ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 

“Samsung Galaxy Tab S7|S7plus - Προωθητική Ενέργεια Προ-παραγγελιών”
 

Η παρούσα προωθητική ενέργεια (η "Προωθητική Ενέργεια") απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account).

Πολιτική Απορρήτου Samsung Account: https://account.samsung.com/membership/pp και Samsung Members εντός της εφαρμογής.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ.Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 151 25, με αρ. ΓΕΜΗ 009349401000 και με τηλ. επικοινωνίας 213 0163800 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999983565 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, οδός Αμβροσίου Φραντζή 16, Τ.Κ. 11745, Τηλ: 210 8253751 (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Samsung Galaxy Tab S7|S7plus - Προωθητική Ενέργεια Προ-παραγγελιών» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα
www.samsung.com/gr/offer/galaxy-tabs7-s7plus-preorder  (εφεξής το «Site»).

1. Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας. Για να συμμετάσχει κάποιος στην  Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει:

α) να προ-παραγγείλει ένα ή περισσότερα εκ των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω Samsung Galaxy smartphones Samsung Galaxy Tab S7|S7plus με κωδικούς: SM-T870N, SM-T875N και SM-T970N ,SM-T976B αντίστοιχα (εφεξής το «Προϊόν») από τα συμμετέχοντα* φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και την Κύπρο, εντός του διαστήματος από 05/08/2020 (και ώρα 17:01) έως και 20/08/2020 (και ώρα 23:59) (εφεξής «Διάρκεια Προ-παραγγελιών») βάσει αποδεικτικού προ-παραγγελίας,

β) να αγοράσει το Προϊόν εντός του διαστήματος από 21/08/2020 έως και 21/09/2020 βάσει παραστατικού αγοράς («Διάρκεια Αγορών») και

γ) να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής μέσω Samsung Members που περιγράφεται στον παρακάτω όρο 3 εντός του διαστήματος από 21/08/2020 έως και 21/10/2020 (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»)

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία και οι επιμέρους όροι της προ-παραγγελίας και της αγοράς των Προϊόντων καθορίζονται από τα συμμετέχοντα καταστήματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απευθύνονται σε αυτά για περισσότερες πληροφορίες.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία προ-παραγγέλθηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια Προ-παραγγελιών και αγοράστηκαν κατά τη Διάρκεια Αγορών. Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Σε περίπτωση που η συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου, με την υποβολή της αίτησής του στο Samsung Members ο αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι νομιμοποιείται σχετικά ή ότι διαθέτει κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση για την παραλαβή του Δώρου για λογαριασμό και εξ ονόματος του νομικού προσώπου, της Διοργανώτριας ουδεμίας ευθύνης φερούσης.

2. Δώρα: Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι προ-παραγγείλουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Προ-παραγγελιών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») και πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, μπορούν να αποκτήσουν εφόσον το επιθυμούν μια θήκη Book Cover (εφεξής το «Δώρο») ακολουθώντας την κατωτέρω Διαδικασία Συμμετοχής και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και/ή των Δώρων. Δώρα ανά Προϊόν:

3. Διαδικασία Συμμετοχής/ Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας: Για να αποκτήσει ο Δικαιούχος το Δώρο, θα πρέπει να επισκεφτεί εντός της Διάρκειας Συμμετοχής την εφαρμογή Samsung Members μέσω της συσκευής Galaxy Tab S7 | S7+ που έχει προ-παραγγείλει και:

  1. Να συνδεθεί στο Samsung Members μέσω του Samsung Account του, ή να δημιουργήσει λογαριασμό αν δεν έχει ήδη,
  2. Να επιλέξει στο tab Πλεονεκτήματα (Benefits) την Προωθητική Ενέργεια,
  3. Να καταχωρήσει στη Φόρμα Συμμετοχής τα παρακάτω στοιχεία: Oνοματεπώνυμo, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικός Κωδικός, Όνομα Προϊόντος, Serial No. συσκευής (συμπληρώνεται αυτόματα), Απόδειξη αγοράς (καλή ανάλυση φωτογραφίας του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα), Ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, αποδεικτικό προ-παραγγελίας ή φωτογραφία του email επιβεβαίωσης της προ-παραγγελίας (καλή ανάλυση φωτογραφίας του παραστατικού προ-παραγγελίας του Προϊόντος ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το κατάστημα δεν εκδίδει αποδεικτικό προ-παραγγελίας τότε η Διοργανώτρια θα ζητά επιβεβαίωση της προ-παραγγελίας βάσει Serial No. από το κατάστημα αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, οι Δικαιούχοι καλούνται να απευθύνονται στο κατάστημα αγοράς.
  4. Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επιλέξει ‘’Επόμενο’’ και ‘’Περίληψη’’ για να λάβει επιβεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα πεδία και κατόπιν αυτού, “Εγγραφή” για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του.
  5. Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, ο συμμετέχων θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης (εντός 7 εργάσιμων ημερών) με τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των συμμετοχών ή εξαιτίας γεγονότων και παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.

