται από την αντίστοιχη εταιρεία.

 

 

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 1. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας ή της συνδρομής OTE TV, που αντιστοιχεί στον αριθμό με τον οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα 1. Οι Κωδικοί και τυχόν φυσικά κουπόνια που παραδίδονται κατά τη χρήση τους  είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο ΟΤΕ και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα 1 εταιρείες/φορείς δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των Κωδικών εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να κάνει χρήση των Κωδικών λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθενται οι προσφορές κάθε Κατηγορίας (πχ εξάντλησης εισιτηρίων για τις παραστάσεις,  εξάντλησης θέσεων για τις δραστηριότητες,  ή μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου διανομής της  Pizza Hut κλπ).

 

 1. Ο ΟΤΕ εγγυάται ότι κάθε Κωδικός δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για τον αριθμό σταθερού (CLI) του Συμμετέχοντα ή για την κάρτα συνδρομής ΟΤΕ TV, τα οποία χρεώθηκαν για την έκδοση Κωδικού, είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr, και δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του στην περίπτωση που ο Συμμετέχων κοινοποίησε εκούσια ή ακούσια τον Κωδικό σε τρίτους.

 

 1. Η διαθεσιμότητα των θέσεων δεν είναι εγγυημένη και οι Συμμετέχοντες δε διατηρούν καμία προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων πελατών. Η μη διαθεσιμότητα θέσεων ή μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου δεν εγείρει καμία υποχρέωση προς τον Συμμετέχοντα, από καμία από τις εμπλεκόμενες OTE, ή προς οποιαδήποτε εταιρεία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης των φυσικών κουπονιών, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

 

 1. Κάθε εισιτήριο αποτελεί άδεια για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

 

 1. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών τους  χωρίς προειδοποίηση. Ο ΟΤΕ δεν φέρει  καμία ευθύνη για αλλαγές  των τιμών.  

 

 1. Ο ΟΤΕ και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα επιφυλάσσονται ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όλες τις περιπτώσεις που προβολές ταινιών ή παραστάσεων ακυρώνονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους ή από υπαιτιότητα τρίτων..

 

 1. Η αγορά εισιτηρίων μέσω ηλεκτρονικών σελίδων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο OTE δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους για την αγορά εισιτηρίων  ή προϊόντων, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές αυτού. Περαιτέρω, ο OTE και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ της άνω αιτίας. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους εγγραφής κάθε ιστοσελίδας..

 

 1. Η ευθύνη του OTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποστολή των Κωδικών.  Διευκρινίζεται ότι ο OTE και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν είναι δυνατή η κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος. Ο OTE δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης παραστάσεων ή προβολών καθώς και για τη μετάβαση των Συμμετεχόντων στους χώρους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα..

 

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Αθανασία Λήδα Λάβδα με έδρα την Αθήνα (οδός Ζωοδόχου Πηγής 12-14). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο.  Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια της Υπηρεσίας και του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι και στο Site www.cosmote.gr.

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται από πενταμελή Επιτροπή κρίσης του OTE και των Εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες Κατηγορίες: 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  1Α: ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ

 

Το πρόγραμμα «ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ» παρέχεται σε συνεργασία με:

 

 • την ανώνυμη εταιρεία «Food Plus ΑΕΒΕ», η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Εθν. Αντιστάσεως 80, Τ.Κ. 153 44 (εφεξής η «PIZZA HUT» και τα «KFC»)
 • την ανώνυμη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΖΠ») που εδρεύει στην Θέση Γιαλού, στα Σπάτα
 • το «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, επί της Λεωφόρου Συγγρού 387 (εφεξής «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ»)
 •  την «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Δωδώνη») που εδρεύει επί της Δωδώνης 31 στην Παλλήνη Αττικής
 • την «ΤΣΙΛΜΠΟΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ-ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (εφεξής «CHILLBOX»)  που εδρεύει επί της Δωδώνης 31 στην Παλλήνη Αττικής
 • το Ίδρυμα - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», που εδρεύει στη Θέρμη (εφεξής «ΝΟΗΣΙΣ»)
 • το «Σωματείο Ελληνικοί Χοροί - Δόρα Στράτου», με έδρα Σχολείου 8, Πλάκα, 105 58 Αθήνα (εφεξής «ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ»)
 • την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία Great Escape IKE, που εδρεύει στην  Αθήνα, Λεπενιώτου 12 (Ψυρρή) (εφεξής «Great Escape»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CORAL A.E. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Ηρώδου Αττικού 12Α) (εφεξής «Coral»)
 • την ανώνυμη εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα A.E.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, (οδός Καναπιτσερή – Ηλ. Βενέζη – Στ. Μυριβήλη) (εφεξής «Allou Fun Park»)
 • την ατομική επιχείρηση ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα, Διοχάρους 11 (εφεξής «Athens Clue»)
 • την ΛΑΒΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής «Patras Clue»)
 • την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Κτίριο 14Β (εφεξής «GOODY’S»)
 • την ατομική επιχείρηση «Χαράλαμπος Κράλιοβιτς ΘΕΑΤΡΟ ‘ΑΚΑΔΗΜΟΣ’», που εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους 17 (εφεξής «Θέατρο ΑΚΑΔΗΜΟΣ»)
 • η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει την έδρα της στη Γλυφάδα Αττικής (Λεωφ. Ποσειδώνος, αρ. 58) (εφεξής «PANTHEON»)

 

 

και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UPSTREAM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «UPSTREAM») που εδρεύει στο Γέρακα (οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας).

