Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ

Με βάση τις αξίες του Ομίλου ΟΤΕ όσον αφορά την επιχειρηματική ηθική, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, ο Όμιλος ΟΤΕ απαιτεί την τήρηση, από την πλευρά του Προμηθευτή, των Αρχών που αναφέρονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ.

Οι Αρχές αυτές επισυνάπτονται στη σχετική Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ και του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των Αρχών αυτών σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας.

Επίσης, ο Προμηθευτής θα δεσμεύει τους εργολάβους και/ή υπεργολάβους του να τηρούν τις Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ στον βαθμό που συμμετέχουν στην παροχή παραδοτέων δυνάμει της Σύμβασης.