Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SUMMER OFFERS Promo 2016

 

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99 και με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) εφεξής από κοινού καλούμενες «Διοργανώτριες», διοργανώνουν προωθητικό πρόγραμμα με διαδικασία απόδοσης  Δωροεπιταγής (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»), με τίτλο «SUMMER OFFERS PROMO 2016», στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αποκλειστικά μέσω των σημείων πώλησης των Καταστημάτων COSMOTE, COSMOTE CORNER,  ΓΕΡΜΑΝΟΣ (εφεξής τα «Καταστήματα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτη Κορομάντζου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Νικηταρά 2, με ΑΦΜ 102915677, ΔΟΥ: Α’ Αθηνών (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της COSMOTΕ (www.cosmote.gr) και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.germanos.gr) κατά το χρονικό διάστημα από 09/07/2016 έως και τις 31/08/2016. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα Καταστήματα.

2. Οι Διοργανώτριες, επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνουν τη διάρκεια του Προγράμματος. Τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή μεταβολή των παρόντων όρων, θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στις άνω αναφερόμενες ιστοσελίδες - παράλληλα θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου Εταιριών ΟΤΕ, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα Καταστήματα (ιδιόκτητα ή franchise) , αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

4.Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 09/07/2016 έως και τις 31/08/2016 και θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Καταστήματα πανελλαδικά κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα με περισσότερες συμμετοχές εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του.

6. Όροι Συμμετοχής

Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα Καταστήματα κατά το χρονικό διάστημα από 09/07/2016 έως και τις 31/08/2016.

A. Να πραγματοποιήσει μία νέα σύνδεση ή ανανέωση συμβολαίου στα προγράμματα κινητής COSMOTE. Η Αίτηση - Σύμβαση Νέας Σύνδεσης ή Ανανέωσης πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ή, εφόσον αυτό είναι εφικτό μετά από υποβολή αιτήματος φορητότητας προς την COSMOTE, να υποβληθεί και να εγκριθεί εντός του χρονικού διαστήματος του Προγράμματος (εφεξής «Αίτηση»)και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα 24μηνης διάρκειας της COSMOTE και συγκεκριμένα (α.) σε προγράμματα φωνής με πάγιο από 25,20€ και άνω, δηλαδή τα COSMOTE Mobile S, COSMOTE Mobile M, COSMOTE Mobile L, COSMOTE Mobile XL, COSMOTE Mobile GOLD, COSMOTE Mobile Platinum, COSMOTE Mobile 1500 – 25, COSMOTE Mobile 1500 – 35, COSMOTE Mobile 1500 – 45, COSMOTE Mobile Family L, COSMOTE Mobile Family XL και (β.) σε προγράμματα COSMOTE Mobile Internet από 25,20€ και άνω. Αναλυτικά τα οικονομικά προγράμματα data είναι: COSMOTE Mobile Internet 5GB, COSMOTE Mobile Internet 10GB, COSMOTE Mobile Internet 20GB.

Β. Να μετατρέψει τη σύνδεση καρτοκινητής COSMOTE σε σύνδεση συμβολαίου στα προγράμματα κινητής COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση») με πάγιο από 25,20€ και άνω και 24μηνη δέσμευση. Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα 24μηνης διάρκειας, COSMOTE Mobile S, COSMOTE Mobile M, COSMOTE Mobile L, COSMOTE Mobile XL, COSMOTE Mobile GOLD, COSMOTE Mobile Platinum, COSMOTE Mobile 1500 – 25, COSMOTE Mobile 1500 – 35, COSMOTE Mobile 1500 – 45, COSMOTE Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 21,5, COSMOTE Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 26,5, COSMOTE Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ προς Όλους 27,5, COSMOTE Mobile ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 32,5, COSMOTE Mobile Family L, COSMOTE Mobile Family XL.

Γ. Να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 νέες αιτήσεις σύμβασης σύνδεσης συμβολαίου στα προγράμματα κινητής COSMOTE (δηλαδή νέα ή φορητότητα ή ανανέωση υφιστάμενης σύνδεσης συμβολαίου ή μετατροπή καρτοκινητού σε συμβόλαιο) σε ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά οικονομικά προγράμματα 24μηνης διάρκειας COSMOTE BUSINESS MOBILE με πάγιο από 25,20€ και άνω, δημιουργώντας ένα νέο επαγγελματικό σχήμα συνδέσεων ή να υπογράψει μία αίτηση σύμβασης σύνδεσης συμβολαίου COSMOTE (δηλαδή νέα ή ανανέωση ή φορητότητα ή μετατροπή καρτοκινητού σε συμβόλαιο) σε ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά οικονομικά προγράμματα COSMOTE με πάγιο από 25,20€ 24μηνης διάρκειας και άνω και να την εντάξει σε ήδη υπάρχον επαγγελματικό σχήμα συνδέσεων. Η «Αίτηση» πρέπει να ενεργοποιηθεί κατά  τη διάρκεια  του Προγράμματος. Τα επαγγελματικά προγράμματα COSMOTE BUSINESS MOBILE που ισχύουν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι τα : COSMOTE Business Mobile Προς Όλους  150, COSMOTE Business Mobile Προς Όλους 400, COSMOTE Business Mobile Προς Όλους 1.000, COSMOTE Business Mobile Προς Όλους 1.500, COSMOTE Business Mobile Προς Όλους 3.000, COSMOTE Business Mobile Προς Όλους 5.000, COSMOTE Business Mobile Προς Όλους 10.000, COSMOTE Business Mobile Value 35, COSMOTE Business Mobile Value 45.

Στις τρείς ανωτέρω περιπτώσεις (Α), (Β) και (Γ) κατά την πραγματοποίηση μιας εξ αυτών των ενεργειών ο Συμμετέχων θα πρέπει επιπρόσθετα να αγοράσει συσκευή τύπου Tablet αξίας 100€ κι άνω, σύμφωνα με τη τρέχουσα ενδεικτική  λιανική τιμή, προκειμένου να δικαιούται Δωροεπιταγές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

 

εύρος αξίας Tablet

Αξία δωροεπιταγής

100€ έως 149,99€

25€

150€ έως 199,99€

50€

200€ έως 299,99€

75€

300€ έως 399,99€

100€

400€ έως 499,99€

125€

Από 500€ και άνω

150 €

 

 

 

7. Παράδοση Δωροεπιταγής

Οι Διοργανώτριες στα πλαίσια του Προγράμματος έχουν προγραμματίσει να παρέχουν σε όλους τους συμμετέχοντες Δωροεπιταγές αξίας ανάλογης με την αξία της αντίστοιχης αγοράς  Tablet  όπως αναφέρονται στον όρο 6.

Ο Συμμετέχων που θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη αγορά Tablet κατά την πραγματοποίηση μιας εκ των άνω ενεργειών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6 (Α), (Β) και (Γ) σε καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, κερδίζει έντυπη Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ με δυνατότητα επιτόπου εξαργύρωσης  και με δικαίωμα εξαργύρωσης μόνο στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους Δωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ που παρατίθενται στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων. Στην περίπτωση της επιτόπου εξαργύρωσης η παρεχόμενη δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα είναι άυλη κι όχι έντυπη..

Ο Συμμετέχων που θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη αγορά Tablet, κατά την πραγματοποίηση μιας εκ των άνω ενεργειών όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6 (Α), (Β) και (Γ) σε καταστήματα COSMOTE και COSMOTE corner , κερδίζει έντυπη Δωροεπιταγή COSMOTE με δυνατότητα επιτόπου εξαργύρωσης και με δικαίωμα εξαργύρωσης μόνο στα καταστήματα COSMOTE και COSMOTE corner σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους Δωροεπιταγών COSMOTE που παρατίθενται στο Παράρτημα Β των παρόντων όρων. Στην περίπτωση της επιτόπου εξαργύρωσης  η παρεχόμενη δωροεπιταγή COSMOTE θα είναι άυλη κι όχι έντυπη.

Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση ή εξαργύρωση των προγραμματισμένων Δωροεπιταγών.

 

 

8. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος-Δικαιούχου βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων,

(β) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οι Διοργανώτριες  σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους συμμετέχοντες , συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν το δικαίωμα να προβούν στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Retail Marketing Σε κάθε περίπτωση που η διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
 1. Η συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ :

 

