ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

“Samsung QLED Promo with Prepaid Cards 2020

 

 

Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account

(https://account.samsung.com/membership/index.do)

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα με αρ. ΓΕΜΗ 009349401000 και με τηλ. επικοινωνίας 2130163800 (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Samsung QLED Promo with Prepaid Cards 2020» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.samsung.com/gr/offer/qled-2020-promo/ (εφεξής το «Site»).

 

1. Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας

 

Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει για αγορές των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω Samsung QLED TVs με κωδικό:

QE85Q95TATXXH, QE85Q950TSTXXH, QE85Q80TATXXH, QE82Q800TATXXH, QE75Q95TATXXH, QE75Q950TSTXXH, QE75Q90TATXXH, QE75Q80TATXXH, QE75Q800TATXXH, QE65Q95TATXXH, QE65Q950TSTXXH, QE65Q90TATXXH, QE65Q80TATXXH, QE65Q800TATXXH, QE55Q95TATXXH, QE55Q90TATXXH, QE55Q80TATXXH, QE50Q80TATXXH, QE49Q80TATXXH

(εφεξής το «Προϊόν») από τα συμμετέχοντα* φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και την Κύπρο που αναφέρονται στο τέλος των Όρων (εφεξής το «Κατάστημα») και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του διαστήματος από 01/09/2020 έως και 31/10/2020 (εφεξής «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού αγοράς και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Στις περιπτώσεις παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν εντός της Διάρκειας Αγορών βάσει αποδεικτικού παραγγελίας των καταστημάτων, αλλά το παραστατικό αγοράς εκδόθηκε μετά τη λήξη της Διάρκειας Αγορών, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραγγελίας για τη συμμετοχή, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης του παραστατικού αγοράς κατά την παραλαβή του Δώρου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία αγοράσθηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια Αγορών. Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Σε περίπτωση που η συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου, με την υποβολή της αίτησής του στο Samsung Account ο αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι νομιμοποιείται σχετικά ή ότι διαθέτει κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση για την παραλαβή του Δώρου για λογαριασμό και εξ ονόματος του νομικού προσώπου, της Διοργανώτριας ουδεμίας ευθύνης φερούσης.

2. Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

 

Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι αγοράσουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Αγορών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μπορούν να διεκδικήσουν εφόσον το επιθυμούν Prepaid Card Spendeo της εταιρίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.” (EDENRED) (εφεξής «τα Δώρα/PrePaid Cards») ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Site και να ακολουθήσουν τη

 

διαδικασία που περιγράφεται στον Όρο 4 εντός του διαστήματος από 01/09/2020 έως και 30/11/2020 (εφεξής «Διαδικασία Συμμετοχής»).

Κατηγορίες Δώρων ανά Προϊόν:

- Prepaid Card αξίας 1000€ για τo μοντέλο QE85Q950TSTXXH

- Prepaid Card αξίας 800€ για τα μοντέλα QE75Q950TSTXXH, QE82Q800TATXXH, QE85Q95TATXXH

- Prepaid Card αξίας 600€ για τo μοντέλο QE85Q80TATXXH

- Prepaid Card αξίας 500€ για τα μοντέλα QE65Q950TSTXXH, QE75Q800TATXXH,QE75Q95TATXXH

- Prepaid Card αξίας 300€ για τα μοντέλα QE65Q800TATXXH, QE65Q95TATXXH, QE75Q80TATXXH, QE75Q90TATXXH

- Prepaid Card αξίας 250€ για τα μοντέλα QE55Q95TATXXH, QE65Q90TATXXH

- Prepaid Card αξίας 200€ για τo μοντέλο QE65Q80TATXXH

- Prepaid Card αξίας 150€ για τα μοντέλα QE55Q80TATXXH, QE55Q90TATXXH

- Prepaid Card αξίας 100€ για τα μοντέλα QE49Q80TATXXH, QE50Q80TATXXH

 

Η χρήση των Prepaid Cards προϋποθέτει ενεργοποίηση και υπόκειται σε ειδικότερους όρους χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται από την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Γαλατσίου 33 & Μαρκορά). Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης ή/και τη χρήση των Prepaid Cards επισκεφτείτε το http://www.edenred.gr/ ή το http://www.spendeo.gr/terms ή επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σύνδεσμο.