 

Τα Δώρα αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στην διεύθυνση που δήλωσε ο Δικαιούχος, προϋπόθεση δε παραλαβής αποτελεί η επίδειξη από τον τελευταίο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή αντιγράφου αυτής ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του και η ηλικία του. Η παράδοση των Δώρων πραγματοποιείται εντός δύο (2) εβδομάδων από τη λήψη του email επιβεβαίωσης, μετά από συνεννόηση με τη Διαφημιστική. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των παραδόσεων ή εξαιτίας γεγονότων και παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στο 80111-SAMSUNG (80111 7267864) με αστική χρέωση ή από κινητό 210-6897691 και από Κύπρο στο 8009 4000 (χωρίς χρέωση), από Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-19:00, εκτός αργιών και Σάββατο 09:00-15:00.

4. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν αποστείλει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 3 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά την Προωθητική Ενέργεια. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα ούτε εναλλακτική παροχή, οποιασδήποτε μορφής και αξίας και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.

5. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 21/10/2020, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.

6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung από Ελλάδα στο 80111- SAMSUNG (80111 7267864) με αστική χρέωση ή από κινητό στο 210-6897691 και από Κύπρο στο 8009 4000 (χωρίς χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-19:00, εκτός αργιών και Σάββατο 09:00- 15:00 και να επιστρέψει το Δώρο, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί.

7. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

8. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.

9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στο Site. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε γεγονός ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πόλεμος, εξέγερση, εισβολή, πράξη ξένων εχθρών, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί πόλεμος), τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορά, εμφύλιος πόλεμος , επανάσταση, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία ή έξαρση ιού ή άλλη φυσική καταστροφή ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, κυβερνητικοί ή νομοθετικοί περιορισμοί συμπεριλαμβανομένης στη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής ή άλλα παρόμοια γεγονότα που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας, κατ' εύλογη και αντικειμενική κρίση), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

11. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.

12. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

13. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

14. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

*Συμμετέχοντα καταστήματα για τις αγορές των προϊόντων Samsung Galaxy Tab S7 και Samsung Galaxy Tab S7+ με κωδικούς SM-T870N, SM-T875N και SM-T970N,SM-T976B αντίστοιχα:

Ελλάδα:

Δίκτυο φυσικών καταστημάτων:

Δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος (http://www.kotsovolos.gr/site/allstores.jsp). Δίκτυο καταστημάτων Πλαίσιο (http://stores.plaisio.gr/).Δίκτυο καταστημάτων Media Markt (http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMyStore?storeId=19701&langId=-18). Δίκτυο καταστημάτων Public (http://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp). Δίκτυο καταστημάτων  Electronet (https://www.electronet.gr/stores). Δίκτυο καταστημάτων Cosmote/ Germanos (https://www.germanos.gr/store-locator/). Δίκτυο καταστημάτων Wind (https://www.wind.gr/gr/wind/katastimata-wind/katastimata-wind/?accept=1&refer=https%253A%252F%252Fwww.wind.gr%252F) Δίκτυο καταστημάτων Vodafone (https://www.vodafone.gr/store-locator/ )Δίκτυο καταστημάτων της Welcome Stores (https://www.welcomestores.gr/stores/) Δίκτυο καταστημάτων COSMODATA [ (-AΘΗΝΑ, Στουρνάρη 25 , 106 82,AΘΗΝΑ, Κατάστημα Cosmodata Stock & Refurbish, Στουρνάρη 27, 106 82,ΓΛΥΦΑΔΑ, A. Παπανδρέου 4, 166 75 ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Εθνάρχου Μακαρίου 19, 121 31, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Κατάστημα Cosmodata Stock & Refurbish, Εθνάρχου Μακαρίου 19, 121 31,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τατοϊόυ 117 (Έναντι Προαστιακού Μεταμόρφωσης ), 144 52 ,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – Κατάστημα Cosmodata Stock & Refurbish, Τατοϊόυ 117, 144 52. O], CORAL INNOVATIONS A.E. (https://www.allsmart.gr/), Δίκτυο καταστημάτων MEGA Electrics AEBE (https://www.euronics.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD),Quest Online Αν.Εταιρ.Ηλεκτρ.Εμπορίου (https://www.you.gr/Special-Pages/simeia-paralavis-katastimata), ΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡ.ΤΡΟΦΟΔ.ΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΒΕ  (https://www.expert-hellas.gr/)

 