 1. Οι «Δωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ανταλλάσσονται με εμπορεύματα ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας έως την ημερομηνία που αναγράφουν οι Δωροεπιταγές στο έμπροσθεν μέρος, αποκλειστικά και μόνο στα καταστήματα του δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελληνική Επικράτεια. Δεν ανταλλάσσονται οι «Δωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ» με υπηρεσίες, όπως, ενδεικτικώς, εξόφληση λογαριασμών, εξόφληση εγγυήσεων, κράτηση εισιτηρίων, service, ανανέωση χρόνου (άυλος χρόνος ή voucher) κ.λπ.
 2. Το κατάστημα προσκόμισης της «Δωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ» μπορεί να είναι οποιοδήποτε κατάστημα του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελληνική Επικράτεια.
 3. Η «Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθεί με μετρητά, αλλά μόνο να ανταλλαχθεί με εμπορεύματα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Για αγορές εμπορευμάτων αξίας μικρότερης της ονομαστικής αξίας των «Δωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δε θα γίνεται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.
 4. Κάθε «Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ», για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της μοναδικότητας της, φέρει τα εξής στοιχεία ασφαλείας: στο έμπροσθεν μέρος αυτής γραμμοκώδικα ασφαλείας (barcode) Σε περίπτωση που τα ως άνω στοιχεία ασφαλείας είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της «Δωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ», το κατάστημα έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπόρευμα.
 5. Η «Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ» πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα, καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής η «Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δεν αντικαθίσταται, ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής «Δωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ».
 6. Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα ανταλλάσσουν την προσκομισθησόμενη «Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ» παραδίδοντας εμπορεύματα ίσης αξίας στον κομιστή αυτής χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
 7. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόμενο εμπόρευμα με το οποίο ανταλλάσσεται η «Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ», θα αναφέρει μηδενική πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι ίση με την αξία της «Δωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ», ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κομιστή της «Δωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ» (πελάτη).
 8. Εάν η αξία του εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη από την αξία της «Δωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ», θα πρέπει η διαφορά να εξοφλείται από τον κομιστή με οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κάρτες κ.λπ.) γίνονται γενικότερα δεκτοί στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
 9. Οι κομιστές των «Δωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ» θα μπορούν να τις ανταλλάσσουν αποκλειστικά εντός της περιόδου ισχύος τους, όπως αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη αυτών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

 

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ COSMOTE

 

 1. Οι Δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα COSMOTE ή/και COSMOTE CORNER μέχρι την 10/09/2016 και ισχύουν μόνο για αγορά εμπορευμάτων. Δεν ισχύουν για εξόφληση λογαριασμών COSMOTE ή ΟΤΕ, για αγορά Χρόνου Ομιλίας με οποιοδήποτε τρόπο ή για παροχή υπηρεσιών. Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση των Δωροεπιταγών.
 2. Οι Δωροεπιταγές ανταλλάσσονται με εμπορεύματα ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας.
 3. Οι Δωροεπιταγές του SUMMER OFFERS PROMO 2016 δεν συνδυάζονται με Δωροεπιταγές από άλλες προωθητικές ενέργειες της COSMOTE. Δύναται όμως να συνδυαστούν με Δωροεπιταγές της ίδιας προωθητικής ενέργειας. Μπορούν να εξαργυρωθούν ταυτόχρονα περισσότερες από 1 (μία) δωροεπιταγές ανά απόδειξη λιανικής πώλησης/τιμολόγιο.
 4. Οι Δωροεπιταγές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν με μετρητά. Κάθε Δωροεπιταγή, για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της μοναδικότητας της, φέρει στο έμπροσθεν μέρος αυτής μοναδικό αριθμό 6ων ψηφίων. Σε περίπτωση που το ως άνω στοιχείο ασφαλείας είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένο, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της Δωροεπιταγής, το κατάστημα έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπόρευμα.
 5. Σε περίπτωση καταστροφικής φθοράς, απώλειας ή κλοπής οι Δωροεπιταγές δεν αντικαθίσταται. Η COSMOTE, μετά την παράδοση των Δωροεπιταγών, δεν ευθύνεται σε περίπτωση καταστροφικής φθοράς απώλειας ή κλοπής τους και δεν τις αντικαθιστά.
 6. Εάν η αξία του εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη από την αξία των Δωροεπιταγών, θα πρέπει η διαφορά να εξοφλείται από τον κομιστή με οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κάρτες κ.λπ.) γίνονται γενικότερα δεκτοί στα καταστήματα COSMOTE και COSMOTE CORNER.
 7. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόμενο εμπόρευμα με το οποίο ανταλλάσσονται οι Δωροεπιταγές, θα αναφέρει μηδενική πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι ίση με την αξία των Δωροεπιταγών, ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κομιστή των Δωροεπιταγών (πελάτη).
 8. Οι δωροεπιταγές είναι αξίας 25€. Για δωροεπιταγές 25€ κι άνω θα καλύπτονται με αντίστοιχες πολλαπλές δωροεπιταγές των  25€.