Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε επιλεγμένα smartphones (MICROSOFT LUMIA 640, το MICROSOFT LUMIA 635 ή το MICROSOFT LUMIA 640 XL) και πάρε μαζί δώρο το εισιτήριο σου για να απολαύσεις live το Robbie Williams στο Terra Vibe στις 20/6!»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας), με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «PROXIMITY Z.Z. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, στην οδό Φραντζή αρ. 16, Τ.Κ. 11745, με ΑΦΜ 999983565 και ΔΟY: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Απόκτησε επιλεγμένα smartphones (MICROSOFT LUMIA 640, το MICROSOFT LUMIA 635 ή το MICROSOFT LUMIA 640 XL) και πάρε μαζί δώρο το εισιτήριο σου για να απολαύσεις live το Robbie Williams στο Terra Vibe στις 20/6!» (εφεξής το «Πρόγραμμα)

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στα πλαίσια του Προγράμματος με τη διαδικασία που αναφέρεται στους παρόντες όρους.

Το Πρόγραμμα

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιθυμεί την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της στην Ελληνική αγορά, διοργανώνει το Πρόγραμμα μέσω των σημείων πώλησης του Αποκλειστικού Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.


Διάρκεια Προγράμματος - Όροι Συμμετοχής

1. H ενέργεια θα διαρκέσει από τις 12/05/2015 έως 31/05/2015. Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.
2. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου εταιρειών ΟΤΕ και των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα, της PROXIMITY καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω.
3. Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει εντός της Διάρκειας του Προγράμματος να αγοράσει ένα από τα παρακάτω Smartphones από ένα κατάστημα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», δηλαδή ή το MICROSOFT LUMIA 640, το MICROSOFT LUMIA 635 ή το MICROSOFT LUMIA 640 XL, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους και τέλος να συμπληρώσει την φόρμα αποδοχής δώρου.
 

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα περισσότερων συμμετοχών.

Δώρο – Παράδοση Δώρου


1. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ στα πλαίσια του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να παρέχει τους Συμμετέχοντες που θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως δώρο ένα (1) εισιτήριο αρένας αξίας 48,00€ για την συναυλία του Robbie Williams στο Terra Vibe στις 20/6.
2. Ο κάθε Συμμετέχων μετά την ολοκλήρωση της αγοράς στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα συμπληρώνει μια φόρμα αποδοχής δώρου, ώστε να γίνει Δικαιούχος του δώρου. Την φόρμα αποδοχής δώρου θα πρέπει να την επιδείξει, σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 3, προκειμένου να παραλάβει το δώρο του.
3. Στην συνέχεια αφού η Διοργανώτρια, αποστείλει την λίστα με τα ονόματα των Δικαιούχων καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος στην PROXIMITY, η Διαφημιστική εταιρεία θα επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τους δικαιούχους και θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία που συμπλήρωσαν στην φόρμα αποδοχής δώρων και θα τους ενημερώσει αναλυτικά για την περαιτέρω διαδικασία παραλαβής του δώρου. Η αποστολή των δώρων θα πραγματοποιείται από τη Διαφημιστική Εταιρεία το αργότερο έως την 10/06/2015. Αν έως την 10/06/2015 η Διαφημιστική δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Δικαιούχο, τότε ο Δικαιούχος χάνει το δικαίωμα απόδοσης Δώρου και η Διοργανώτρια είναι ελεύθερη να το διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια. Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, κατά τα ανωτέρω.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι:
α) η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού
β) η υπογραφή της φόρμας παραλαβής του δώρου.
4. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε μετρητά σε οποιαδήποτε τιμή.

4. Η διαθεσιμότητα των δώρων ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους. Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα Δώρα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσης των μη διατεθέντων Δώρων ή στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ. κλήρωση) ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
5. Οι δικαιούχοι θα μεταβούν με δική τους δαπάνη και ευθύνη στο χώρο της συναυλίας. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε δικαιούχο του δώρου ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη με το δώρο, τη συναυλία , ή την μετάβαση και παραμονή του δικαιούχου στο χώρο της συναυλίας . Επίσης η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ματαίωση- αναβολή- διακοπή ή μη διεξαγωγή της συναυλίας για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή τα δώρα-εισιτήρια δεν αντικαθίστανται με νέα. Οι ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY δεν δεσμεύονται με το παρόν ούτε ευθύνονται για τις ημερομηνίες διεξαγωγής της συναυλίας Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ παύει να υφίσταται και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετασχόντων.


6. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος Δικαιούχου βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων,(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου Δικαιούχου καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωση του εντός των προβλεπόμενων στους παρόντες όρους προθεσμιών η την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (ε) λόγω μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων του συμμετέχοντα κατα την αγορά των smartphones (στ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής δήλωσης αποδοχής και παραλαβής του δώρου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
7. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους συμμετέχοντες συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων.
8. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι Δικαιούχοι δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής, λόγω της χρήσης των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των Δώρων κλπ. και οι συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται και συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του δικαιούχου να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την ΓΕΡΜΑΝΟΣ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Δώρου.
2. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στo Συμβολαιογράφο Αθηνών κo Παναγιώτη Κορομάντζο, (εφεξής ο «Συμβολαιογράφος»). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος που κατατέθηκαν στον ως άνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο www.germanos.gr. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. Τυχόν τροποποιήσεις του Προγράμματος θα κατατίθενται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο www.germanos.gr. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί από την αναφερόμενη Επιτροπή, θα επιλύεται από τα καθ΄ύλη αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.
3. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY
4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους που δεν συνεργάζονται με την Διοργανώτρια για τους ανωτέρω σκοπούς του Προγράμματος. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΧΠ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11- 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με γραπτή αίτηση προς την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 με την επισήμανση: Πρόγραμμα : «Απόκτησε επιλεγμένα smartphones (MICROSOFT LUMIA 640, το MICROSOFT LUMIA 635 ή το MICROSOFT LUMIA 640 XL) και πάρε μαζί δώρο το εισιτήριο σου για να απολαύσεις live το Robbie Williams στο Terra Vibe στις 20/6!” »
5.Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

 

Για να διαβάσετε τα παραρτήματα κάντε click εδώ.
 

Νικητές διαγωνισμού "Lets Scream".