Δίκτυο ηλεκτρονικών καταστημάτων:

Ηλεκτρονικό κατάστημα https://shop.samsung.com/gr. Δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος (https://www.kotsovolos.gr/). Δίκτυο καταστημάτων Πλαίσιο (http://stores.plaisio.gr/). Δίκτυο καταστημάτων Media Markt (www.mediamarkt.gr). Δίκτυο καταστημάτων Public (https://www.public.gr/). Δίκτυο καταστημάτων Cosmote/ Germanos (https://www.germanos.gr/). Δίκτυο καταστημάτων Wind (https://www.wind.gr/gr/gia-ton-idioti/kinita-amp-suskeues/kinita-suskeues/kinhta-thlefwna-syskeyes/). Δίκτυο καταστημάτων Vodafone (https://www.vodafone.gr/eshop/). Δίκτυο καταστημάτων Cosmodata (https://www.cosmodata.gr/category/2755/tablets-kinita/), Δίκτυο καταστημάτων Expert (https://www.expert-hellas.gr/),  Δίκτυο καταστημάτων Welcome stores (https://www.welcomestores.gr/search/Samsung%20Galaxy%20S20.html), Δίκτυο καταστημάτων της QuestOnline (InfoQuest) (Samsung Tablets : https://www.you.gr/tilefonia-tablets/tablets-ana-brand/samsung-tablets), Δίκτυο καταστημάτων της Mega Electrics  (https://www.euronics.gr/), Δίκτυο καταστημάτων της Coral Innovations (allsmart) (https://www.allsmart.gr/), Δίκτυο καταστημάτων Electronet (https://www.electronet.gr/tilefonia/smartphones/android?brand=samsung).

Κύπρος:

Δίκτυο φυσικών καταστημάτων:

Δίκτυο καταστημάτων CYTA (https://www.cyta.com.cy/store-locator/el), και δίκτυο συνεργατών CYTA.

Δίκτυο καταστημάτων epic (https://www.epic.com.cy/el/stores), Δίκτυο καταστημάτων PrimeTel (https://primetel.com.cy/). Δίκτυο καταστημάτων Public (https://www.public-cyprus.com.cy/), Δίκτυο καταστημάτων STEPHANIS & CO LTD (http://www.stephanis.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=9163&tt=graphic&lang=l1), Δίκτυο καταστημάτων Smartcom (Καλλιπόλεως 12, Λευκωσία, Αρσινόης 81A, Λευκωσία, Χαλκάνωρος 78Β, Δάλι), Δίκτυο καταστημάτων Kolokasis (Χαλκάνωρος 41 Β&Γ, Δάλι, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 15Γ&Δ, Λυθροδόντας), Δίκτυο καταστημάτων Geohama (Νίκου Παττίχη 21, Πολεμίδια), K.A Tech Team Ltd (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’, Κατάστημα 6, Περιστερώνα), GG Telecom(Μιχαήλ Ολύμπιου 2A, Δάλι), D.A Sound & Vision Ltd (Πεύκου 34B,  Λακατάμεια), M.T. Shop(Κιλκίς  3, Στρόβολος - Nikis Centre), Next Tech (33B Αρχ. Μακαρίου III Νήσου, Δάλι), Pansan Services Ltd (Καντάρας 148, Στρόβολος), Constantinos Telecommunication (Ομονοίας 68B), Phone Clinic (Σπύρου Λούη 11, Λεμεσος 3051), CYOFFERS (Ζήνωνος Κιτιέως 1, Κατάστημα 2, Λειβάδια), A.A. Agatha Trading (Ειρήνης 2, Αλεθρικό), PC World(Ελευθερίας 2, Δρομολαξιά), NPS Mobile Communication Ltd (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 105Β, 8200 Γεροσκήπου), T.T Technology Μάριου 1Πόλις Χρυσοχούς 8831.

Δίκτυο ηλεκτρονικών καταστημάτων:

Δίκτυο καταστημάτων CYTA (https://www.cyta.com.cy/, Δίκτυο καταστημάτων epic (https://www.epic.com.cy/ , Δίκτυο καταστημάτων Aeliotis http://www.aeliotis.com/, Δίκτυο καταστημάτων Bionic http://www.bionic.com.cy/, Δίκτυο καταστημάτων Hadjimitsis http://www.hadjimitsis.com/, Δίκτυο καταστημάτων Electroline http://www.electroline.com.cy/, Δίκτυο καταστημάτων Public-Cyprus http://www.public-cyprus.com.cy/, Δίκτυο καταστημάτων Soundtech http://www.soundtech.com.cy/, Δίκτυο καταστημάτων Stephanis http://www.stephanis.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1.

Δίκτυο εξουσιοδοτημένων Επισκευαστικών Κέντρων Samsung:

Samsung