 

Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Pizza Hut: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) γεύματα στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4) γεύματα στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς). Ο Κωδικός δίνει τη δυνατότητα στο Συμμετέχοντα να αγοράσει δύο ομοειδή γεύματα/ προϊόντα ίσης ή μικρότερης αξίας από την παρακάτω λίστα:

 

 • Για διανομή (delivery) ή παραλαβή από το κατάστημα  (take away):
  • Πίτσα καταλόγου σε μέγεθος Large (8 κομ.) σε ζύμη “Traditional” («Παραδοσιακή»), “Pan” («Aφράτη»), “Thin ‘n Crispy” («Λεπτή κ’ τραγανή»), και Πίτσα καταλόγου σε μέγεθος  Premium Large (8 κομ.) σε ζύμη με γέμιση (ενδεικτικά: “Philadelphia Cheesy Crust”, “Mozzarella Cheesy Crust”, “Cheesy Bites”, “Star”)
 • Για κατανάλωση εντός των καταστημάτων:
  • Πίτσα καταλόγου σε μέγεθος Large (8 κομ.) σε ζύμη “Traditional” («Παραδοσιακή»), “Pan” («Aφράτη»), “Thin ‘n Crispy” («Λεπτή κ’ τραγανή»),Πίτσα καταλόγου σε μέγεθος  Premium Large (8 κομ.) σε ζύμη με γέμιση (ενδεικτικά: “Philadelphia Cheesy Crust”, “Mozzarella Cheesy Crust”, “Cheesy Bites”, “Star”)Ζυμαρικά
  • Μενού Wing Street (όπου διατίθεται) = 1 Wing Street + 1 potato wedges

Η προσφορά θα ισχύει:

 • Όλες τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) των επόμενων δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης του Κωδικού από τον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα.

 

 

Η χρέωση γίνεται επί του γεύματος με την υψηλότερη τιμή τιμοκαταλόγου για παραγγελία είτε α) μέσω του τηλεφωνικού κέντρου «18118» της Pizza Hut είτε β) για παραλαβή από τα καταστήματα (take-away) είτε γ) για κατανάλωση εντός των καταστημάτων Pizza Hut (dine-in) όσον αφορά στην πλήρη λίστα των γευμάτων/ προϊόντων που συμμετέχουν.

 

Η προσφορά δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές της Pizza Hut.

 

Τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναφέρονται στο www.cosmote.gr.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά. Κατά την παραγγελία του ο Συμμετέχων πρέπει να αναφέρει στον εκπρόσωπο της Pizza Hut τον Κωδικό προκειμένου να αγοράσει δύο γεύματα στην τιμή του ενός με τους ανωτέρω όρους.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (ΑΖΠ): Οι Συμμετέχοντες δύνανται  να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς).  Ο Κωδικός ισχύει κάθε Τρίτη & Πέμπτη για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημέρα λήψης του, εξαιρουμένων των αργιών (25η Μαρτίου, 01 Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του Κωδικού είναι η αγορά και ενός εισιτηρίου ενηλίκου. Ο Κωδικός δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση με επιπλέον χρέωση (πχ. Εκπαιδευτική παρουσίαση Θαλάσσιων Θηλαστικών, Ξεναγήσεις, κ.α.)

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού στα ταμεία, κατά την είσοδό του στο ΑΖΠ.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: TREKKING HELLAS: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να  αγοράσουν συμμετοχή για δύο (2) άτομα σε μία (1) δραστηριότητα στην τιμή της μίας (1) συμμετοχής, ή τέσσερεις (4) συμμετοχές σε δύο (2) δραστηριότητες στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) για τις δραστηριότητες της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων. Η αναλυτική κατάσταση των δραστηριοτήτων της TREKKING HELLAS που παρέχονται μέσω του Προγράμματος αναφέρονται στο www.cosmote.gr. Τα γραφεία της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 

1.Δυτική Θεσσαλία

Έδρα: Κρηνίτσα, 42100 Τρίκαλα,

Τηλ: Θανάσης Σαμούρης 24310 87964 και 6977 451953, fax: 24310 87794

Email:thessalia@trekking.gr

09:00-17.00 από Δευτέρα-Παρασκευή

2.Ήπειρος

Έδρα: Σπ. Λάμπρου 7, 45332 Ιωάννινα

Τηλ και Fax: Γιώργος Τόττας 26510 71703

Email: epirus@trekking.gr

09.00-17.00 από Δευτέρα-Παρασκευή

3.Πάρνηθα

Έδρα: Δημμοκρίτου 95, Αχαρναί.

Βάση: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΑΦΙ, Πάρνηθα

Τηλ: Έφη Γρηγορίου και Στέφανος Σιδηρόπουλος 210331023, fax 210 3234548

Email: parnitha@trekking.gr

4.Σαντορίνη

Έδρα: Περίβολος, Βλυχάδα Σαντορίνης

Τηλ: Στέφανος Σιδηρόπουλος 6973407471

Email: cyclades@trekking.gr

Από Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-17.00

5.Ανατολική Θεσσαλία

Έδρα: Βελίκα Μελιβοίας Λάρισα 40003

Τηλ/fax: Ζωή Σαραφείδου και Νίκος Ντάγκας 24940 51809 και 6981 442158

Email: larissa@trekking.gr

 

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον Συμμετέχοντα.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τις δραστηριότητες στα γραφεία της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τους ακόλουθους τρόπους: α) να καλέσει στο γραφείο της περιοχής που επιθυμεί & να αναφέρει τον Κωδικό, β) να κάνει χρήση του Κωδικού μέσω της ιστοσελίδας www.trekking.gr ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή.

 

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες  μπορεί να γίνει, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να πραγματοποιείται η δραστηριότητα τη συγκεκριμένη ημέρα και να έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν  δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  εισιτήρια στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) για να παρακολουθήσουν τις ημέρες ΤΕΤΑΡΤΗ ή ΠΕΜΠΤΗ ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ την προβολή που επιθυμούν από τις προβολές των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 και η οποία είναι διαθέσιμη για το κοινό στο ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (Λ.Συγγρού 387, Π.Φάληρο) σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα προβολών.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για το ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ επιδεικνύοντας στο ταμείο – εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου τον Κωδικό και στη συνέχεια να αγοράσει δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός. Ο Κωδικός ισχύει για την αγορά στο ταμείο – εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου εισιτηρίων που αφορούν στις προβολές των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, από Τετάρτη έως και Παρασκευή.

