Διαδικασία διαχείρισης ELF & SERVICE Refurbished συσκευών

 

Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με τα βασικότερα σημεία χρήσης και πολιτικής ELF & Service των Refurbished συσκευών.

Η Refurbished συσκευή που προμηθευθήκατε μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη ίδιου ή/και άλλου τύπου συσκευής, εφόσον παρουσιάσει πρόβλημα στην λειτουργία της εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, από την ημερομηνία αγοράς της (Περίοδος ELF).

Περίοδος ELF: Η περίοδος αποδοχής του Refurbished προϊόντος ως ELF, είναι 3 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του, (συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και η ημερομηνία έκδοσης παραστατικού), οι οποίες αποδεικνύονται από τα παραστατικά πώλησης και επιστροφής του πελάτη.

Προϋποθέσεις ELF: Το Refurbished προϊόν πρέπει να επιστρέφει στην αρχική συσκευασία του, δεν πρέπει να έχει υποστεί αντικανονική χρήση ή να φέρει σημάδια «κακής» μεταχείρισης, (χτυπήματα, σημάδια οξείδωσης, κ.ά.

Η έλλειψη ή η καταστροφή της συσκευασίας, καθώς και η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους-προϋποθέσεις, αποτελεί λόγο απόρριψης του προϊόντος ως ELF.

Η Refurbished συσκευή καλύπτεται με εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της, σύμφωνα με τους σε αυτήν προβλεπόμενους όρους.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη στο προϊόν, (μετά την παρέλευση της περιόδου ELF και των όρων αυτής όπως περιγράφονται στην παρούσα επιστολή), ο πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, προσκομίζοντας το προϊόν μαζί με την απόδειξη αγοράς. Ανάλογα με τη φύση του τεχνικού προβλήματος, το προϊόν θα επισκευάζεται είτε από τεχνικούς του καταστήματος κατά μέσο όρο σε δύο εργάσιμες ημέρες, είτε θα αποστέλλεται στο επισκευαστικό κέντρο του ομίλου ΟΤΕ με μέσο χρόνο επισκευής τις επτά εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή, εφόσον είναι εντός εγγύησης. Διευκρινίζεται ότι εξαιτίας της φύσης της βλάβης, η επισκευή ενδέχεται να απαιτεί επιπλέον χρόνο από τον προαναφερόμενο.

Για τις εκτός εγγύησης περιπτώσεις, (δηλαδή για τις περιπτώσεις που είτε έχει λήξει η ημερολογιακή εγγύηση, είτε η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα του χρήστη), ο πελάτης ενημερώνεται για το εκτιμώμενο κόστος και χρόνο επισκευής, πριν προχωρήσουμε στην επισκευή του προϊόντος. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποδεχθεί το κόστος επισκευής, το προϊόν θα επισκευάζεται και θα παραλαμβάνεται από τον πελάτη, από το σημείο πώλησης που το διαχειρίστηκε, εξοφλώντας απευθείας το ανάλογο τιμολόγιο. Η επισκευαζόμενη βλάβη θα καλύπτεται με τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την επισκευή, το προϊόν θα του επιστρέφεται ανεπισκεύαστο, με επιβάρυνση το ποσό που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος για την κάλυψη του κόστους ελέγχου και διαχείρισης του προϊόντος.

Κατά την παράδοση και την παραλαβή του προϊόντος από το σημείο πώλησης, ο πελάτης παραλαμβάνει το έντυπο Αναφοράς Βλάβης, στο οποίο αναφέρονται οι όροι συνεργασίας και τα στοιχεία επισκευής. Το έντυπο αποτελεί και την απόδειξη επισκευής για περαιτέρω χρήση, εάν απαιτηθεί.