Καταγγελίες

 

Καταπολέμηση Διαφθοράς – Υποβολή Καταγγελιών

Η Εταιρεία, βάσει της εγκεκριμένης από το Διοικητικό της Συμβούλιο, Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ, δέχεται και διαχειρίζεται καταγγελίες που αφορούν σε σοβαρή παραβίαση πολιτικών και διαδικασιών και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. διαφθορά, καταχρήσεις, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος, τις οικονομικές καταστάσεις, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις Πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ, διακρίσεις, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, ο,τιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της εταιρείας ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω).

Στο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλουν στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης μια καταγγελία σχετικά με θέματα τυχόν παραβιάσεων των πολιτικών της εταιρείας ή της νομοθεσίας.

Σε περίπτωση υποβολής επώνυμης καταγγελίας, διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρχουν από πλευράς ΓΕΡΜΑΝΟΣ αρνητικές συνέπειες (αντίποινα) για το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαχειριζόμαστε όλες τις καταγγελίες εμπιστευτικά. Προτού υποβάλετε μια καταγγελία (Tip-off), παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις συνέπειες που είναι δυνατόν να έχουν οι παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους.

Η προστασία της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος είναι σημαντική αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών, εκτός εάν πρόκειται για κακόβουλη καταγγελία ή εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του επιβάλλεται από διάταξη νόμου.

Σε περίπτωση που η καταγγελία σας αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά δικαιούνται, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997, να λάβουν γνώση της καταγγελίας και όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Επισημαίνουμε ότι εάν στην καταγγελία σας υπάρχει αναφορά σε φυσικά πρόσωπα, δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αυτά που αφορούν σε φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες).


Κανάλια επικοινωνίας για υποβολή καταγγελιών:

Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τα εν λόγω κανάλια για θέματα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα θέματα αυτά πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Καταγγελιών

Ταχυδρομικά υπόψη:

OTE A.E.
Γενική Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου OTE, Λ. Κηφισίας 99, TK 15124 Μαρούσι, ή

OTE A.E.
Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου OTE, Ταχυδρομική Θυρίδα 61368 / ΤΚ 15104 Μαρούσι

E-mail: whistleblowing@ote.gr

Τηλ.:210 611 2345
(Δευτέρα έως Παρασκευή: 10 πμ έως 5μμ)

Fax :210 611 6790