 

Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την επιθυμητή προβολή. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις παραστάσεις του ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ, πλην της ακυρώσεως των εισιτηρίων, μπορούν να γίνονται μόνο από το εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά ενός εισιτηρίου αντίστοιχης αξίας σε ευρώ με την τιμή του κανονικού εισιτηρίου της κάθε παράστασης/προβολής που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ο Κωδικός δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Ιδρύματος Ευγενίδου με επιπλέον χρέωση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: Δωδώνη: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) παγωτά στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  παγωτά στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Δευτέρα ή Τετάρτη, από τα καταστήματα Δωδώνη. Ο κωδικός ισχύει για αγορά ατομικής συσκευασίας παγωτού κυπελλάκι ή χωνάκι δηλαδή έως τρεις (3) μπάλες παγωτού και έως δύο (2) γαρνιρίσματα (επιλογή από σιρόπια) ανά συσκευασία. Η προσφορά ισχύει για όλες τις γεύσεις παγωτού που προσφέρονται στο εκάστοτε κατάστημα και δεν ισχύει για σερβίρισμα ή κατανάλωση εντός των καταστημάτων. Η χρέωση γίνεται στο παγωτό και το συνδυασμό γαρνιρισμάτων με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Εναλλακτικά, οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  ροφήματα στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Τρίτη ή Πέμπτη, από τα καταστήματα Δωδώνη.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τη Δωδώνη επιδεικνύοντας στο ταμείο/ εκπρόσωπο  του καταστήματος Δωδώνη τον Κωδικό και να αγοράσει δύο παγωτά στην τιμή του ενός ή δύο ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

Τα καταστήματα Δωδώνη στα οποία ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του κωδικού αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: CHILLBOX: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εδέσματα γιαουρτιού (frozen yogurt) στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  εδέσματα γιαουρτιού στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Δευτέρα ή Τετάρτη, από τα καταστήματα CHILLBOX εντός Ελλάδος . Ο κωδικός ισχύει για αγορά ατομικής συσκευασίας frozen yogurt (βάρος έως 399 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν γαρνιρισμάτων ανά συσκευασία). Η προσφορά ισχύει για τα καταστήματα CHILLBOX εντός Ελλάδος (τα οποία αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr) και για όλες τις γεύσεις frozen yogurt που προσφέρονται στο εκάστοτε κατάστημα. Η χρέωση γίνεται στο frozen yogurt με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Εναλλακτικά, οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  ροφήματα στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Τρίτη ή Πέμπτη, από τα καταστήματα CHILLBOX.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τα CHILLBOX επιδεικνύοντας στο ταμείο/ εκπρόσωπο  του καταστήματος CHILLBOX τον Κωδικό και να αγοράσει δύο frozen yogurt στην τιμή του ενός  ή δύο ροφήματα καφέ στην τιμή του 1 σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: ΝΟΗΣΙΣ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) για να παρακολουθήσουν το Σάββατο προβολές στο Πλανητάριο ή/ και να επισκεφθούν το Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ. Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2).

Οι δυνατότητες που δίνονται στους Συμμετέχοντες δηλαδή είναι είτε:

α) αγορά δύο (2) εισιτηρίων  για το Πλανητάριο στην τιμή του ενός (1) είτε

β) αγορά δύο (2) εισιτηρίων  για το Μουσείο στην τιμή του ενός (1) είτε

γ) αγορά δύο (2) εισιτηρίων, δηλαδή ενός (1) για το Πλανητάριο και ενός (1) για το Μουσείο και παροχή του φθηνότερου εισιτηρίου εκ των δύο δωρεάν.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του, για την ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι ημέρες που το ΝΟΗΣΙΣ παραμένει κλειστό κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και Πρωτοχρονιά, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δεκαπενταύγουστος, 26η Οκτωβρίου (Αγ. Δημητρίου), Χριστούγεννα. Για επιβεβαίωση συνίσταται οι Συμμετέχοντες να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το ΝΟΗΣΙΣ στον αριθμό 2310 483 000 πριν από την επίσκεψή τους.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για το ΝΟΗΣΙΣ επιδεικνύοντάς τον στο ταμείο και να αγοράσει (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) εισιτηρίων για είσοδο στο Πλανητάριο ή/και στο Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ. Ο Κωδικός εξαργυρώνεται μόνο για αγορά εισιτηρίων για είσοδο στο Πλανητάριο ή/και στο Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ και δεν συμπεριλαμβάνει αγορά εισιτηρίου οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΝΟΗΣΙΣ. Προϋπόθεση εξαργύρωσης του κωδικού για αγορά εισιτηρίων για το Πλανητάριο αποτελεί η διαθεσιμότητα θέσεων για τις συγκεκριμένες προβολές.

Το πρόγραμμα προβολών του ΝΟΗΣΙΣ αλλάζει περιοδικά. Η εξαργύρωση του Κωδικού θα γίνεται για ισχύουσες κατά τον χρόνο εξαργύρωσης παραστάσεις.

Το πρόγραμμα προβολών του Πλανητάριου αναφέρεται στο σύνδεσμο www.noesis.edu.gr/index.php?action=planitario.

Πληροφορίες για το Μουσείο Τεχνολογίας και τα τρία εκθετήριά του αναφέρονται στο σύνδεσμο www.noesis.edu.gr/index.php?action=ekthetiria

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται:

 • από 27 Μαΐου έως 20 Σεπτεμβρίου: κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) για να παρακολουθήσουν χορευτική παράσταση, στο ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ", με ανώτατο όριο δύο (2) Κωδικούς ανά ημέρα χρήσης ανά αριθμό κλήσης (εφεξής «MSISDN») ή
 • καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να αγοράζουν δύο ετήσιες (2) συνδρομές (εγγραφές) για μαθήματα χορού στην τιμή της μίας (1).

 

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού αναφορικά με τις χορευτικές παραστάσεις, εξαργυρώνοντάς τον στο εκδοτήριο εισιτηρίων του ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ". Αναφορικά με τα μαθήματα χορού μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού κατά τη διαδικασία εγγραφής τους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ: KFC: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν κάθε Δευτέρα και Τρίτη δύο (2) γεύματα (Burger ή Wrap) στην τιμή του ενός (1) ή δύο (2) αναψυκτικά στην τιμή του ενός (1) ή ένα (1) συνδυασμό γεύματος  (Burger ή Wrap) με ένα (1) αναψυκτικό στην τιμή του ενός (1).

Η προσφορά της Εταιρείας ισχύει τόσο για κατανάλωση εντός των εστιατορίων της Εταιρείας (dine-in), όσο και για παραλαβή από το εστιατόριο (take-away).

1. Τα γεύματα για τα οποία ισχύει η προσφορά είναι τα παρακάτω:

α) Burger Classic ή Zinger

β) Tower burger Classic ή Zinger

γ) Twister Original ή Caesar’s

δ) Boxmaster Original ή Zinger

ε) Genius Burger

2. Τα αναψυκτικά για τα οποία ισχύει η προσφορά είναι τα παρακάτω:

α) Αναψυκτικό – Ποτήρι Κανονικό (400ml), για κατανάλωση εντός των εστιατορίων της Εταιρείας (dine-in)

β) Αναψυκτικό – Κουτάκι (330ml), για παραλαβή από το κατάστημα (take-away)

Οι συνδυασμοί γεύματος με αναψυκτικό για τα οποίους ισχύει η προσφορά είναι όσοι περιλαμβάνουν γεύμα και αναψυκτικό για τα οποία ισχύει η προσφορά σύμφωνα με τα υπό 1 & 2 οριζόμενα παραπάνω.

 

Η χρέωση γίνεται στο γεύμα, το αναψυκτικό ή το συνδυασμό γεύματος με αναψυκτικό με την υψηλότερη τιμή καταλόγου της “Εταιρείας”. Διευκρινίζεται ότι η προσφορά αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί αθροιστικά με άλλη ενεργή προσφορά ή έκπτωση που τηρεί η Εταιρεία.

Τα εστιατόρια τα οποία συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναφέρονται στο www.cosmote.gr.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον στο ταμεία των εστιατορίων KFC, κατά την παραγγελία τους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: GREAT ESCAPE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1), για είσοδο κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στα Escape Rooms. Η αξία εισιτηρίου για είσοδο δύο (2) ατόμων στα Escape Rooms είναι 6 Ευρώ/άτομο δηλαδή 12 Ευρώ ανά εισιτήριο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει δύο (2) άτομα.

Προϋπόθεση για τη χρήση της προσφοράς είναι η ελάχιστη συμμετοχή τεσσάρων (4) ατόμων ανά Escape Room. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες μπορούν επίσης να κάνουν χρήση του Κωδικού εισάγοντάς τον κατά τη διαδικασία προκράτησης στο site της Εταιρείας http://greatescape.gr, όπου θα μπορούν να βλέπουν το όφελος στην τελική τιμή από την υπολογιζόμενη έκπτωση. Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω του site του Great Escape.

Η προσφορά ισχύει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για όλες τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.  

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ: CORAL: Οι Συμμετέχοντες με κάθε κωδικό μπορούν να επισκεφθούν ένα πλυντήριο αυτοκινήτων των πρατηρίων Shell για το πλύσιμο του οχήματός τους και να πραγματοποιήσουν δύο (2) πλυσίματα αυτοκινήτου στην τιμή του ενός (1).

Το δωρεάν πλύσιμο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετικό όχημα από το όχημα που πραγματοποίησε το αρχικό πλύσιμο, με την επίδειξη του κουπονιού.

Το δωρεάν πλύσιμο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε το αρχικό πλύσιμο είτε διαφορετική ημέρα, με την επίδειξη του κουπονιού εντός 30 ημερών, εφόσον το όχημα είναι κατηγορίας «επιβατικό» (εξαιρούνται μικρά φορτηγά, ημι-φορτηγά, φορτηγά, ρυμουλκούμενα).

Το δωρεάν πλύσιμο θα πραγματοποιείται μόνο στο ίδιο πρατήριο από το οποίο έγινε η αγορά της προσφοράς και η χρήση του Kωδικού.

Η προσφορά «δύο (2) πλυσίματα αυτοκινήτου στην τιμή του ενός (1)», ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή για διάστημα  30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά της προσφοράς και η χρήση του Kωδικού, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν επιλέξει την προσφορά θα πρέπει να προηγείται τις επίσκεψης τους τηλεφωνική επικοινωνία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας πλυσίματος με Ραντεβού.

Αν ο πελάτης δεν έχει στη διάθεσή του το κουπόνι του δωρεάν πλυσίματος δεν μπορεί να κάνει χρήση της προσφοράς.

Η υπηρεσία πλυσίματος αυτοκινήτου γίνεται σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του πλυντηρίου και εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

Κάθε Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης του από τον Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του Κωδικού θα αναγράφεται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες θα δηλώνουν τον Κωδικό στα ταμεία των Πρατηρίων -την ημέρα που επισκέπτονται το πρατήριο για πλύσιμο του οχήματός τους- και θα παραλαμβάνουν ένα κουπόνι με τη σφραγίδα του Πρατηρίου με το οποίο μπορούν να επωφεληθούν της έκπτωσης που αφορά σε ένα δωρεάν πλύσιμο οχήματος εντός 30 ημερών.

Οι Συμμετέχοντες θα κάνουν χρήση του Κωδικού που θα τους δίνει προς το σκοπό αυτό ο OTE στο πλαίσιο του Προγράμματος σε οποιοδήποτε πρατήριο Shell  που συμμετέχει στην προσφορά του πλυντηρίου, όπως αναφέρεται στο www.cosmote.gr.

Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά των κατηγοριών CORAL, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ:  ALLOU FUN PARK: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ημερήσια πάσα Allou! Day Pass στην τιμή του ενός (1) για είσοδο στο Allou Fun Park.

Η προσφορά θα ισχύει τις εξής ημέρες κατά τις οποίες λειτουργεί το πάρκο, για τα παρακάτω διαστήματα:

•      για την περίοδο από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου: Δευτέρα & Τρίτη

•      για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως  και 15 Δεκεμβρίου: Δευτέρα έως Παρασκευή 

•      για την περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου: Δευτέρα έως Παρασκευή

 

Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) ημερήσια πάσα Allou! Day Pass στην τιμή των δύο (2).

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Εταιρείας.

 

Από την προσφορά εξαιρούνται:

•      το διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως και 15 Ιανουαρίου

•      το διάστημα από το (εκάστοτε) Σάββατο Λαζάρου έως και την (εκάστοτε) Κυριακή του Θωμά,

•      όλες οι επίσημες αργίες

 

Η προσφορά παρέχεται στην αρχική τιμή του Allou! Day Pass και δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες του Allou! Fun Park. Όπως ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες του πάρκου, αν λόγοι  ανωτέρας βίας (όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία κλπ) επιβάλλουν το πάρκο να παραμείνει κλειστό, θα απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό όπως σε όλους τους επισκέπτες του πάρκου, έτσι και στους κατόχους του κωδικού «COSMOTE DEALS FOR YOU».

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΓ: BALUX CAFE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να αγοράσουν δύο (2) γεύματα στην τιμή του ενός (1) στο χώρο του Balux Café the house project.

Η προσφορά ισχύει για τις καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή για ειδικά προσαρμοσμένο μενού 2 ατόμων. Το μενού ενδέχεται να τροποποιηθεί με απόφαση του καταστήματος. Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο κωδικός πρέπει να αναφέρεται στον υπάλληλο που εξυπηρετεί πριν το στάδιο της παραγγελίας.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔ: NIGHT OUT: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια εισόδου στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) για είσοδο στους Χώρους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το εισιτήριο εισόδου ενδέχεται να περιλαμβάνει ό,τι προβλέπεται από κάθε Χώρο. Ο Κωδικός ισχύει για τις επόμενες δύο εβδομάδες από την ημέρα λήψης του από τον Συμμετέχοντα.

 

Οι Χώροι και οι ημέρες προσφοράς για τον κάθε Χώρο θα ανακοινώνονται στο www.cosmote.gr.

 

Η προσφορά ισχύει με την προϋπόθεση εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και της πολιτικής του κάθε  Χώρου και με την προϋπόθεση διαθεσιμότητας.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο των Χώρων με σήμανση του Προγράμματος (εφεξής «Stand»). Συγκεκριμένα στο Stand λειτουργεί διαδικτυακή εφαρμογή όπου  οι Συμμετέχοντες θα εισάγουν τον Κωδικό προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ο Κωδικός είναι έγκυρος και να ακυρωθεί. Εφόσον ο κωδικός είναι έγκυρος θα τυπώνεται στο Stand εισιτήριο, το οποίο οι Συμμετέχοντες θα προσκομίζουν στο προσωπικό του Χώρου για να αποκτήσουν την προσφορά.

Στην περίπτωση που η εξαργύρωση δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του.

 

Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποιο Χώρο της κατηγορίας NIGHT OUT δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν εκ των υπολοίπων Χώρων αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΖ: ATHENS CLUE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1), από Δευτέρα έως και Πέμπτη πλην των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου όπου η προσφορά θα ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδος

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και οι ημέρες όπου κάποιο κατάστημα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (π.χ. λόγω εργασιών).

Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΗ: PATRAS CLUE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1).

Η προσφορά θα ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 25/05 και 30/9 και από 1/10 έως 24/05, τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το διάστημα που η προσφορά ισχύει από Κυριακή έως και Πέμπτη, είναι η ελάχιστη συμμετοχή 3 ατόμων ανά δωμάτιο.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας.

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορεί να γίνει χρήση του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον συμμετέχοντα.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και οι ημέρες όπου το κατάστημα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (π.χ. λόγω εργασιών).

Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΘ: GOODYS: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε οποιοδήποτε κατάστημα συμμετέχει στην προσφορά  ή για παραγγελία μέσω του call center ή/και του web delivery  να αγοράζουν ένα EXTREME BURGER και να λαμβάνουν ως δώρο ένα BURGER απλό ή DELUXE ίσης ή μικρότερης αξίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε Καταστήματος.

Η προσφορά ισχύει για όλα τα καταστήματα Goody’s Burger House & Goody’s, για παραγγελίες delivery μέσω www.goodysdelivery.gr μέσω της εφαρμογής Goody’s και του τηλεφωνικού αριθμού 18365.

H προσφορά δεν ισχύει για τα καταστήματα εντός καραβιών, Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ή για παραγγελίες μέσω τρίτων συνεργατών (π.χ. Affiliated Sites ή/και  food aggregators).

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Σε κάθε παραγγελία (μεμονωμένη απόδειξη) μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο ένας Κωδικός. Κάθε Κωδικός θα ισχύει για μία εξαργύρωση και θα πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (γ): ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) για να παρακολουθήσουν παραστάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο Θέατρο ΑΚΑΔΗΜΟΣ και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2). Οι παραστάσεις και οι ημέρες στις οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν οι Κωδικοί του Προγράμματος αναφέρονται στο www.cosmote.gr.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Απαραίτητη προϋπόθεση η διαθεσιμότητα εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού εξαργυρώνοντάς τον:

 • είτε στο ταμείο του θεάτρου
 • είτε μέσω της ιστοσελίδας www.tickethour.com, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην οθόνη
 • είτε των Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 • είτε μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 210 3625119

 

Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την επιθυμητή παράσταση. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του.

Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται τα εισιτήρια προνομιακών τιμών και οι επίσημες αργίες.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: PANTHEON: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) για να παρακολουθήσουν τις θεατρικές παραστάσεις που διοργανώνονται και παρουσιάζονται από την Εταιρεία στο PANTHEON THEATER.

Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2).

Οι παραστάσεις και οι ημέρες στις οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν οι Κωδικοί του Προγράμματος αναφέρονται στο www.cosmote.gr

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον στο εκδοτήριο εισιτηρίων του PANTHEON THEATER ή στο δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή μέσω της ιστοσελίδας http://buy.tickethour.com ή τηλεφωνικά στο 2103471111.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1Β: Έκπτωση

Το πρόγραμμα «Έκπτωση» παρέχεται σε συνεργασία με

 • την ανώνυμη εταιρεία «VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «VILLAGE») που εδρεύει στην οδό 40,2χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Παιανία
 • την επιχείρηση  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εδρεύει στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, αρ. 7, Αθήνα με υποκατάστημα α) το «ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου, αρ. 10, Αθήνα (εφεξής «Θέατρα ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΩΝ»)
 • τη «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αριθμός 68 (εφεξής «Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ»)
 • την επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121 (εφεξής «CAME PHOTOGRAPHY»)
 • την επιχείρηση Enovaway Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΕ που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αγγ. Σικελιανού 12 (εφεξής «KoolFly»)
 • την «POCKEE IKE», που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια, Λεωφόρος Δεκελείας αρ. 58 (εφεξής «POCKEE»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CORAL A.E. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Ηρώδου Αττικού 12Α) (εφεξής «Coral»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Αγίου Κωνσταντίνου 57, (εφεξής «Anytime»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ν. Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επί του 57ου χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (εφεξής «MyShoe»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΕ ART OF COMEDY A.E», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Φιλικών 86 & Βάμβα (εφεξής «ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ» ή «ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ»)
 • την Agnus Dei Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που εδρεύει Αγ. Βαρβάρας 2-4 Π. Φάληρο (εφεξής «PLANET»)
 • την ανώνυμη αεροπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31, 145 64), εφεξής «AEGEAN»
 • την επιχείρηση  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εδρεύει στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, αρ. 7, Αθήνα με υποκατάστημα α) το «ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου, αρ. 10, Αθήνα (εφεξής «Θέατρα ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΩΝ»)
 • τη «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αριθμός 68 (εφεξής «Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ»)

 

 

και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UPSTREAM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «UPSTREAM») που εδρεύει στο Γέρακα (οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας).   

