Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί μία εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, ακολουθούμε τη διεθνή πρακτική στον τομέα αυτό και επιδιώκουμε τη συστηματική εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις λειτουργίες της εταιρείας.

Στο ως άνω πλαίσιο, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε έχει υιοθετήσει κανονισμούς, πολιτικές καθώς και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των απαιτήσεων του Νόμου, που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.

Οι εφαρμοζόμενες από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στους κανονισμούς ή/και πολιτικές της εταιρείας που ρυθμίζουν επιμέρους λειτουργίες της.

Βασικές Αρχές του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης είναι οι εξής:

  • Διασφάλιση της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου στην άσκηση της διοίκησης.
  • Αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και τη Διοίκηση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε
  • Διασφάλιση της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν στον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην προστασία των μετόχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών.