ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «SPLASH INTO SUMMER»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «SPLASH INTO SUMMER»

 

 

 

 

 1.  H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας ΤΚ 14565) ,  σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Λ. Πεντέλης 70 , TK 15 234, (εφεξής «MINDTRAP» ή «διαφημιστική εταιρεία»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο “SPLASH INTO SUMMER”που περιλαμβάνει διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) (εφ’ εξής «προωθητική ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ , για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ www.germanos.gr κατά το χρονικό διάστημα από 28/06/2018 μετά τις 21.00 έως και τις 31/08/2018.
  Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο, καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την MINDTRAP στο τηλέφωνο 210-6840922, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 9.30 π.μ. έως τις 17.30 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 29/06/2018 έως και τις 31/10/2018.

  Η Διοργανώτρια , επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως ενδεικτικά να αλλάξει τα δώρα ή και να παρατείνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή και να την ακυρώσει. H τυχόν παράταση της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας ή η οιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στο Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στην άνω αναφερόμενη ιστοσελίδα και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή είτε έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.


   
 2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει  από 29/06/2018 έως και τις 31/08/2018 και θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά στα  καταστήματα  ΓΕΡΜΑΝΟΣ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.


   
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι  διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.


   
 4. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, OTE, εν γένει στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και MINDTRAP, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ιδιόκτητα και franchisees, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.


   
 5.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
   

  Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

  (α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει του όρου 4 παραπάνω,

  (β) λόγω μη εντοπισμού είτε κάποιου τυχερού της προωθητικής ενέργειας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου τους,

  (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

  (δ) λόγω μη αποδοχής δώρου & συμπλήρωσης των στοιχείων στην ειδική φόρμα στοιχείων /συμμετοχής όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων

  (ε) λόγω μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων διαμονής του υποβάλλοντος

  Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στην προωθητική ενέργεια  χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και η Διοργανώτρια  και η MINDTRAP  απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη ενώ η Διοργανώτρια δικαιούται να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της  ευχέρεια.

   
 6. Από την ημερομηνία έναρξης της προωθητικής ενέργειας (29/06/2018) το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει με τη χρήση της τεχνολογίας της εφαρμογής SHAZAM από το κινητό του σκανάροντας (“shazamarondas”) από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας της προωθητικής ενέργειας τα οποία αναφέρονται παρακάτω (6.1). Μετά το σκανάρισμα οδηγείται σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή και αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του ο συμμετέχων θα λαμβάνει με μήνυμα SMS στο κινητό του ένα κωδικό αριθμό ο οποίος θα αντιστοιχεί σε κάποιο δώρο και θα ενημερώνεται ταυτόχρονα ότι μπορεί να επισκεφτεί ένα κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ για να μάθει ποιο είναι το δώρο που κέρδισε. Στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα υπάρχουν συγκεκριμένες (με ειδική σήμανση για την προωθητική ενέργεια) συσκευές Tablets στα οποία θα έχει εγκατασταθεί ειδική εφαρμογή. Ο συμμετέχων θα καταχωρεί / δηλώνει στην ειδική εφαρμογή του Tablet έως και 25/08/2018 τα στοιχεία του και τον σχετικό κωδικό αριθμό που είχε λάβει προηγούμενα με SMS στο κινητό του, θα βλέπει άμεσα ποιο είναι το δώρο που έχει κερδίσει και θα ενημερώνεται (από το Tablet) ότι το δώρο θα του σταλεί στη διεύθυνση που έχει καταχωρήσει / δηλώσει. Ο συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην εφαρμογή στο Tablet αν επιθυμεί/αποδέχεται το δώρο του ή όχι. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής.6.1 Τα μέσα / τρόποι με τους οποίους θα έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να κάνει χρήση της εφαρμογής Shazam από το κινητό του και να σκανάρει είναι οι παρακάτω:

  6.1 Τα μέσα / τρόποι με τους οποίους θα έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να κάνει χρήση της εφαρμογής Shazam από το κινητό του και να σκανάρει είναι οι παρακάτω:
  • Να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ (ιδιόκτητα και franchise) και να κάνει shazam  το ειδικό σήμα του shazam (image shazam) το οποίο βρίσκεται στα αυτοκόλλητα στις βιτρίνες των καταστημάτων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ που θα είναι επικολλημένα σε αυτά και ενεργά από 29/06/2018 έως και τις 20/08/2018
  • Να κάνει shazam (audio shazam) στο τηλεοπτικό σποτ ΓΕΡΜΑΝΟΣ το οποίο θα παίζει από τις 28/06/2018 μετά τις 21.00
  • Να κάνει shazam το έντυπο με το ειδικό σήμα του shazam (image shazam) το οποίο θα μοιράζεται από προωθητικές ομάδες από 29/06/2018 έως και τις 20/08/2018
  • Να κάνει shazam το ειδικό σήμα του shazam (image shazam) που βρίσκεται στο site της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (https://www.germanos.gr/corporate/splash_into_summer/) από 29/06/2018 έως και τις 20/078/2018
  • Να κάνει shazam το ειδικό σήμα του shazam (image shazam) που θα βρίσκεται στο Newsletter  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το οποίο θα αποσταλεί στη λίστα των εγγεγραμμένων παραληπτών


    
 7. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα  συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

  - Όνομα και επώνυμο συμμετέχοντα
  - E-mail
  - Διεύθυνση κατοικίας ( για να παραλάβει το δώρο)
  - Φωτογραφία - video του νικητή  (αν και εφόσον παραστεί ανάγκη) 

  Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος , τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την αποστολή προσωπικού - μοναδικού κωδικού μέσω (SMS)  και την ενημέρωση του συμμετέχοντα ότι πρέπει να επισκεφτεί ένα κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ώστε να ενημερωθεί τι δώρο κερδίζει με τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό που του έχει σταλεί,  την απόδοση των δώρων και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

  Σε περίπτωσή που ο Συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (SMS, e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος και απόδοσης των δώρων , εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

  Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα ,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

  Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

  Η Διοργανώτρια  δεν θα επεξεργαστεί   τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

  Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:

  Α) Την  μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με τον διακριτικό τίτλο ««MINDTRAP »,που εδρεύει στην εδρεύει στο Χαλάνδρι Λ. Πεντέλης 70.

  Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:
   

  • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.
  • Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον Διαγωνισμό.
  • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
  • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
  • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  •  Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

           Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια, δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565).

           Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «SPLASH INTO SUMMER» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

           Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

           Η Διοργανώτρια λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

           Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/.

           Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

           Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

          Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

         8. ΔΩΡΑ : Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας  είναι τα εξής:

ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Samsung Galaxy S9

30

Samsung Gear Sport

40

Samsung Level Box Slim

100

 

ΜΕΣΑΙΑ ΔΩΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

USB stick 8GB

50

USB stick 16GB

50

USB stick 32GB

50

Σκληρός Δίσκος   1TB

50

Powerbank 5200 MAH

50

Drone

5

Αδιάβροχη θήκη για Smartphone μαζί με Powerbank

58

Αδιάβροχη θήκη για Smartphone

24

Action Camera

40

USB Speaker

495

Αξεσουάρ Popsocket

300

Handsfree

300

 

ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ

 

Skin Tattoo

2.500

Bracelet Charger

10.357

Cable Holder

4.900

Selfie Stick

12.357

Keyboard Holder

122

Trekking Bottle

122

 

ΔΩΡOΕΠΙΤΑΓΕΣ 10€ / 20€

 

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω

22.800

Δωροεπιταγή αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω

17.000

 (Όροι εξαργύρωσης Δωροεπιταγών 10€ / 20€ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ SAMSUNG

 

Δωροεπιταγή SAMSUNG αξίας 200€ για αγορά SAMSUNG Galaxy S9

400

Δωροεπιταγή SAMSUNG αξίας 100€ για αγορά SAMSUNG Galaxy A8

800

Δωροεπιταγή SAMSUNG αξίας 50€ για αγορά SAMSUNG Galaxy J7 (2017) ή SAMSUNG Galaxy J5 (2017)

7000

(Όροι εξαργύρωσης Δωροεπιταγών SAMSUNG στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

 

Η συμμετοχή στη προωθητική ενέργεια δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

 

9.Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των  κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους , εάν και εφόσον υπάρχει, και η Διοργανώτρια και η διαφημιστική εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια ευθύνεται  αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των δώρων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ: 

Α) ΔΩΡΑ: Η Διαφημιστική εταιρεία επικοινωνεί μόνο με τους νικητές των μεγάλων δώρων όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 8 του παρόντος για να τους ενημερώσει για την παραλαβή των δώρων τους, η οποία θα γίνει με αποστολή μέσω μεταφορικής στην διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει αφού απαραιτήτως επιδείξουν ταυτότητα ή το διαβατήριο σε ισχύ για τις ανάγκες ταυτοπροσωπίας και υπογράψουν προηγούμενα την φόρμα παραλαβής μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α1) η οποία αποστέλλεται μαζί με το δώρο από την εταιρεία MINDTRAP. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς  μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του  τυχερού – τελικού αποδέκτη του Δώρου.

Τα μεσαία και μικρά δώρα αποστέλλονται στους νικητές επίσης  μέσω της μεταφορικής στη διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει και οι Δωροεπιταγές 10€ / 20 και οι Δωροεπιταγές SAMSUNG αποστέλλονται στους νικητές μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο το οποίο έχουν δηλώσει.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει αρνηθεί το δώρο του κατά την διαδικασία καταχώρησης της Tablet εφαρμογής στο κατάστημα το δώρο αυτό δεν μπορεί να διεκδικηθεί.

Η αποστολή όλων των υλικών δώρων θα πραγματοποιηθεί από τη Διαφημιστική Εταιρεία από τις 10/07/2018  και θα έχει ολοκληρωθεί προς όλους τους δικαιούχους έως την 30/09/2018. Αν έως την 31/10/2018 η Διαφημιστική δεν καταφέρει  να επικοινωνήσει με τους Δικαιούχους των δώρων, τότε αυτοί χάνουν το δικαίωμα απόδοσης των δώρων και η Διοργανώτρια είναι ελεύθερη να το διαθέσει  κατά την διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που δεν έχει εντοπισθεί ο δικαιούχος του δώρου μετά από δύο αποδεδειγμένες αποστολές στην διεύθυνση που έχει ορίσει, και επικοινωνήσει ο ίδιος για την αναζήτηση/απόδοση του δώρου του έως τις 31/10/2018 τότε η παραλαβή του δώρου μπορεί να γίνει από τον ίδιο στα γραφεία της Διαφημιστικής εταιρίας ή για την περίπτωση που επιλέξει να του αποσταλεί το δώρο του τα έξοδα αυτής της τρίτης αποστολής βαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση που καταστεί αποδεδειγμένα αδύνατος ο εντοπισμός τους από την Διαφημιστική ή από την μεταφορική ή λόγω επίδειξης αδιαφορίας, αμέλειας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου τους αυτομάτως μετά την 31/10/2018 χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησής αυτού.

Η  MINDTRAP θα  αναλάβει την αποστολή των δώρων με εξοδά της, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής της . Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας (courier). Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) αποδεδειγμένα δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους  τυχερούς εντός δεκαπέντε εργάσιμων (15) ημερών από την αρχική συμφωνία συνάντησης, μετά και από δεύτερη προσπάθεια εντοπισμού/ αποστολής του δώρου τους, τα Δώρα θα επιστρέφονται και η Διοργανώτρια μπορεί να τα διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.  Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, κατά τα ανωτέρω.

11. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων

12. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην  Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται  να χρησιμοποιήσει  και να δημοσιεύσει  για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς,  χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως  για τους λόγους αυτούς.

13.Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

14.Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας  ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

15.Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. Ελλιπής ή ανακριβής δήλωση  των στοιχείων παρέχει δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ΄ολη την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, καθώς και μετά το τέλος της, να τον αποκλείσουν από τη διαδικασία απόδοσης του Δώρου, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.  

16. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων  με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν  καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία των συμμετεχόντων λόγω προσωρινής ή μόνιμης διακοπής , λόγω τεχνικού προβλήματος της εφαρμογής Shazam ή/ και των landing pages της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

17.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με τη Προωθητική ενέργεια  θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών και η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που συμμετέχουν στη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας.

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

Τ.Κ.

ΒΕΡΟΙΑ

Μητροπόλεως 38 

ΒΕΡΟΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

59100

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Αθανασίου Διάκου 30

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

52100

ΤΡΙΚΑΛΑ   1

Στρ. Σαράφη αρ. 11 και Αμαλίας αρ.10

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

42100

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2(ΘΕΣ/ΚΗΣ)

Αγίου Δημητρίου 91 Τ.Κ. 54633

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54633

Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

25ης Μαρτίου  26

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57004

ΜΥΚΟΝΟΣ 2

Νέας Περιφερειακής Οδού Μυκόνου
(περιοχή Δραφάκι)

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

84600

ΡΑΦΗΝΑ

Λεωφ. Φλέμινγκ 3

ΡΑΦΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19009

ΣΚΥΔΡΑ

M.Aλεξάνδρου αρ. 51

ΣΚΥΔΡΑ

ΠΕΛΛΗΣ

58500

ΓΚΥΖΗ

Γκύζη 41-45 & Κάλβου 70 Γκύζη

ΓΚΥΖΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11475

ΣΟΥΔΑ

Εθνάρχου Βενιζέλου 18

ΣΟΥΔΑ

ΧΑΝΙΩΝ

73200

ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Γεωργίου Παπανδρέου 25 (Σταυρός)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57014

ΚΕΡΚΥΡΑ (2)

Γ. Θεοτόκη 61  

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

49100

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Ομήρου 58

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17121

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ.Δημητρίου 303  (Μπραχάμι)

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17343

ΤΗΝΟΣ

Λ.Μεγαλόχαρης 43

ΤΗΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

84200

Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ

Λεωφ.Κνωσσού 210

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71306

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Πλατεία Βαλασκαντζή

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

ΣΑΜΟΥ

83200

ΓΑΛΑΤΣΙ (2)

Λεωφ. Βεϊκου 18 & Απειράνθου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11147

ΑΣΤΑΚΟΣ

Ιωάννη Μεταξά 12

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

30006

ΛΟΥΤΣΑ

Λεωφ. Αρτέμιδος 69

ΛΟΥΤΣΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19016

ΕΡΕΤΡΙΑ

Φιλοσόφου Μενεδήμου  42α

ΕΡΕΤΡΙΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

34008

ΚΕΡΑΤΕΑ

Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου 54

ΚΕΡΑΤΕΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19001

ΠΑΤΡΑ (4)

Ανθείας 228

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑΣ

26332

ΕΔΕΣΣΑ

Τημενιδών 1

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΗΣ

58200

ΔΙΑΒΑΤΑ

Κ.Καραμανλή 70

ΔΙΑΒΑΤΑ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57008

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Βυζαντίου αριθ. 66 (ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ)

Ν.ΙΩΝΙΑ
(περιοχή ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ)

ΑΤΤΙΚΗΣ

14234

ΣΚΙΑΘΟΣ

Παπαδιαμάντη  (περιοχή Αλώνια)

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

37002

ΜΕΣΣΗΝΗ

Πολυτεχνείου 37

ΜΕΣΣΗΝΗ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24200

ΛΕΧΑΙΝΑ

Χρήστου Πραντούνα αρ.13

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΗΛΕΙΑΣ

27053

ΠΕΡΑΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πέραμα -Γεροποτάμου Ρεθύμνου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

74052

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

21ης Ιανουαρίου 1949

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

22300

ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Οδός Αχαράβης–Ρόδας
(Δ.Δ. Αγ. Παντελεήμονος Δήμου Θιναλίων)

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

49081

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Μ.Αλεξάνδρου 44

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

63075

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Λεωφ. Λαυρίου αρ. 41

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15354

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 7

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

53200

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2 (ΘΕΣ/ΚΗ)

Ελευθερίου Βενιζέλου 80-82

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

56121

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

Κασσάνδρεια -Χαλκιδικής (Εμπορικό κέντρο)

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

63077

ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Σικάγου 4

ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ-
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

12135

ΓΕΡΑΚΑΣ

Λεωφ. Μαραθώνος αριθμ. 119

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15344

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

Κάτω Τιθορέα

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

35015

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

Ιωάννου Ρώσου 0

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΕΥΒΟΙΑΣ

34002

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πλατεία Μπότσαρη

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

30200

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λεωφ. Δημοκρατίας, 67

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19300

ΛΑΡΙΣΑ 5

Ολύμπου 1 Λάρισα

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ

41222

ΣΠΑΤΑ

Βασ. Παύλου 125

ΣΠΑΤΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19004

ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 74

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

12461

ΠΑΡΟΣ

ΠΛ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ &
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

84400

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Πασσαλίδη 64

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

55132

ΛΕΥΚΑΔΑ

8ης Μεραρχίας (νυν Ηρ. Πολυτεχνείου)
Τσέγιου και Κουτρουμπή θέση "Μπέη"

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

31100

ΨΑΧΝΑ

Φιλελλήνων & Αβάντων 19

ΨΑΧΝΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

34400

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Διοικητηρίου 19

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

52200

CENTRAL ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ

Κασσαβέτη 7

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14562

MEDITERRANEAN COSMOS

11ΧΙΛ Θεσ/νικης-Μουδανιών
(Θέρμη στα σύνορα με Πυλαία)

ΘΕΡΜΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57001

THE MALL

Ανδρέα Παπανδρέου 35

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15122

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 1

Αθηνάς 61

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18121

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2

Ταξιαρχών 49

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18121

ΔΡΑΜΑ (2)

Γ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ 30 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑΣ

66100

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2

Νικηταρά και Ηρώων Πολυτεχνείου

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

43100

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Βασ.Γεωργίου Α΄ 28 (Πασαλιμάνι)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18535

ΠΕΙΡΑΙΑΣ(ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ)

Ακτή Μιαούλη 53-55

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18536

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

Παλαιά εθνική οδός Αθηνών–Κορίνθου και Κρομμύωνος

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

20003

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Θησέως 100

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17676

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

25ης Μαρτίου & Δημοκρατίας 17

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57013

ΦΑΡΣΑΛΑ

Μητρ.Ιεζεκιήλ 7

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ

40300

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ιωάννου Φωκά 66 & Συρακουσών 17

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11142

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Στρατηγού Σισίνη

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΗΛΕΙΑΣ

27300

ΜΗΛΟΣ

Καρόδρομος -Τριοβάσαλος Μήλου

ΜΗΛΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

84800

ΓΑΖΙ

Ελευθερίου Βενιζέλου 194

ΓΑΖΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71414

ΠΡΕΒΕΖΑ (2)

Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 48

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

48100

ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Βορείου Ηπείρου 155 & Αγχιάλου 8-10

ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

10443

ΡΟΔΟΣ (2)

Εθνικής Αντιστάσεως 39

ΡΟΔΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΑ

85100

CENTRAL ΠΑΤΡΑΣ

Μαιζώνος 70

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑΣ

26221

GOLDEN HALL

Λ.Κηφισίας 37Α &Σπύρου Λούη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15123

ΝΕΑΠΟΛΗ (ΘΕΣ/ΚΗΣ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 33 &
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΘΕΣ/ΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

56728

ΠΕΡΑΜΑ

Λεωφόρο Ειρήνης 89

ΠΕΡΑΜΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18863

CENTRAL Ν.ΙΩΝΙΑ

Λεωφ.Ηρακλείου 288-290

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14231

ΛΑΓΚΑΔΑ

Λουτρών 33

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57200

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ

Γρ.Λαμπράκη 123 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54351

ΠΟΛΙΧΝΗ

Αγίου Παντελεήμονος 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

56533

Ν. ΜΑΚΡΗ 

Λ. Μαραθώνος  129

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19005

ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Αχέρωντος  84

ΚΑΝΑΛΑΚΙ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

48062

ΩΡΩΠΟΣ

Γ. Δροσίνη 13.

ΩΡΟΠΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19015

ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Παππάδος Λέσβου

ΠΑΠΑΔΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

81106

ΒΑΡΔΑ

Οδός Πατρών - Πύργου & 28Ης Οκτωβρίου

ΒΑΡΔΑ

ΗΛΕΙΑΣ

27052

ΒΑΡΗ   

23χλμ Λ.Παϊζη

ΒΑΡΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16672

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Αγ.Κωνσταντίνου 52

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

40400

ΑΛΙΒΕΡΙ

Κωνσταντίνου Τάτλα 26

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΕΥΒΟΙΑΣ

34500

ΚΑΒΑΛΑ 1

Βενιζέλου 19 και Ι. Δραγούμη

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

65302

Ν.ΚΟΣΜΟΣ 2

Ηλία Ηλιού 95 και Λαγουμιτζή

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11743

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Δεκελείας 87-89

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14341

ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΚΤΗ ΒΟΙΩΝ 120

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

23053

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

Παύλου Μπακογιάννη  και Κανάρη

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

35011

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

6ης Οκτωβρίου 121

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ

40200

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 3

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14452

ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΙΕΡΙΟΥ 48

ΣΟΦΑΔΕΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

43300

ΔΕΛΦΩΝ

Δελφών  και Κωνσταντινουπόλεως

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54640

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Αλ.Παπαναστασίου 126

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54249

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου  12

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

70014

ΒΥΡΩΝΑΣ

Κύπρου 102-104

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16232

ΚΟΝΙΤΣΑ

Κωνσταντίνου Δόβα -Κόνιτσα

ΚΟΝΙΤΣΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

44100

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου (Δήμος Ακρωτηρίου)

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

ΧΑΝΙΩΝ

73100

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 7

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

34006

ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ(M.S.)

Πατησίων 219 & Μιχαήλ Νομικού

ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11253

ΜΕΝΙΔI

Πάρνηθος 5

ΜΕΝΙΔΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

13671

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Πολυτεχνείου 69 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΣΕΡΡΩΝ

62400

ΘΗΒΑ

Επαμεινώνδα 81

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

32200

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

30500

ATHENS METRO MALL

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17343

ΔΑΦΝΗ

Βουλιαγμένης 217

ΔΑΦΝΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17237

ΧΑΛΚΙΔΑ 

Αβάντων 33

ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΕΥΒΟΙΑΣ

34100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αριστομένους 21

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24100

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Παπάγου 77 & Τραυλαντώνη 12

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15773

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Λοχ.Βούτσικα 3

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΛΕΣΒΟΣ

81100

ΑΙΓΑΛΕΩ

Πανόρμου 2 & Ιερά οδός 252

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΤΤΙΚΗΣ

12241

ΜΟΣΧΑΤΟ

Μακρυγιάννη 117

ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18345

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Πατησίων 102-106 &  Τροίας 43

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11257

ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνών 330

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11254

ΚΟΖΑΝΗ

Παύλου Μελά 14

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ

50100

ΠΕΥΚΗ 

Λ Ειρήνης   27, Πεύκη  

ΠΕΥΚΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15121

ΑΡΓΟΣ

Δαναού και Καποδιστρίου

ΑΡΓΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

21200

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

Α.Φραντζή 4 & Καλλιρόης

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11745

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Παυλίδη - Αδαμοπούλου 8 &
Πάροδος Π. Αδαμοπούλου 1

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

50200

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

Νικ. Πλαστήρα και Στεργίου Λάπα.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

43100

ΧΑΝΙΑ 

Χατζημιχάλη Γιάνναρη 7

ΧΑΝΙΑ 

ΧΑΝΙΩΝ

73100

ΦΙΛΟΛΑΟΥ

Φιλολάου 59 & Εκφαντίδου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11633

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Λεωφ. Δημοκρατίας 77

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15127

ΧΙΟΣ

ΗΡΏΩΝ Πολυτεχνείου 9

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

82100

ΠΛ. ΚΥΨΕΛΗΣ

Φωκίωνος Νέγρη 84 & Πλ. Κανάρη

ΚΥΨΕΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11361

ΑΡΙΔΑΙΑ

 Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 6.

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΠΕΛΛΗΣ

58400

ΝΑΥΠΛΙΟ

Σιδηράς Μεραρχίας 53
και Βασιλέως Γεωργίου Β’ 1

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

21100

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Πλ. Ελ. Βενιζέλου

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

72200

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Μακρυγιάννη  35

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

56431

ΝΑΟΥΣΑ

Δημαρχίας 1 Νάουσα 

ΝΑΟΥΣΑ

ΗΜΑΘΙΑ

59200

ΧΑΝΙΑ (2)

Κυδωνίας 53

ΧΑΝΙΑ 

ΧΑΝΙΩΝ

73100

ΛΑΡΙΣΑ 3

Μανδηλαρά 5Β και  Βελλή 16

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ

41222

ΣΑΜΟΣ

Θεμιστοκλή Σοφούλη 75

ΒΑΘΥ

ΣΑΜΟΥ

83100

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Ερμού  15

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΗΛΕΙΑΣ

27200

ΝΑΞΟΣ

Παπαβασιλείου

ΝΑΞΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

84300

ΣΠΑΡΤΗ

Κ. Παλαιολόγου 101

ΣΠΑΡΤΗ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

23100

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Θεσσαλονίκης 147

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11852

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Καρύστου 126 & Θεοχάρους Κότσικα

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

34001

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (2)

14ης Μαίου 4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΒΡΟΥ

68100

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

Λένορμαν 234 & Ιφιγενείας 14

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

10443

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

Γούναρη 25

Α.ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16562

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Κύπρου 106

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16452

ΜΑΡΟΥΣΙ (2)

Παναθηναίων 3 Πλ. Ευτέρπης
(Ηλ.Σταθμός)

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15124

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Ευριπίδου 2 & Αριστείδου 1

ΚΛΑΘΜΩΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

10559

ΠΕΡΑΙΑ

Αμπελοκήπων και Κρήτης αρ. 83

ΠΕΡΑΙΑ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57019

ΤΟΥΜΠΑ

Κλεάνθους  47 & Πρεστών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54453

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Πλ. Κανάρια 3

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16345

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2

Σοφ. Βενιζέλου 99 &
Πλ. Εθν. Αντίστασης 1

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16342

ΧΑΪΔΑΡΙ

Λεωφόρου Αθηνών 270 

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

12462

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Ι.Ιωάννου 185

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

20400

ΘΕΡΜΗ

Ταβάκη 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57001

ΙΣΤΙΑΙΑ

Ι.Στριμμένου 5

ΙΣΤΙΑΙΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

34200

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Τρικάλων 7

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

42200

ΠΑΓΚΡΑΤΙ (2)

Υμηττού 84

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11634

ΤΡΙΠΟΛΗ

Εθ.Αντιστάσεως 51

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

22100

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Αγίου Αθανασίου  0

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

84700

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειρήνης 9

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑΣ

60100

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τομπάζη 15 - θέση Λυγαριά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

55535

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

Περ.Οδός Θεσ-Ν.Ευκαρπίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

56429

ΛΑΥΡΙΟ

Πλ.Ηρώων Πολυτεχνίου 11

ΛΑΥΡΙΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19500

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

Μ.Αλεξάνδρου 99

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

ΚΙΛΚΙΣ

61200

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

Εθν. Οδού Χαλκίδας–Αιδηψού (Εθν. Αντιστάσεως 80)
και 28ης Οκτωβρίου

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

ΕΥΒΟΙΑΣ

34600

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ηρ.Πολυτεχνείου 38

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19200

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Λεωφ.Πόρτο Ράφτη 34Ν

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19003

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

Ανδρέα Παπανδρέου 6 (πρώην Πέτρου Λεβαντή 12),

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

56334

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Κανάρη 26

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

10674

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Λεωφόρος Κηφισίας 6, Αμπελόκηποι

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11526

ΕΥΟΣΜΟΣ 2

Μεγάλου Αλεξάνδρου 43

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

56224

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Σοφοκλή Βενιζέλου 37

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14123

ΑΓΡΙΝΙΟ (Μ.S.) 

Αναστασιάδη 3 & Βότση 6

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

30100

ΘΑΣΟΣ

Θεαγένους -Θάσος

ΘΑΣΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

64004

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2)

Αγ.Δημητρίου 77

ΜΠΡΑΧΑΜΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17341

ΜΑΡΟΥΣΙ

Κηφισίας 187

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15124

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 10

Τσιμισκή 10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54624

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

28ης Οκτωβρίου Πλ. Ηρώων

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

32300

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΡΕΝΤΗ

Πειραιώς 151 Αγ. Ιωάννη

ΡΕΝΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18233

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Γεωργαντά & Καλιαγκάκη 14

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

32100

ΠΑΛΛΗΝΗ

Λεωφ.Μαραθώνος 114

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15351

ΦΑΡΟΣ

Λεωφ Κηφισίας 240

ΨΥΧΙΚΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15451

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΡΗΤΗΣ)

Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου 8
& Σοφοκλή Βενιζέλου 2

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

72100

ΚΑΛΛΟΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ)

4ης Δεκεμβρίου 1912

ΚΑΛΛΟΝΗ

ΛΕΣΒΟΣ

81107

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ελ.Βενιζέλου 101

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14671

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ακαδημίας 76

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

10678

ΑΛΙΜΟΣ

Θουκιδίδου 50 Καλαμάκι

ΑΛΙΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17455

Π. ΦΑΛΗΡΟ (2)

Αγ. Αλεξάνδρου 7

Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17561

ΣΗΤΕΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 32

ΣΗΤΕΙΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

72300

ΣΥΡΟΣ

Βικέλα 2 & Πλ.Μιαούλη (Ερμούπολη)

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

84100

ΓΡΕΒΕΝΑ

Κ.Ταλιαδούρη 21 & Π.Μελά 40.

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

51100

ΜΠΕΝΑΚΗ 6

Εμ.Μπενάκη 6

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

10564

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 2

Δημητρίου Γούναρη 203 & Ιλίου 38

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16674

Ν.ΙΩΝΙΑ (ΒΟΛΟΥ)

Λ.Ειρήνης 4

ΒΟΛΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

38446

ΛΙΟΣΙΑ (ΙΛΙΟΝ)

 Ιδομενέως  αριθ. 53

ΙΛΙΟΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

13121

ΛΕΥΚΑ

Θηβών 127 στο Δήμο  Πειραιά 

ΛΕΥΚΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18542

ΚΙΑΤΟ

Κλεισθένους 12

ΚΙΑΤΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

20200

ΣΤΑΔΙΟΥ

Σταδίου 10

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

10564

ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Μάρκου Μπότσαρη 135

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54453

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Λουίζης Ριανκούρ 65-67 & Λαρίσης 31

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11523

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

28ης Οκτωβρίου (πρωην Πατησίων) 343

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11141

ΑΝΟΙΞΗ

Λ. Μαραθώνος 70

ΑΝΟΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14569

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (3)

Πλ. Παπανδρέου 12 - Πλ. Δημοκρατίας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

45444

ΜΟΛΑΟΙ

Κεντρική Πλατεία Μολάων 

ΜΟΛΑΟΙ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

23052

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

Ελευθερίου Βενιζέλου 69

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

70300

ΑΛΜΥΡΟΣ

Αθηνών 10 Κεντρική πλατεία

ΑΛΜΥΡΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

37100

ΙΚΑΡΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ

ΣΑΜΟΥ

83300

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Πλατεία Αγίου Αντωνίου, Αρχάγγελος Ρόδου  

ΡΟΔΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΑ

85102

ΜΕΝΙΔΙ 2

Λ.Πάρνηθας 162

ΜΕΝΙΔΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

13671

ΜΟΙΡΕΣ

25ης Μαρτίου 157

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

70400

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Μεσογείων 218

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15562

ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ

Καραϊσκάκη  8

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

42031

ΛΑΜΙΑ (2)

Λεωνίδου 5

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

35100

ΛΑΜΙΑ

Ρήγα Φερραίου 25

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

35100

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

25ης Μαρτίου 13

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

35200

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεσογείων 439

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15343

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (2)

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ & ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 2

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24100

ΑΙΓΙΟ

Κλ. Οικονόμου 7

ΑΙΓΙΟ

ΑΧΑΙΑΣ

25100

ΚΙΛΚΙΣ

21ης Ιουνίου 66

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

61100

ΗΡΑΚΛΕΙΟ(2) ΚΡΗΤΗΣ
(πλ. Κορνάρου)

Αβέρωφ και Σμύρνης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71201

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Αμφιθέας 78 & Ανδρομάχης 8

Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17564

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (2)

Εθν. Αντιστάσεως 8

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

12134

ΑΜΦΙΑΛΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 484 - 486

ΑΜΦΙΑΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18758

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Εθνικής Αντιστάσεως 90

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16121

ΙΟΣ

Θέση Πεντάνασσα του Δήμου Ιητών

ΙΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

84001

Β.ΟΛΓΑΣ 1

Βασ.Όλγας 101

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54643

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Πλ. Βρυώνη)

Ηρ. Πολυτεχνείου 106

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18538

ΚΡΑΝΙΔΙ

Πλατεία Κύπρου (Αργολίδος)

ΚΡΑΝΙΔΙ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

21300

ΚΟΡΩΠΙ

Βασ.Κων/νου 123

ΚΟΡΩΠΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19400

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Τζαβέλα 73 και Τολμίδου

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

30300

ΞΑΝΘΗ 1

Μιχαήλ Καραολή 24

ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗΣ

67100

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

Ιλισίων και Χαράς 2

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14564

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 106 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ

Τσιμισκή 106 & Π. Μελά 13

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54622

ΣΕΡΡΕΣ 1

Μεραρχίας 25

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΩΝ

62100

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

Πατρών -  Πύργου 41

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

ΑΧΑΙΑΣ

25200

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2

Λ.Πεντέλης 50

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15235

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

Λεωφ. Ικάρου 71

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71601

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Καλοκαιρινού 52

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71202

ΚΩΣ

 Βασιλέως Παύλου  17.

ΚΩΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΑ

85300

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Εθν..Αντιστάσεως 42

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

20100

ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 2

Β. Όλγας αρ.183 & 25ης Μαρτίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54646

ΒΟΛΟΣ

Δημητριάδος  185 & Σ. Σπυρίδη

ΒΟΛΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

38221

ΠΥΛΟΣ

Πλατεία Τριών Ναυάρχων

ΠΥΛΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24001

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ελευθερίου Βενιζέλου 41

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

20300

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Μητροπόλεως 42 ΤΚ 54623

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54623

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λ.Ηρακλείου 374

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14122

ΚΟΥΚΑΚΙ

Φαλήρου 3

ΚΟΥΚΑΚΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

11742

ΠΑΤΗΣΙΩΝ
(28ης Οκτωβρίου 8)

Πατησίων 8 και Γλάδστωνος 2

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

10677

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ανδρέα Παπανδρέου 6
(τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

15233

ΕΓΝΑΤΙΑ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Εγνατίας 80 και Αριστοτέλους 30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

54623

ΚΕΡΚΥΡΑ (4)

Εθν. Οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας 64 Σολάρι

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

49100

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΕΛ Βενιζέλου 183 και Λυκούργου

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ

64200

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ηρ.Πολυτεχνείου 6-8

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

13561

ΝΙΚΑΙΑ

Λεωφ. Πέτρου Ράλλη 217

ΝΙΚΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18450

ΠΑΙΑΝΙΑ

Λεωφ.Λαυρίου 109

ΠΑΙΑΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19002

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αλεξάνδρου Ρώμα 30

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

29100

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Λ.Σαλαμίνας 274 (συνοικία ¨Κουφό")

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18900

ΜΕΓΑΡΑ

28ης Οκτωβρίου 109

ΜΕΓΑΡΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19100

ΠΑΤΡΑ (5)

Έλληνος Στρατιώτου 52 & Θεσσαλονίκης

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑΣ

26441

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (1)

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 52 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

12134

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Παπανικολή 32

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18756

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Κωνσταντινουπόλεως 187.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΕΒΡΟΥ

68200

ΒΟΝΙΤΣΑ

Ελ.Βενιζέλου 53

ΒΟΝΙΤΣΑ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

30002

ΛΗΜΝΟΣ

Π. Κύδα πλατεία ΚΤΕΛ -  Μύρινα

ΛΗΜΝΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

81400

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (3)

Τζων Κεννεντυ 123 Λόφος Αξιωματικων

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

12136

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (2)

Δαβάκη 65

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

17672

ΣΠΕΤΣΕΣ

Αγορά  περιοχή Σπέτσες
(στο Ο.Τ 210 επί της Παραλιακής Οδού)

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18050

ΚΟΖΑΝΗ (2)

Παύλου Χαρίση 1-3

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ

50131

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πλ. Ειρήνης 25

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ

69132

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ελ. Βενιζέλου και Σβορώνου αριθ. 2

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΕΛΛΗΣ

58100

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δ.Βετσοπούλου 42

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑ

59300

ΑΜΦΙΣΣΑ

Γιαγτζή & Σταλλού 

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΩΚΙΔΟΣ

33100

ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου 79
(τέως ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ)

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ

73400

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Λ. Φυλής  82

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

13451

ΑΙΓΙΝΑ

Σπύρου Ρόδη και Πηλέως ΤΚ18010

ΑΙΓΙΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18010

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΤΖΑΒΟΥΡΑ 18 & ΕΛΙΓΜΩΝ 8

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

63200

ΡΕΘΥΜΝΟ (2)

Μ. Πορτάλιου 8

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

74100

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

53100

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ερμού 17 & Χρήστου Αλαγιάννη

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19003

ΓΛΥΦΑΔΑ (2)

Α.Μεταξά 19

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

16675

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

Εθν. Αντιστάσεως αρ. 35.

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

ΘΕΣ/ΚΗΣ

57100

ΠΥΡΓΟΣ  (2)

Μανωλοπούλου 7 & Γκότσινα.

ΠΥΡΓΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

27100

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Χαρ.Τρικούπη 6

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

45332

ΑΡΤΑ

Σκουφά 157

ΑΡΤΑ

ΑΡΤΑΣ

47100

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Λεωφ. 25ης Μαρτίου 135 & Αγ. Λαύρας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

13231

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Ελ. Βενιζέλου και Νοσοκομείου

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24500

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «SPLASH INTO SUMMER» (instant win), δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους.

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός  Δελτίου Ταυτότητας

 

Ημερομηνία

 

Υπογραφή

 

Δώρο 1*

Samsung Galaxy S9

Δώρο 2*

 Samsung Gear Sport

Δώρο 3*

Samsung Level Box Slim

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Συναινώ στη χρήση σχετικού φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς.

ΝΑΙ  ΟΧΙ

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

Ημερομηνία: ____ / ____/2018

 

 Υπογραφή

…………………………………………………..

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

 

 • ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω
 • ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω

Οι Δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω ή οι Δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω εξαργυρώνονται σε όλα τα εμπορεύσιμα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέχρι και τις 31/08/2018

Οι Δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές 50€ και οι δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές 100€ και άνω, ΔΕΝ μπορούν να εξαργυρωθούν:

 • συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή των 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω
 • συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή των 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω
 • συνδυαστικά με Δωροεπιταγή SAMSUNG αξίας 50€ για αγορά του SAMSUNG Galaxy J5 (2017) ή για αγορά του SAMSUNG Galaxy J7 (2017)
 • συνδυαστικά με Δωροεπιταγή SAMSUNG αξίας 100€ για αγορά του SAMSUNG Galaxy A8
 • συνδυαστικά με Δωροεπιταγή SAMSUNG αξίας 200€ για αγορά του SAMSUNG Galaxy S9 ή του SAMSUNG Galaxy S9+
 • συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη Δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας
 • για εξόφληση λογαριασμών ή για ανανέωση χρόνου ομιλίας ή data (άυλος χρόνος) ή για παροχή υπηρεσιών ή για αγορά εισιτηρίων (village , συναυλιών κλπ)
 • για αγορές από το e – shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Οι Δωροεπιταγές 10€/20€ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν με μετρητά.

Η διαφορά αξίας του εμπορεύματος που ανταλλάσσεται με τη δωροεπιταγή εξοφλείται από τον κομιστή της δωροεπιταγής (πελάτη).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ SAMSUNG

 

Δωροεπιταγές SAMSUNG αξίας 50€ για αγορά του SAMSUNG Galaxy J5 (2017) ή για αγορά του SAMSUNG Galaxy J7 (2017) εξαργυρώνονται στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέχρι και τις 31/08/2018.

Οι Δωροεπιταγές SAMSUNG αξίας 50€ για αγορά του SAMSUNG Galaxy J5 (2017) ή για αγορά του SAMSUNG Galaxy J7 (2017), ΔΕΝ μπορούν να εξαργυρωθούν:

 • Για αγορά οποιουδήποτε άλλου Smartphone εκτός από : SAMSUNG Galaxy J7 (2017) (κωδικοί 20365158, 20365165, 20365169) ή SAMSUNG Galaxy J5 (2017) (κωδικοί 20365022, 20365029, 20365061)
 • Συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή SAMSUNG αξίας 50€ για αγορά SAMSUNG Galaxy J7 (2017) (κωδικοί 20365158, 20365165, 20365169) ή SAMSUNG Galaxy J5 (2017) (κωδικοί 20365022, 20365029, 20365061)
 • Συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη Δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας
 • Για αγορές από το e – shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 • Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν με μετρητά
 • Η διαφορά αξίας του εμπορεύματος που ανταλλάσσεται με τη δωροεπιταγή εξοφλείται από τον κομιστή της δωροεπιταγής (πελάτη).
   

Δωροεπιταγές SAMSUNG αξίας 200€ για αγορά του Smartphone SAMSUNG Galaxy S9 ή SAMSUNG Galaxy S9+ εξαργυρώνονται στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέχρι και τις 31/08/2018.

Οι Δωροεπιταγές SAMSUNG αξίας 200€ για αγορά του Smartphone SAMSUNG Galaxy S9 ή SAMSUNG Galaxy S9+ ΔΕΝ μπορούν να εξαργυρωθούν:

 • Για αγορά οποιουδήποτε άλλου Smartphone εκτός από :  SAMSUNG Galaxy S9 (κωδικοί  20371619, 20371620, 20371621)   ή  SAMSUNG Galaxy S9+ (κωδικοί 20371622, 20371623, 20371624)  
 • Συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή SAMSUNG αξίας 200€ για αγορά SAMSUNG Galaxy S9 (κωδικοί  20371619, 20371620, 20371621) ή SAMSUNG Galaxy S9+ (κωδικοί 20371622, 20371623, 20371624)
 • Συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη Δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας
 • Για αγορές από το e – shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 • Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν με μετρητά
 • Η διαφορά αξίας του εμπορεύματος που ανταλλάσσεται με τη δωροεπιταγή εξοφλείται από τον κομιστή της δωροεπιταγής (πελάτη).