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα έχει αόριστη διάρκεια.  Η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο www.cosmote.gr.
 2. Ο ΟΤΕ επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες  όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων  του παρόντος  θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο δικτυακό τόπο του OTE (www.cosmote.gr). Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο του OTE (www.cosmote.gr) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Έκπτωση», έχουν οι πελάτες  του OTE, είτε είναι συνδρομητές προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας, είτε πελάτες του ΟΤΕ TV (εφεξής «Πελάτες»).
 4. Κάθε Πελάτης  OTE, είτε προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας, είτε ΟΤΕ TV, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα και να λάβει τον κωδικό του θα πρέπει
  1. είτε να καλέσει από το σταθερό ΟΤΕ που ανήκει στα προσωπικά του στοιχεία στον πενταψήφιο αριθμό 13019 (εφεξής "κλήση στο 13019").
  2. είτε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.cosmote.gr να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία Πρόσβασης της υπηρεσίας MyCOSMOTE και  να επιλέξει την «Πάρε τον κωδικό σου Online». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε Ταυτοποιημένους χρήστες της υπηρεσίας MyCOSMOTE, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και τις Προϋποθέσεις της υπηρεσίας MyCOSMOTE. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων, εφόσον είναι Ταυτοποιημένος χρήστης της υπηρεσίας MyCOSMOTE, δηλώνει σε ποια σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας ή σε ποια συνδρομή OTE TV επιθυμεί να καταχωρηθεί και να χρεωθεί ο Κωδικός.

Η χρέωση για την απόκτηση Κωδικού είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ανέρχεται στο ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την αποστολή αιτήματος για την Απόκτηση Κωδικού ο αριθμός σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας (εφεξής «CLI») κάθε Συμμετέχοντα καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα της UPSTREAM. Με την επιλογή «Απόκτηση Κωδικού» κατά την κλήση στο 13019 ή μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα ηχογραφημένο ή στην ιστοσελίδα αντίστοιχα στο οποίο θα περιέχεται ένας μοναδικός  ψηφιακός κωδικός (εφεξής ο «Κωδικός»), με τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τις παροχές του άρθρου 6 των παρόντων όρων.

 

 1. Κάθε Συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει παραπάνω από τέσσερεις (4) Κωδικούς χωρίς να έχει κάνει χρήση έστω και μία φορά ενός από αυτούς σε μια από τις Κατηγορίες του άρθρου 6 των Προγραμμάτων 1Α &1Β. 

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ν ακόλουθες κατηγορίες: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: VILLAGE: Οι Συμμετέχοντες το Πρόγραμμα δύνανται να αγοράσουν με κάθε Κωδικό ένα εισιτήριο με 50% έκπτωση ή με δύο κωδικούς δύο εισιτήρια με 50% έκπτωση (και έως 4 εισιτήρια)  για να παρακολουθήσουν κάθε Τετάρτη την ταινία που επιθυμούν σε οποιοδήποτε από τα Village Cinemas:  Αμαρουσίου (The Mall), Ρέντη (Village Shopping & More), Παγκρατίου, Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου (Athens Metro Mall) , Θεσσαλονίκης (Mediterranean Cosmos) και Βόλου. Ο Συμμετέχων μπορεί να επιλέξει εισιτήρια για οποιαδήποτε από τις προβολές των VILLAGE CINEMAS της εταιρείας VILLAGE σε όλους τους τύπους αιθουσών, εξαιρουμένων των αιθουσών  GOLD CLASS και Comfort, ενώ εξαιρούνται επίσης οι επίσημες Πρεμιέρες καθώς και οι επίσημες αργίες. Ο  Κωδικός ισχύει για μία από τις επόμενες δύο Τετάρτες από την ημέρα λήψης του από τον Συμμετέχοντα.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τα VILLAGE με τους ακόλουθους τρόπους: α) να επιδείξει στα ταμεία των VILLAGE CINEMAS τον Κωδικό και στη συνέχεια να αγοράσει ένα (1) εισιτήριο με 50% έκτπωση, β) να κάνει χρήση του Κωδικού για αγορά εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.villagecinemas.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή και γ) να επιδείξει τον Κωδικό σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, και να αγοράσει ένα (1) εισιτήριο με 50% έκτπωση,  παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα το ειδικά εκτυπωμένο κουπόνι κράτησης θέσης, το οποίο αποτελεί και αποδεικτικό για την καταβολή του ποσού. Κατά την προσέλευσή του στα VILLAGE CINEMAS ο Συμμετέχων θα τοποθετεί το ειδικό κουπόνι σε αναγνώστη γραμμωτού κώδικα που υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά και θα παίρνει το εισιτήριό του χωρίς άλλη επιβάρυνση.

 

Η προσφορά ισχύει και για τις προβολές 3D και για τις προβολές Dolby Atmos. Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την επιθυμητή προβολή. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις παραστάσεις των VILLAGE CINEMAS, πλην της ακυρώσεως των εισιτηρίων, μπορούν να γίνονται μόνο από τα VILLAGE CINEMAS και όχι από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: CAME PHOTOGRAPHY: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να φωτογραφίζονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (έως 11 άτομα ταυτόχρονα) και να απολαμβάνουν 50% έκπτωση για κάθε αγορά, καθώς και να λαμβάνουν δώρο έναν καμβά ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών αξίας 100€, με υλικό από τη φωτογράφιση.  Η φωτογραφία της επιλογής που θα αποτυπωθεί στον εν λόγω καμβά ή ξύλο θα είναι απλή φωτογραφία χωρίς εικαστική επέμβαση αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα έχει ρετούς.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της προσφοράς, είναι να επικοινωνούν οι Συμμετέχοντες με την Εταιρεία πριν τη λήψη του Κωδικού για την οργάνωση της φωτογράφισης κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, καλώντας στο τηλέφωνο 210 6847500.

To δώρο (καμβάs ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών), θα παρέχεται μία φορά ανά Συμμετέχοντα, ανεξαρτήτως του πλήθους των Κωδικών, τους οποίους ο Συμμετέχοντας θα χρησιμοποιήσει για την εν λόγω προσφορά, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Για την απόκτηση της προσφοράς, 50% έκπτωση στο σύνολο των αγορών συν ένα δώρο (καμβάs ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών), μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ένας (1) Κωδικός, ανά ομάδα ατόμων που θα έχουν φωτογραφηθεί ταυτόχρονα (έως 11 άτομα).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: KOOLFLY: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αποκτούν 20% επιπλέον έκπτωση για τις αγορές τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.koolfly.com.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.koolfly.com.

Η έκπτωση 20% ισχύει επιπλέον επί των εκάστοτε τελικών τιμών όλων των προϊόντων που είναι προς πώληση στην  ιστοσελίδα www.koolfly.com, ακόμα και αν τα προϊόντα βρίσκονται ήδη σε έκπτωση.

Αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των Συμμετεχόντων για την πώληση των προϊόντων είναι η KoolFly για κάθε πώληση που διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: POCKEE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να έχουν μέσω του Pockee, πρόσβαση σε επιπλέον εκπτωτικά κουπόνια για αγορές προϊόντων από τα Super Market. 

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση της προσφοράς εφόσον έχουν κατεβάσει το Pockee σε συσκευή τους (κινητό smartphone ή tablet, με λειτουργικό iOS ή Android)

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την εγγραφή τους στο Pockee αλλά και σε δεύτερο χρόνο, μέσα από το Προφίλ τους.

Οι Συμμετέχοντες πιστώνονται από την Εταιρεία σε λογαριασμό τους που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Pockee, την αξία των κουπονιών που έχουν εξαργυρώσει σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Pockee. Τα καταστήματα Super Market στα οποία μπορεί να γίνει εξαργύρωση των εκπτωτικών κουπονιών POCKEE αναφέρονται στο www.cosmote.gr.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: CORAL: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αποκτήσουν επιπλέον πόντους στην Κάρτα του Προγράμματος Smart με τον ανεφοδιασμό του οχήματος σε καύσιμα Shell.

Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι μέλη του Προγράμματος «Smart Club» της CORAL και να έχουν στην κατοχή τους κάρτα Smart Club (ή να παραλάβουν μια κάρτα Smart Club κατά την αγορά τους από το πρατήριο).

Αναφορικά με την προσφορά:

Α) Στην περίπτωση που πελάτης του OTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell V-Power Racing αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 300 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Β) Στην περίπτωση που πελάτης του OTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell V-Power Unleaded ή Shell VP-Diesel αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 200 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Γ) Στην περίπτωση που πελάτης του OTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell FuelsaveUnleaded ή Shell FuelsaveDiesel, αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 100 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Τον εν λόγω Κωδικό, οι πελάτες του OTE, θα τον δηλώνουν στα ταμεία των Πρατηρίων, τα οποία θα συμμετέχουν στην προσφορά και τα οποία αναφέρονται στο www.cosmote.gr προκειμένου να προστεθούν οι έξτρα smart πόντοι στην Κάρτα smart.

 

Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά της κατηγορίας CORAL, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: ΑΝΥΤΙΜΕ: Οι Συμμετέχοντες με κάθε Κωδικό του Προγράμματος δικαιούνται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί των αρχικού ποσού των οφειλομένων ασφαλίστρων (δηλ., ΙΧ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας για κάθε νέο ασφαλιστήριο ή ανανεωτήριό του).  Η έκπτωση αυτή θα δίνεται στον Συμμετέχοντα επιπλέον οποιασδήποτε τυχόν άλλης προσφοράς του Δικτύου Anytime ισχύει ευρέως για το κοινό κατά το χρόνο κατάρτισης του πρωτασφαλιστηρίου.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού:

 • Online στον ιστότοπο της Εταιρείας www.anytimeonline.gr στο πεδίο «Κωδικός Προσφοράς»
 • ή τηλεφωνικά στο 801 11 30000 κατά τη διαδικασία αίτησης για έκδοση του ασφαλιστήριου

Η προσφορά ισχύει μόνο για προγράμματα ασφάλισης οχημάτων (δηλ. ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών).

Η έκπτωση στην ανανέωση του συμβολαίου Anytime, ισχύει για πελάτες OTE με ενεργή σύνδεση κατά την περίοδο ανανέωσης του συμβολαίου.

Για να υπολογιστεί η έκπτωση στην ανανέωση του συμβολαίου αυτοκινήτου, χρειάζεται να καταχωρηθεί ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ανανέωση Anytime στο site: my.anytimeonline.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, η έκπτωση 5% θα υπολογιστεί μετά την επόμενη ανανέωση του συμβολαίου. Για παράδειγμα, αν η ανανέωση του συμβολαίου είναι για τις 10/09/2015, τότε χρειάζεται να καταχωρηθεί ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU μέχρι και τις 10/06/2015.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: MYSHOE: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αποκτούν 20% έκπτωση για τις αγορές τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.myshoe.gr.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.myshoe.gr.

Η έκπτωση 20% ισχύει επιπλέον επί των εκάστοτε τελικών τιμών όλων των προϊόντων που είναι προς πώληση στην  ιστοσελίδα www.myshoe.gr, ακόμα και αν τα προϊόντα βρίσκονται ήδη σε έκπτωση ή άλλη προσφορά, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

 • στα προϊόντα των εταιρειών που απαγορεύουν τις προσφορές και αναφέρονται στην Παράγραφο Δ.1.1.1. των Όρων Χρήσεως του MyShoe.gr
 • στο τρίτο προϊόν το οποίο παρέχεται δωρεάν με την αγορά δύο (2) ζευγαριών υποδημάτων, κατά τη διάρκεια καμπάνιας της Εταιρείας με την αγορά δύο (2) ζευγαριών υποδημάτων, παρέχεται και ένα τρίτο δωρεάν. 

Αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των Συμμετεχόντων για την πώληση των προϊόντων είναι η MyShoe για κάθε πώληση που διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: PLANET: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αγοράζουν έναντι 79€ μία ετήσια συνδρομή στα Γυμναστήρια της αλυσίδας PLANET Fitness and More και έχουν δωρεάν το κόστος εγγραφής αξίας 30€.

Δεδομένου ότι η τιμή καταλόγου είναι 169€ για την ετήσια συνδρομή και το κόστος εγγραφής είναι 30€ η έκπτωση είναι της τάξης του 60%.

 Η έκπτωση ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί στην περίπτωση που αλλάξει η τιμή τιμοκαταλόγου για την ετήσια συνδρομή.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία εγγραφής τους συμμορφούμενοι κατά τα υπόλοιπα στον Κανονισμό και στους εν γένει όρους λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον Συμμετέχοντα.

Στην προσφορά συμμετέχουν όλα τα γυμναστήρια με τον διακριτικό τίτλο  Planet Fitness And More

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ (α): ΘΕΑΤΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΥΣΟΥΡΗ - ΓΚΛΟΡΙΑ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν με έκπτωση 30%  έως δύο (2) εισιτήρια για να παρακολουθήσουν κάθε Τετάρτη και Πέμπτη τις θεατρικές παραστάσεις στο ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ή στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ή στο ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ ή στο ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ. Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) εισιτήρια με έκπτωση 30%.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται τα εισιτήρια προνομιακών τιμών (παιδικά - φοιτητικά - ανέργων - πολυτέκνων – ΟΛΜΕ κλπ).

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Εταιρείας ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  buy.tickethour.com ή τηλεφωνικά καλώντας στο 2108938111 ή στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: AEGEAN: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αποκτήσουν 30€ έκπτωση στην τελική τιμή των εισιτηρίων της AEGEAN που αφορούν προεπιλεγμένα δρομολόγια εξωτερικού  του δικτύου της AEGEAN.

Η έκπτωση των 30€ εφαρμόζεται στον τελικό συνολικό ναύλο του αεροπορικού εισιτηρίου  και αφορά ένα (1) μετ’ επιστροφής (round trip X 1) εισιτήριο. Η έκπτωση των 30€  δεν εφαρμόζεται στους φόρους και στα λοιπά τέλη που προστίθενται στον ναύλο του αεροπορικού εισιτήριου.

Αν η τελική συνολική τιμή του ναύλου πριν την εφαρμογή της έκπτωσης είναι μικρότερη των 30€, τότε η έκπτωση δύναται να εφαρμοστεί στο αντίστοιχο ποσό του ναύλου που είναι μικρότερο, ωστόσο το τυχόν επιπλέον ποσό της έκπτωσης  χάνεται αυτομάτως και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε άλλη αγορά εισιτηρίου.

Η έκπτωση των 30€ μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στα πλαίσια της συγκεκριμένης προσφοράς και  σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Η AEGEAN θα διαθέτει συνολικά 2.000 κωδικούς AEGEAN κάθε μήνα σε συγκεκριμένα δρομολόγια.

Τα δρομολόγια και οι 2.000 Κωδικοί AEGEAN, που θα διατίθενται κάθε μήνα από την AEGEAN,  θα ανακοινώνονται εντός των πρώτων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα στην ιστοσελίδα της AEGEAN www.aegeanair.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  και θα αφορούν κρατήσεις για τον επόμενο ημερολογιακό μήνα από αυτόν στον οποίο ανακοινώνονται.

Η AEGEAN θα αναφέρει τους προορισμούς του εκάστοτε μήνα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, τις ημερομηνίες κράτησης και έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις.

Οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τον τρέχοντα μήνα, για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον επόμενο μήνα.

      H αξία της έκπτωσης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης του εισιτηρίου.

Αλλαγή εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρέωση συναλλαγής μέσω του τμήματος κρατήσεων της Εταιρείας στο 8011120000 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2106261000 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και βάσει διαθεσιμότητας.

Ακύρωση εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρέωση συναλλαγής μέσω του τμήματος κρατήσεων της Εταιρείας στο 8011120000 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2106261000 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.

Ο Κωδικός AEGEAN ισχύει για κρατήσεις μέχρι και 2 ατόμων.

Δεν είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών Kωδικών AEGEAN ανά κράτηση.

Για πτήσεις σε προορισμούς που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκπτωση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για ταξίδια που ξεκινούν από την Ελλάδα.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού κατά την αγορά των εισιτηρίων στην ιστοσελίδα https://el.aegeanair.com/organoste/prosfores-diagonismoi/cosmote-deals-for-you  

Στην ιστοσελίδα https://el.aegeanair.com/organoste/prosfores-diagonismoi/cosmote-deals-for-you θα αναφέρονται οι διαθέσιμοι προορισμοί εξωτερικού και ο Συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει τον Κωδικό καθώς και το email του προκειμένου η AEGEAN να τον μετατρέψει σε Κωδικό AEGEAN.

Στη συνέχεια ο Συμμετέχων μέσω της ιστοσελίδας https://el.aegeanair.com/organoste/prosfores-diagonismoi/cosmote-deals-for-you θα προβαίνει στην κράτηση και την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου συμπληρώνοντας τον AEGEAN κωδικό του στο Bήμα "ΠΛΗΡΩΜΗ" στο πεδίο “ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ” ώστε να εφαρμοστεί η έκπτωση των 30€ στην τελική τιμή του ναύλου.

Ο κωδικός AEGEAN- τον οποίο λαμβάνει ο Συμμετέχων κατά την εισαγωγή του Κωδικού στο site της AEGEAN καθώς και στο email του- έχει ισχύ μέχρι το τέλος του εκάστοτε μήνα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξεως του Κωδικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δρομολόγιο του επόμενου μήνα.

Ο Κωδικός πρέπει να είναι ενεργός (στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται από τους Όρους του Προγράμματος) και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στην AEGEAN.

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU