Πολιτικές - Κώδικες

 

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν οι κάτωθι Πολιτικές και Κώδικες:


Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί το πλαίσιο - οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά και σε συνδυασμό με τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

 

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών

Ο Όμιλος OTE διακηρύσσει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και επιδιώκει να συμμορφώνεται, με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να μην παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και, για το λόγο αυτό, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών», ως δεσμευτικό για όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Δες εδώ τον κώδικα.

OTE Group declares that complies with the applicable laws and strives to comply with the international standards so as not to violate human rights and, to this end, it has adopted and applies the "Code of Human Rights & Social Principles", as binding on all Group companies.

Click here to view the code.


Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων & Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ
Η πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων & Καταγγελιών έχει στόχο την διαχείριση περιπτώσεων που αφορούν σε εσφαλμένες πρακτικές ή ατασθαλίες και σε παραβίαση πολιτικών και διαδικασιών του Ομίλου ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών
Καθορίζει το πλαίσιο συμπεριφοράς των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προαχθεί η τιμιότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η ηθική συμπεριφορά των Στελεχών κατά την εκτέλεση διοικητικών ευθυνών τους.

 

Κώδικας Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του εντός του Ομίλου ΟΤΕ
Αντικείμενο του Κώδικα είναι η κατοχύρωση ενός υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, πελατών και μετόχων των εταιριών του Ομίλου OTE, καθώς και του απορρήτου των επικοινωνιών.

 

Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ
Η Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών θέτει τους κανόνες για την μη κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης από τα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ και ρυθμίζει τον τρόπο διενέργειας συναλλαγών, απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων του OTE.

 

Πολιτική περί Δωρεών και Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ
Η Πολιτική περί Δωρεών και Χορηγιών παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στη διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων χορηγιών και δωρεών.

 

Πολιτική περί Αποδοχής & Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ
Η Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων περιγράφει τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την αποδοχή και προσφορά ωφελημάτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

 

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ
Η Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης θεσπίστηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης εις βάρος των εταιρειών του Ομίλου OTE.

 

Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ
Η Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων περιγράφει τους βασικούς όρους, τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

 

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ
Η εν λόγω Πολιτική στοχεύει στην αποτροπή του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την υποστήριξη που θα λάβουν σε περίπτωση καταγγελίας.

 

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων Ομίλου ΟΤΕ
Η Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και Άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων παρέχει το πλαίσιο για την αποφυγή της διαφθοράς και λοιπών συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.