Μητρώο άρθρου 11 Ν. 3471/2006

Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2  Ν. 3471/2006, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να τηρεί έναν ειδικό κατάλογο («Μητρώο») με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απ' ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. Το Μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (νομικού ή φυσικού προσώπου) που σχετίζεται επαγγελματικά με σκοπούς διαφήμισης και ο οποίος έχει την υποχρέωση να το αναζητήσει και να το λάβει υπ' όψιν του σε οποιαδήποτε διαφημιστική του ενέργεια.

Σταθερή: Ένταξη στο Μητρώο του άρθρου 11
Ο ΟΤΕ τηρεί το Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2  Ν. 3471/2006, στο οποίο καταχωρούνται οι αριθμοί τηλεφωνικών συνδέσεων των πελατών του που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πελάτες σταθερής που επιθυμούν να καταχωρηθεί η τηλεφωνική τους σύνδεση στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν σε αυτό:

  • με αίτησή τους σε οποιοδήποτε Κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ή
  • καλώντας στο 13888 (Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών) ή στο 13818 (Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών), ή
  • ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Οι πελάτες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της σύνδεσής τους από το Μητρώο, προκειμένου να λαμβάνουν κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, υποβάλλοντας αίτημα διαγραφής από αυτό με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Σημείωση:  Η ολοκλήρωση του αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο, ή διαγραφής από αυτό, γίνεται εντός 30 ημερών.

 

Επιπλέον διευκρινήσεις:

1. Το Μητρώο περιλαμβάνει μόνο τηλεφωνικούς αριθμούς και χορηγείται σε τρίτους ενδιαφερόμενους (π.χ. άλλους παρόχους, διαφημιστικές εταιρείες κ.τ.λ.) κατόπιν σχετικής τους αίτησης

2. Ο ΟΤΕ δεν φέρει  ευθύνη  για τυχόν χρήση των στοιχείων του Μητρώου, από τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006

3. Σε περίπτωση που η σύνδεση πελάτη παύει να είναι ενεργή στο δίκτυο του ΟΤΕ, διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο.

4. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν περιορίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση που έχει ζητήσει ρητά ο πελάτης.
 

Κινητή: Ένταξη στο Μητρώο του άρθρου 11
Η COSMOTE τηρεί το Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006,στο οποίο καταχωρούνται οι αριθμοί τηλεφωνικών συνδέσεων των πελατών της που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πελάτες κινητής που επιθυμούν να καταχωρηθεί η τηλεφωνική τους σύνδεση στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν σε αυτό:

  • με αίτησή τους σε οποιοδήποτε Κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ή
  • καλώντας στο 13888 (Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών) ή στο 13818 (Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών), ή
  • ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Οι πελάτες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της σύνδεσής τους από το Μητρώο, προκειμένου να λαμβάνουν κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, υποβάλλοντας αίτημα διαγραφής από αυτό με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Σημείωση:  Η ολοκλήρωση του αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο, ή διαγραφής από αυτό, γίνεται εντός 30 ημερών.

 

Επιπλέον διευκρινήσεις:

1. Το Μητρώο περιλαμβάνει μόνο τηλεφωνικούς αριθμούς και χορηγείται σε τρίτους ενδιαφερόμενους (π.χ. άλλους παρόχους, διαφημιστικές εταιρείες κ.τ.λ.) κατόπιν σχετικής τους αίτησης

2. Η COSMOTE δεν φέρει  ευθύνη  για τυχόν χρήση των στοιχείων του Μητρώου, από τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006

3. Σε περίπτωση που η σύνδεση παύει να είναι ενεργή στο δίκτυο της COSMOTE, διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο.

4. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν περιορίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση που έχει ζητήσει ρητά ο πελάτης.
 

Πώς χορηγείται το Μητρώο σε ενδιαφερόμενους τρίτους
Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους περιέχει τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις πελατών, οι οποίοι μέχρι την προηγούμενη ημέρα, από την εξαγωγή του Μητρώου, έχουν ολοκληρωμένο αίτημα εγγραφής τους σε αυτό. Η πρόσβαση στο Μητρώο, από τους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αρχείου Μητρώου ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται  κάθε φορά  το πρόσφατο επικαιροποιημένο Μητρώο.

 

Για την υποβολή αιτήματος χορήγησης του Μητρώου ΟΤΕ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και υπογεγραμμένη να την αποστείλουν στον αριθμό  fax 210-6333285.

 

για τον ΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3471/2006

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, καταστατικό εταιρίας, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα-διαφημιστικές εταιρίες και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος- διαφημιστή για φυσικά πρόσωπα) μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: str@ote.gr .

Ο ΟΤΕ αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους τον κωδικό αίτησής τους και έναν 16ψήφιο κωδικό. Με χρήση των δύο κωδικών κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το μητρώο από «ειδική» ιστοσελίδα του ΟΤΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στην διεύθυνση str@ote.gr.

 

Για την υποβολή αιτήματος χορήγησης του Μητρώου COSMOTE οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και υπογεγραμμένη να την αποστείλουν στον αριθμό fax 210-6333285 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα-διαφημιστικές εταιρίες και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος- διαφημιστή για φυσικά πρόσωπα).

 

για την COSMOTE ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3471/2006

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν το Μητρώο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα.