Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2016»

 

1.  H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και τον δ.τ. «COSMOTE»  (εφεξής «COSMOTE» ή Διοργανώτρια) και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΟΤΕ» ή Διοργανώτρια), που εδρεύουν στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 καθώς και η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) (εφεξής καλούμενες από κοινού Διοργανώτριες) σε συνεργασία με την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δορυλαίου 18 Αθήνα με Α.Φ.Μ. 998298693, ΔΟΥ Ψυχικού, (εφεξής καλούμενη «AMUSE» ή Διαφημιστική), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με διενέργεια κλήρωσης  με τίτλο «ΚΛΗΡΩΣΗ 07-30 Νοεμβρίου 2015» (εφ’ εξής «Πρόγραμμα),  κατά  το χρονικό διάστημα από 12.11.2016 μέχρι 30.11.2016, και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Αναστασία Λάφη Λεωφ. Μεσογείων 466, Αθήνα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος Προγράμματος. Οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος  έχουν καταχωρηθεί στις ιστοσελίδες www.cosmote.gr & www.germanos.gr. Η συμμετοχή  στο Πρόγραμμα  συνεπάγεται τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να τροποποιούν  οποτεδήποτε τους παρόντες όρους,  να παρατείνουν ή να μειώσουν τη διάρκεια του Προγράμματος ή /και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα και  να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες  Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων  Όρων, θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στις ιστοσελίδες www.cosmote.gr & www.germanos.gr  και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν  οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

3. Το Πρόγραμμα, ως προς τη  διαδικασία ενημέρωσης για την διεξαγωγή και συμμετοχή  στην κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στις περιοχές της Παλλήνης, Παιανίας, Γέρακα, Άνοιξης, Εκάλης, Θρακομακεδόνων, Γλυκών Νερών, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Διονύσου στο πλαίσιο διαδικασίας εντυποδιανομής door to door αλλά και από προωθητικές ομάδες στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ των περιοχών αυτών. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία και επιπλέον να υπάρχει  τεχνική δυνατότητα σύνδεσης  της υπηρεσίας VDSL στην περιοχή που διαμένει ο συμμετέχων .

5. Δεν έχουν  δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι  στις εταιρείες COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου εταιριών ΟΤΕ και της εταιρείας ΑMUSE, και των συνδεδεμένων με τις εταιρείες αυτές επιχειρήσεων με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. franchising),  καθώς και οι συγγενείς α ΄ και β ΄ βαθμού και οι σύζυγοι, όλων των προαναφερόμενων.

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί,  οποτεδήποτε για τους εξής λόγους:

(α)   λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων 4 και 5

(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή της μεγάλης κλήρωσης, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντα στους παρόντες όρους.  

Εάν  για οποιονδήποτε λόγο από όσους προαναφέρθηκαν  αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή στο Πρόγραμμα , χάνεται  αυτομάτως και οριστικά κάθε  δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο. Στην περίπτωση αυτή,  οι εταιρείες, COSMOΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και AMUSE απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και οι Διοργανώτριες δικαιούνται να προβούν  είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους  ευχέρεια.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή στην κλήρωση  ο συμμετέχων αφού εξακριβωθεί ότι υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα παροχής VDSL γραμμής στην περιοχή που διαμένει, θα πρέπει να καταχωρεί τα στοιχεία του σε μια ειδική εφαρμογή με την βοήθεια των μελών της προωθητικής ομάδας και μέσω της χρήσης  tablet,  κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται κατωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση είναι ο συμμετέχων να έχει δυνατότητα VDSL σύνδεσης. Η εξακρίβωση της παροχής VDSL γραμμής στην περιοχή που διαμένει ο συμμετέχων θα γίνεται από τους πωλητές των καταστημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας και μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Τα απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης των στοιχείων είναι τα ακόλουθα:

  1. Όνομα
  2. Επίθετο
  3. Τηλέφωνο
  4. Email
  5. Α.Δ.Τ./ ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

7.1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακολουθεί η λίστα με τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

 

ΚΩΔ.ΚΑΓΕΜ

ΚΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΤΗΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Κ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

G255

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

2103511617

Λεωφ. Λαυρίου αρ. 41

ΠΑΛΛΗΝΗ

15354

ΑΤΤΙΚΗ

G276

ΓΕΡΑΚΑΣ

2106610217

Λεωφ. Μαραθώνος αριθμ. 119

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

ΑΤΤΙΚΗ

G965

ΠΑΛΛΗΝΗ

2106665595

Λεωφ.Μαραθώνος 114

ΠΑΛΛΗΝΗ

15351

ΑΤΤΙΚΗ

G1106

ΠΑΙΑΝΙΑ

2106647328

Λεωφ.Λαυρίου 106

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

ΑΤΤΙΚΗ

G1024

ΑΝΟΙΞΗ

210 6218397

Λ. Μαραθώνος 70

ΑΝΟΙΞΗ

14569

ΑΤΤΙΚΗ

G943

ΜΑΡΟΥΣΙ

2106146636

Κηφισίας 187

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

ΑΤΤΙΚΗ

G814

ΜΑΡΟΥΣΙ (2)

2108060802

Παναθηναίων 3 Πλ. Ευτέρπης(Ηλ.Σταθμός).

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

ΑΤΤΙΚΗ

G324

THE MALL

2106300280

Ανδρέα Παπανδρέου 35

ΜΑΡΟΥΣΙ

15122

ΑΤΤΙΚΗ

G412

GOLDEN HALL

2106839226

Λ.Κηφισίας 37Α &Σπύρου Λούη

ΜΑΡΟΥΣΙ

15123

ΑΤΤΙΚΗ

G318

CENTRAL ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ

2108081166  2106236252

Κασσαβέτη 7

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

ΑΤΤΙΚΗ

               

 

Ακολουθεί η λίστα με τα καταστήματα COSMOTE που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Καταστήματα COSMOTE:

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ

ΟΔΟΣ

OUTLET CITΥ

ΤΚ

1

1.013.400.001

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

34

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 102 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

175 62

2

1.015.100.002

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

8

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ

145 62

3

1.016.300.001

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

49

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

153 51

4

CO001.00001

COSMOTE SHOP ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

76

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

151 25

5

CO025.00001

COSMOTE SHOP ΜΑLL

35

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΡΟΥΣΙ

151 22

7.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το  Πρόγραμμα θα διαρκέσει   από  12.11.2016 μέχρι και 30.11.2016

7.3 ΚΛΗΡΩΣΗ

Όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων που έχουν καταχωρηθεί στην ειδική εφαρμογή της παραγράφου 7 θα μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση μέσω ενός συγκεντρωτικού excel, το οποίο δίνει ένα μοναδικό νούμερο στον κάθε συμμετέχοντα. Την 1.12.2016 και ώρα 11.00 πμ.  θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, στα γραφεία του ΟΤΕ και της COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99 και ώρα 11.00 πμ παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Αναστασίας Λάφη.από την οποία θα αναδειχθούν  20 νικητές και 20 επιλαχόντες.

Οι συμμετέχοντες  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

 Όποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί στην κλήρωση. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, οι Διοργανώτριες  διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και την ώρα, με προηγούμενη έγκαιρη ανακοίνωση σύμφωνα με τον όρο 2 των παρόντων όρων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

7.4 ΔΩΡΑ            

Τα δώρα του Προγράμματος είναι είκοσι (20) 12μηνες συνδρομές VDSL έως 50Mbps.

Κάθε νικητής  θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την διαφημιστική εταιρία AMUSE  άμεσα μετά την διεξαγωγή  της κλήρωσης (1-12-2016) για όλες τις λεπτομέρειες παραλαβής του  δώρου που κέρδισε, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.  

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία  με τον νικητή εντός  20  ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, θα ειδοποιηθούν οι αντίστοιχοι επιλαχόντες . Η διάρκεια προσπάθειας επικοινωνίας με τους επιλαχόντες θα είναι συνολικά 10 ημέρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  για την παραλαβή των δώρων από τους νικητές  είναι:

α) η προσκόμιση: της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ για τον έλεγχο  ταυτοπροσωπίας

β) η διαμονή σε  περιοχή που υπάρχει δυνατότητα VDSL γραμμής

γ) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου και των  όρων παροχής της υπηρεσίας  που αποτελεί το Δώρο.

 Η AMUSE θα αναλάβει την αποστολή με courier του ως άνω  δώρου της κλήρωσης στους νικητές που διαμένουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας, και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) καθώς και τα σχετικά έντυπα που αφορούν τους όρους παροχής της υπηρεσίας που αποτελεί το Δώρο.  Ο υπάλληλος της μεταφορικής εταιρείας  θα παραλαμβάνει και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό από το νικητή.  Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστερήσεις, πράξεις ή παραλείψεις της μεταφορικής εταιρείας.

Εφόσον υπάρξει επικοινωνία με τον νικητή πραγματοποιείται η παράδοση εντός 20 (ημερολογιακών) ημερών από την επικοινωνία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία ή δεν καταστεί για άλλους λόγους  (πχ άρνηση του νικητή να παραλάβει το δώρο ή να συμπληρώσει τη φόρμα παραλαβής  και τα άλλα προβλεπόμενα έντυπα ή να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)  δυνατή η παράδοση του δώρου στο νικητή τότε χάνει  αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του στην απόδοση του δώρου. Σε αυτήν την περίπτωση οι εταιρίες COSMΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και  AMUSE απαλλάσσονται οριστικά από κάθε υποχρέωσή τους προς τον νικητή  και οι Διοργανώτριες δικαιούνται να διαθέσουν το δώρο στους επιλαχόντες,  ή εφόσον ούτε αυτό καταστεί δυνατό  να το ακυρώσουν ή να το διαθέσουν κατά την απόλυτη  διακριτική τους ευχέρεια.

8. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα,  η αποδοχή του δώρου από τους νικητές συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων και την συναίνεση και παροχή εξουσιοδότησης στις Διοργανώτριες  για την προβολή του Προγράμματος μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι Διοργανώτριες  επιφυλάσσουν  για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν χάριν διαφάνειας των διαδικασιών ή για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση, ατελώς, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων.

9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

10. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας COSMOTE, ΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και AMUSE.

11. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών και της ΑMUSE παύει να υφίσταται..

12. Οι Διοργανώτριες και η ΑMUSE ουδεμία ευθύνη φέρουν στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους νικητές λόγω δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή.

13. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια των ν. 2472/1997,  3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια του Προγράμματος, σύμφωνα με  τους όρους των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, τα οποία  μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς  τις εταιρείες COSMΟΤΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ  με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124  με την επισήμανση:. «ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2016».


Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το παρόν Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ  ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2016»

(με τη διαδικασία κλήρωσης)

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2016» δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο

 

1         12μηνη συνδρομή VDSL έως 50Mbps

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

          Υπογραφή

 

Κατάστημα συμμετοχής

 

 

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στη AMUSE ενώ το άλλο αποδίδεται στον νικητή.

ΣΗΜ:

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής και των Διοργανωτριών.

 

Όροι συμμετοχής στο www.cosmote.grwww.germanos.gr

 

 

 

Υπογραφή