Οι Prepaid Cards έχουν συνολική ονομαστική αξία ανάλογα με την κατηγορία που περιγράφεται ανωτέρω (1000€/800€/600€/500€/300€/250€/200€/150€/100€). Η Prepaid Card είναι μια προπληρωμένη κάρτα, το διαθέσιμο υπόλοιπό της μειώνεται κατά το πλήρως αφαιρούμενο ποσό της εκάστοτε αγοράς. Προκειμένου να καταστεί εφικτή μια συναλλαγή, θα πρέπει το πλήρως αφαιρούμενο ποσό να είναι μικρότερο ή ίσο με το διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα. Δεν είναι δυνατή η χρήση της κάρτας αν το πλήρως αφαιρούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο υπόλοιπο ή αν παρέλθει η ημερομηνία λήξης της Κάρτας.

 

3. Διαδικασία Συμμετοχής:

 

Για να διεκδικήσει ο Δικαιούχος το Δώρο που του αντιστοιχεί, θα πρέπει να επισκεφτεί το Site και:

Α) Να συνδεθεί στο Samsung Account του ή να δημιουργήσει λογαριασμό αν δεν έχει ήδη,

Β) Να καταχωρήσει στη Φόρμα Συμμετοχής τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμo, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικός Κωδικός, Κωδικός Προϊόντος, Σειριακός Αριθμός Προϊόντος (φωτογραφία από ετικέτα συσκευής που φαίνεται ο serial number), Απόδειξη αγοράς (φωτογραφία του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος), Ημερομηνίας Αγοράς του Προϊόντος.

Γ) Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επιλέξει ‘’Επόμενο’’ και ‘’Περίληψη’’ για να λάβει επιβεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα πεδία και κατόπιν αυτού, ‘’Συμμετοχή’’ για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του.

Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, ο συμμετέχων θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης (εντός 5 εργάσιμων ημερών) με τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου.

Οι PrePaid Cards αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στην διεύθυνση που δήλωσε ο Δικαιούχος, προϋπόθεση δε παραλαβής αποτελεί η επίδειξη από τον τελευταίο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή αντιγράφου αυτής

 

ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του και η ηλικία του και η υπογραφή της Δήλωσης Παραλαβής Δώρου (Παράρτημα 1).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στο 80111 7267864 με αστική χρέωση ή από κινητό 210-6897691 και από Κύπρο στο 8009 4000 (χωρίς χρέωση), καθημερινά, όλο το 24ωρο.

4. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται έως ότου και εφόσον ο συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εντός της Διάρκειας Συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν αποστείλει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 4 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά την Προωθητική Ενέργεια. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα ούτε εναλλακτική παροχή, οποιασδήποτε μορφής και αξίας και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.

5. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 30/11/2020, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν δήλωσης συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung από Ελλάδα στο 80111 7267864 με αστική χρέωση ή από κινητό στο 210-6897691 και από Κύπρο στο 8009 4000 (χωρίς χρέωση), καθημερινά, όλο το 24ωρο και να επιστρέψει το Δώρο, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί.

6. Οι Prepaid Cards είναι προσωπικές και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλες ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στο Site. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

9. 10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε γεγονός ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πόλεμος, εξέγερση, εισβολή, πράξη ξένων εχθρών, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί πόλεμος), τρομοκρατικές

 

 

 

ενέργειες ή δολιοφθορά, εμφύλιος πόλεμος , επανάσταση, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία ή έξαρση ιού ή άλλη φυσική καταστροφή ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, κυβερνητικοί ή νομοθετικοί περιορισμοί συμπεριλαμβανομένης στη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής ή άλλα παρόμοια γεγονότα που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας, κατ' εύλογη και αντικειμενική κρίση), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

10. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.

11. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση της παροχής επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

12. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

13. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

 

Παράρτημα 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ

Τίτλος Προωθητικής Ενέργειας « Samsung QLED Promo with Prepaid Cards 2020»

Περίοδος Πρoωθητικής Ενέργειας 01/09/2020 - 31/10/2020

Διοργανώτρια Εταιρεία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

(Λ. Κηφισίας 24Α, Τ.Κ. 151 25)